งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสมิตานัน    เหลืองรุ่งวารี
2. เด็กหญิงฝุ่นทิพย์    หล้าสุด
3. เด็กชายธนพล    ประดิษฐ์ผล
1. นายธนวัฒน์    ปวุตตานนท์
2. นางประไพ    นิลพานิช
4
2 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายนราธิป    ติ้วจันทึก
2. เด็กชายจิรายุ    ยิ้มใหญ่หลวง
3. เด็กหญิงสุภิตา    กอฟัก
1. นายประยุทธ    จงศักดิ์สวัสดิ์
2. นายภัทราวุฒิ    อะโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพิมพิศา    ขวัญอ่อน
2. เด็กหญิงสุชาดา    ศรีเพชรดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ผลเงาะ
1. นางกัลยาณี    จารุจินดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายศรัณย์    แสนสม
2. เด็กชายธนาธิป    แก้วแกมทอง
3. เด็กชายศุภกานต์    รักบุญ
1. นางทิพวรรณ    วรรณา
2. นายศุภกิจ    โรจนวัฒนดิลก
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................