งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายณัฐวุฒิ    ฉายทอง
2. นายสิริพงษ์    พูลสวัสดิ์
3. นายวันชัย    ไพบูลย์
4. นายวิทวัส    วิสารวงศ์
5. นายสุรเชษฐ์    โฉมงาม
1. นายสมชัย    สนฉัตรทอง
2. นายอุเทน    เอี่ยมทัศนะ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายศุภวิชญ์    แซ่อึ๊ง
2. นายสหธรรม    เมฆแดง
3. นายอัครชัย    สารภาพ
4. นายฆนาคม    จันทร์วาววาม
5. นายณฐพงศ์    ปั้นคณาผล
1. นายพงศกร    ชูชื่น
2. นางสาวอารีรัตน์    วิธีพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายรณกร    อ่อนจันทร์
2. นายจีราวุธ    วรรณราช
3. นางสาววรางคณา    ผิวดำ
4. นางสาวณัฐกานต์    วงศาโรจน์
5. นายจิรภัทร    สุทธิมา
1. ว่าที่ร้อยตรีบุษยา    นาโคกูล
2. นางมลิวัลย์    กลำพบุตร
4
4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวศิริพร    บุญกองตา
2. นางสาววัชรี    ดอกเทียน
3. นางสาวชุลี    เพี้ยนสุวรรณ์
4. นายอภิรัตน์    สุขสม
5. นางสาวอังศิณา    บริบูรณ์
1. นางสาวรัตนาวดี    นำนาผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายณัฐวุฒิ    ภาคภูมิ
2. นายกมัยธร    เชาวลิต
3. นายนายรัตติกร    พวงแก้ว
4. นายอาคม    สุวรรณบุบผา
5. นางสาวหัทยา    ชูตระกูลธรรม
1. นายเจษฎา    อยู่ดี
2. นายเฉลิมพล    ภุมรินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................