งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 629
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกันติชา    ยูงศิริกาญจน์
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพัคศิริ    เครือสุวรรณ
1. นายสมศักดิ์    บุญพา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายธิติวุฒิ    ราคา
1. นางทิพวรรณ    วรรณา
4
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงบุษกร    เรืองโรจน์
1. นายอรุณ    แห้วเพ็ชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    จงทอง
1. นายกำพล    กิ่งทอง
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................