งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายอธิพรเทพ    มีคุณ
1. นางประไพ    นิลพานิช
2 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายกำเนิดรัตน์    ภู่สุวรรณ
1. นายสุรชัย    ใจจง
4
3 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายเทพารักษ์    บูรพา
1. นางสาวพนารัตน์    พิมพ์พัฒน
4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฏชพร    เฮงประเสริฐ
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรนิภา    ถาวันดี
1. นายสมศักดิ์    บุญพา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายอัสสรัตน์    เจริญศรี
1. นางทิพวรรณ    วรรณา
4
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    วัลลา
1. นายอรุณ    แห้วเพ็ชร
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายชาณัตถพล    แสงกระจุย
1. นายวนะ    วรรลยางกูร
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................