งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายนคร    คงทน
2. นางสาวปภาวิน    แสงสอาด
3. นายศิรกร    จีระดิษฐ์
1. นายประยุทธ    จงศักดิ์สวัสดิ์
2. นายภัทราวุฒิ    อะโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวนภัสสร    ต่างท้วม
2. นางสาวขจรรัตน์    ปิ่นตบแต่ง
3. นางสาวกุลจิรา    มงคลสมัย
1. นางกัลยาณี    จารุจินดา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายพลพรรดิื    ไขสะอาด
2. นายณัฐวุฒิ    ครุธวงษ์
3. นายกันตพงศ์    มีคล้ำ
1. นางทิพวรรณ    วรรณา
2. นายศุภกิจ    โรจนวัฒนดิลก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................