รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปู่ดำ
 
1. นางภาวินี  บุญพา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวโชติมา  ใบบัว
 
1. นางณพิชญา  เพชรพิมล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐฐากาญจน์  เอกพร
 
1. นางลดารัตน์  วารีศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวจิราพร  คำชื่น
 
1. นางสุภาพ  มัธยมนันท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  อบมาลี
 
1. นางวรรณนิภา  อารักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวนารีพร  พักธนาไมตรีกาญ
 
1. นายบดินทร์  ศรีธัมมา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงชมฐิตา  ฮวดโสภา
2. เด็กหญิงปริยากร  จิตผ่องแท้
3. เด็กหญิงศิริมาส  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวกิติพร  พลศร
2. นางสาวดาวเรือง  สังฆวรรณ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิตติมา  นุชนุ่ม
2. นางสาวฐิติยา  บัวกลิ่น
3. นางสาวสุภาภรณ์  ประเสริฐศิริสรณ์
 
1. นางอารีย์  นะเสือ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ปิ่นตกแต่ง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เมืองแก้ว
 
1. นางมณี  บุญกอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายชัยมงคล  แก้วหนองโรง
2. นายธนกฤต  กิจธนาคำจร
 
1. นางสาวจรัสศรี  จอนเจิดสิน
2. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงห์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงมสฤณา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  เทียนมนต์
 
1. นายธงชัย  เจนโกศล
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์   สิงห์มนัส
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวณลิลรัตน์  เนื่องภิรมย์
2. นางสาวศุภรัศมิ์  ชุ่มชื่น
3. นางสาวสุพรรณษา  ฟักขำ
 
1. นางสาวประภัสศร  เทียมทัศ
2. นางสาวอรอุมา  แซ่เล้า
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ตันสง่า
2. เด็กหญิงปวริศา  ล้อมสินทรัพย์
3. เด็กหญิงเมทินี  อบเชย
 
1. นางสาวอรอุมา  แซ่เล้า
2. นางสาวประภัสศร  เทียมทัศ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกฤติภรณ์  จุ้ยเจริญ
2. นางสาวกุลนาถ  สมบัติอำนวยโชค
3. นางสาววิชุตา  ชูรัตน์
 
1. นางจิราพร  พนานุสรณ์ศิลป์
2. นายศิรสิษธิ์  เชื้อทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ลำดวล
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ธราธารกุลวัฒนา
 
1. นางปวีณา  เห็นประเสริฐ
2. นางกมลฉัตร  โล่ห์สุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวสุภิชา  แก้วรักษา
2. นายสุรวุธ  ปวุตินันท์
 
1. นางสาวศศิชา  ทรัพย์ล้น
2. นางสาวอุทัยรัตน์  รื่นจิตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายธนวันต์  พันธ์สุข
 
1. นางคนึงนิตย์  เนียมหอม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวอศัลยา  อุ่นธวัชนัดดา
 
1. นางอรสุชา  ภัทรสิริวรกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกฤษติน  เลาหอุดมโชค
2. เด็กหญิงปภาวดี  จงศักดิ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  มหาวงศ์
 
1. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล
2. นายสุทัศน์  ไคลมี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวจิรัฐิติกาล  กาญจนนาค
2. นายณัฐนันท์  ตันศิริ
3. นายวัชรขจร  นิติเลิศพงศ์
 
1. นางสุธีรา  ลั่นซ้าย
2. นางสาวแสงดาว  สืบด้วง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภาวิณี  สรงกระสินธ์
2. เด็กหญิงมุธิตา  ซุนซา
3. เด็กหญิงอารีย์  น้ำทรัพย์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พึ่งพินิจ
2. นางนิชนันท์  จันหอม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายวิทโยธิน  ยิ่งกุลเชา
2. นางสาวอินทิรา  สุวรรณประเสริฐ
3. นายเอกพจน์  แซ่ตัน
 
1. นางสุพัตรา  พรมที
2. นางวารุณี  สะอาดดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงอภิสรา  แสวงทรัพย์
3. เด็กหญิงอัยรฎา  คำแพร
 
1. นางสาวหยาดนภา  เชยโต
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายชลธาร  อิ่มสมโภชน์
2. นายนฤพล  วงษ์เนตร
3. นางสาวมัทวัน  จันทร์ชื่น
 
1. นายฐิติวุฒิ  สงบจิต
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นนทคุณ
2. เด็กหญิงปัญสิตา  โคตระภู
3. เด็กหญิงภัครมัย  พ้นภัย
 
1. นางสาววิภาดา  พงษ์สระพัง
2. นางสาวทัศนียา  ชื่นเจริญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวทัศนียา  นักรู้
2. นางสาวธัญญรัตน์  ว่องไว
3. นางสาวพรนภัส  กาญจนศรีกุล
 
1. นางสาวสุพรรณี  ธนวิริยพันธุ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มศิริ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงญาดา  ตัณฑวิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยมนตรี
 
1. นางนิภาพร  ประชากุล
2. นางจินตนา  หนูอินทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายจิรพัฒน์  จบสัญจร
2. นายเขมทัต  ธีรนนท์
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายภาณุพงศ์  หูแก้ว
2. เด็กชายอนุรักษ์  แม้นจิต
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายธงชัย  ไชยพาพิมพ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อินหนู
 
1. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายพลฤทธิ์  หยิบจันทร์
2. เด็กหญิงวันวิสา  พรหมมา
3. เด็กชายศุภวิชญ์  หวังน้ำใจ
4. เด็กหญิงสาธิตา  แก้วศรี
5. เด็กหญิงเมธาวี  ถาวร
 
1. นายทวี  ตะโคตร
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวกรกมล  รสหวาน
2. นางสาวชัญญาณ์ภัช  กลัดงาม
3. นางสาวชาลินี  รักสม
4. นางสาวณัฐพร  ศรีกิตติพงศ์
5. นางสาวธนัชพร  คามะนา
 
1. นายทวี  ตะโคตร
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายฑบิณ  วังขนาย
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  ตันติศุภชัย
3. เด็กหญิงปริชญา  วงษ์พิมพ์
4. เด็กชายสุทธินันท์  กูดอั้ว
5. เด็กหญิงเกศรา  ลิขิตสกุลวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  คงเพ็ชรศักดิ์
2. นายชัชพล  ศิริกุล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  ไกรทองสุข
2. นางสาวพิมพ์กมล  พุทธธรรม
3. นางสาวสิเรียม  สำเภาทอง
4. นางสาวอัจฉรา  กัณสูตร
5. นางสาวแวววรรณ  เจริญผล
 
1. นางสาวรัตนาวดี  นำนาผล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายก้องภพ  พัฒนศิริ
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ก็อกเจริญ
3. เด็กหญิงธวัลพร  สมรูป
4. เด็กชายนรวิชญ์  สัจจเทพ
5. เด็กหญิงพรรณปพร  พึ่งผล
 
1. นายธีรเสฏฐ์  โพธิ์นิล
2. นางสาวสุนิสา  คชเศียรสืบ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐวุฒิ  ฉายทอง
2. นายวันชัย   ไพบูลย์
3. นายวิทวัส  วิสารวงศ์
4. นายสิริพงษ์   พูลสวัสดิ์
5. นายสุรเชษฐ์  โฉมงาม
 
1. นายสมชัย   สนฉัตรทอง
2. นายอุเทน   เอี่ยมทัศนะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกชกร  ถิ่นวัฒนานุกูล
2. นางสาวกนกวรรณ  แย้มหงษ์
3. นางสาวกิจจาวัลย์  ขำทับ
4. นางสาวกุลธิดา  ยางสวย
5. นายคามิน  ปัตธิมากร
6. นางสาวชลดา  เรือนงาม
7. นายชลัสธร  ตันเจริญ
8. นางสาวฐาปนี  ใจอารีย์
9. นางสาวฐิตาภา  ไคลมี
10. นางสาวณัฐฐา  คุ้มพันธุ์
11. นายดรัณ  ดิษฐประยูร
12. นายวัชญะ  จรุงจิตตานุสนธ์ิ
13. นายสุขกาญจน์  คงใจ
14. นายสุภัทรชัย  อุทัยทอง
15. นางสาวหทัยภัทร  สิทธิสร
16. นายอิสรพงษ์  รักงาม
17. นางสาวเดือนเพ็ญ  จังพานิช
18. นางสาวเพชรไพลิน  ถนอมมิตร
19. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชินนะมาส
20. นายเรวัต  บุระขจร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพล  อยู่เพ็ชร์
2. นายวาสุกรี  เพชรดำดี
3. นางสาวภัทราภรณ์  รัตนวงศา
4. นายธวัช  พวงแก้ว
5. นางสาววิจิตรตรา  สีคำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐพร  มั่นแน่
 
1. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาววนิดา  แย้มลา
 
1. นายปรีชา  ใคร่ครวญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณิชากร  โต๊ะเงิน
2. เด็กชายพัทธดนย์  ฟุ้งเจริญวิริยะ
 
1. นางสาวพจีกานต์  หว่านพืช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวศุภธิดา  พวกอิ่ม
2. นางสาวสุทธิดา  ลัดดากุล
 
1. นางสาววรรณภา  งอกนาวัง
2. นางสาวชุติมา  รักอาชา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  อนุกูล
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เขาถ้ำทอง
3. เด็กหญิงดุจตะวัน  จูงาม
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ศาลาคำ
5. เด็กหญิงวารัญทรา  กรีประกอบ
6. เด็กหญิงศิริพร  บัวพา
7. เด็กหญิงสุพิชญาณ์  ณัฏธ์เมธี
8. เด็กหญิงอัญชิสา  วุฒิสม
9. เด็กหญิงอโรชา  เงินบาท
10. เด็กหญิงเกศินี  เอกบุตร
 
1. นางอรพินท์  ลำดวล
2. นางสาวชุลีพร  บัวเจริญ
3. นางสาวมลธิวา  สิงขรรักษ์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขาตัน
3. เด็กหญิงจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
4. เด็กหญิงดวงกมล  สุภาพ
5. เด็กหญิงธัญญาเรศ  มีแก้ว
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สินชัย
7. เด็กหญิงปวริสา  พันธุสุข
8. เด็กหญิงพจนาถ  ธรรมวงค์
9. เด็กหญิงวรัญญา  สุขไชยะ
10. เด็กหญิงวิสสุตา  เพ็งสว่าง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ลำใย
12. เด็กหญิงสุธิษา  แสวงรู้
13. เด็กหญิงสุพัตรา  เชียงเห็น
14. เด็กหญิงอังคณา  บัวศิริ
15. เด็กหญิงเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายสมเจต  บุญมี
2. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  วรรณะ
3. นางสาวณัฐกานต์  ชื่นหุ่น
4. นางสาวจินตนา  หนองปิงคำ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายนเรนทร์  ธรรมสุภา
2. เด็กชายมนัสวิน  อินทร์สิทธิ์
 
1. นายกรวิก  เอ็นดูรัศมี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวปัทมพร  ทรัพย์วโรบล
2. นางสาวสิตานัน  อดุลย์ศิริอังกูร
 
1. นางวลัยพรรณ  จันทร์หอม
2. นางสาวจินตนา  หนองปิงคำ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีพรรณ์
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายภานุ  เวียนสันเทียะ
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา  คำภิมาบุศย์
 
1. นายสุรชัย  ใจจง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายณัฐกิตติ์  ศักดิ์ศศิธร
 
1. นายประยุทธ  จงศักดิ์สวัสดิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัคศิริ  เครือสุวรรณ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณัฐกานต์  เกษมโศธน์
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถิ่นไทยแท้
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวญาณิกา  โพธิ์ทอง
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศรีนวล  คำสุข
2. เด็กหญิงสุวิชญา  รักแฟง
 
1. นางกัลยาณี  จารุจินดา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วัลลา
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกันติชา  อารีรอบ
 
1. นายประยุทธ  จงศักดิ์สวัสดิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายธนาธิป  แก้วแกมทอง
2. เด็กชายศรัณย์  แสนสม
3. เด็กชายศุภกานต์  รักบุญ
 
1. นางทิพวรรณ  วรรณา
2. นายศุภกิจ  โรจนวัฒนดิลก
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกุลจิรา  มงคลสมัย
2. นางสาวขจรรัตน์  ปิ่นตบแต่ง
3. นางสาวนภัสสร  ต่างท้วม
 
1. นางกัลยาณี  จารุจินดา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงวารี  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายพรเทวา  จรัสพันธ์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ้นเชิด
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวสุภาดา  บุราณรมย์
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางพัชราพร  นิยะบุญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุดสงวน
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  เอกสาย
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวริติยา  ยืนนาน
 
1. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายธนภัท  อินทะบุตร
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาพิมพ์  กรุนกรุด
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวสุปัญญา  ทองมอญ
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาพิมพ์  กรุนกรุด
2. นางสาวชนัญญา  หล่อจิต
3. นางสาวณัฐมน  พยุงดี
4. เด็กหญิงทวีพร  บุราณรมย์
5. นางสาวนิภาวรรณ  พวงแก้ว
6. นางสาวนิรชา  หล่อจิต
7. นางสาวลัดดาวัลย์  เอกสาร
8. เด็กหญิงวรัติยา  ยืนนาน
9. นางสาวสิรินัดดา  กระแจะจันทร์
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
3. นางสาวณิชารีย์  ศรีสม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงคงคา  เพชรนิล
2. นายจักรพงษ์  บุญมี
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  ทองอินทร์
4. นายชัยรัตน์  วงศาโรจน์
5. นางสาวดวงดาว  รักสาทรสิทธิ
6. นายธนภัท  อินทะบุตร
7. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทับมะลิผล
8. นายพรเทวา  จรัสพันธ์
9. เด็กหญิงพัชรภา  การพันธุนิตย์
10. เด็กหญิงวารี  เพชรนิล
11. เด็กชายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ล้ำเลิศ
13. นางสาวสุปัญญา  ทองมอญ
14. เด็กชายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
15. นายเมธา  โอภาสทิพากร
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1. เด็กชายกิตติภพ  นนท์ลักษณ์
2. เด็กชายคนิลธรณ์  แก่นศรี
3. เด็กชายชัยรัตน์  ศรียา
4. นายณรงค์ธร  อนุนนธาตุ
5. เด็กชายนวพล  ใจเย็น
6. เด็กชายพุทธชาติ  อินโอสถ
7. เด็กชายภัครพงษ์  สุวรรณมาลี
8. เด็กชายวรรณภูมิ  มะลิวัลย์
9. เด็กชายวรายุส  แผนสมบูรณ์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  เซี่ยงม้า
11. เด็กหญิงเอมมิกา  สังข์ทอง
 
1. นายศิริศักดิ์  เหมือนบัว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจงาม
2. เด็กหญิงกัญจนา  ไกรสรเสนา
3. เด็กหญิงกันต์กมน  สายทอง
4. เด็กชายกิตติภพ  นนท์ลักษณ์
5. เด็กชายชัยรัตน์  ศรียา
6. เด็กชายณัฐพล  คงกะพัน
7. เด็กชายนวพล  ใจเย็น
8. เด็กชายปราโมทย์  กลั่นขำ
9. เด็กหญิงพรนภา  สุระสุรางค์
10. เด็กชายพิชชานันท์  โคกแก้ว
11. เด็กชายภัครพงษ์  สุวรรณมาลี
12. เด็กหญิงมาริสา  เฉิดฉาย
13. เด็กหญิงรัตนวดี  เฉิดฉาย
14. เด็กชายวรรณภูมิ  มะลิวัลย์
15. เด็กหญิงสุพรรษา   วุธนู
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  เซี่ยงม้า
17. เด็กหญิงอรัญญา  สุภาพรม
18. เด็กหญิงเจนจิรา  ลมพิเศษ
19. เด็กหญิงเปมิกา  มูลจิตร์
20. เด็กหญิงเอมมิกา  สังข์ทอง
 
1. นายศิริศักดิ์  เหมือนบัว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 1. เด็กชายจักรี  กลัวผิด
2. เด็กชายจิรายุ  เซี่ยงเท็ญ
3. เด็กชายธนดล  มีคติธรรม
4. เด็กชายเอกพัน  ศรีทับทิม
 
1. นายสุรชัย  ใจจง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่ฟู
2. นางสาวจุฑามาศ  ชุ่มมาตร
3. นายณัฐกร  ธนรักษ์
4. นายสิริศักดิ์  ผ่องเกษม
5. นายอธิบดี  คูหา
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
2. นายรณกรณ์  จันทร์หอม
3. นายคติ  หงษ์วิไล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นางสาวจรัญญาณี  เพ็งอุ่น
2. เด็กหญิงชลันดา  พุกนิลฉาย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อวงศ์พรหม
4. เด็กชายนที  สว่างเนตร
5. เด็กชายนวพล  เชื้อวงศ์พรหม
6. นายนังจะ  -
7. นายนุจรินทร์  วัจนะ
8. เด็กหญิงปภาวี  หงษ์เวียงจันทร์
9. นายปรมาภรณ์  ร่มโพธิ์รี
10. นายปิยะพงษ์  พุกปาน
11. เด็กหญิงพรพิมล  ผลอุดม
12. เด็กชายพีรพัฒน์  อาคมเวช
13. นายภคพงษ์  ศรบัว
14. เด็กชายมงคล  บุญเส็ง
15. เด็กหญิงยุภาวรรณ์  นิยมสุข
16. เด็กหญิงรุ่งนะภา  ถาพาคุย
17. นายวันชัย  ไกรทอง
18. นายวันเฉลิม  คล้ายวันเพ็ย
19. นางสาววารุณี  เขตสูงเนิน
20. เด็กหญิงวาสนา  มีสุข
21. นางสาววิชุดา  คำมีมา
22. เด็กชายศรราม  ศรีจู่
23. เด็กหญิงศิริพร  ตินภูมี
24. เด็กชายสมพร  ปิ่นแก้ว
25. เด็กชายสหพล  กากี
26. เด็กชายสหรัฐ  จุฬา
27. นางสาวสายใจ  มีสุข
28. นางสาวสินจัย  สุ่มมาตย์
29. นางสาวสุธิดา  ตองแก้ว
30. นางสาวสุธิดา  ยิ้มโสภา
31. เด็กหญิงสุพินญา  ศรีเจริญ
32. นางสาวสุภกันต์  สวัสดิ์กนก
33. นางสาวสุภกานต์  สวัสดิ์กนก
34. เด็กหญิงหงษาวดี  จันทร์ทอง
35. นายอนุสรณ์  ครามครัน
36. เด็กชายอาทิตย์  ประเสริฐจันทร์
37. นางสาวอุทุมพร  วันทอง
38. นางสาวเล็ก  -
39. นางสาวโสภิดา  รัศสุวรรณ์
40. นางสาวไพลิน  วันทอง
 
1. นายสรายศ  จันโทมา
2. นายพนัส  ประกายวิชากุล
3. นายสมชาย  ศรีจู
4. นางทัศนีย์  จันโทมา
5. นางสาวเพ็ญพลอย  ก้านเหลือง
6. นางสาวจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
7. นายอิศรา  สุสดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  สุภาพ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  จุฑามณี
3. นางสาวกาญจนิกา  วันคำ
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  จิณแพทย์
5. นายจักรกฤษณ์  สาธิตภานุวัฒน์
6. เด็กหญิงจิราพรรณ  แก่นจันทร์
7. นางสาวชนัญชิดา   เสียงหวาน
8. เด็กชายชานน   พวงโต
9. เด็กหญิงชื่นชีวัน  เหลือคุ้ม
10. เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่างประดับ
11. เด็กหญิงทิวาพร   จันทร์เรีอง
12. นางสาวธัญชนก  สุวรรณบุปผา
13. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตต์นิยม
14. เด็กหญิงนภาพร   เนือมี
15. เด็กหญิงน้ำฝน  นัดกลิ่น
16. เด็กหญิงปุญธรัสมิ์  แป้นอินทร์
17. เด็กหญิงพรพิมล  เขมะนุเชษฐ์
18. นางสาวพัชชา   จันทร์สุข
19. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สร้อยเกสร
20. นางสาวมินตรา  ทรัพย์แสนดี
21. นางสาวลักษิกา  จันทร์เรีอง
22. เด็กหญิงวราชนก  รุ่งเช้า
23. เด็กหญิงศิริญากรณ์  หลำสะอาด
24. เด็กหญิงศิโรรัตน์   รอดรักษา
25. เด็กหญิงศุภธิดา  สำราญมาก
26. เด็กหญิงสิริวรรณ  พันนา
27. เด็กหญิงสุชาดา  ผิวละออ
28. นางสาวสุชานาถ   ทองสุก
29. เด็กหญิงสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
30. นางสาวสุพจรีย์   พวงมาลัย
31. นางสาวสุภา  สีแดง
32. เด็กหญิงอมราวดี  พุ่มน้อย
33. เด็กหญิงเกศชริน  ศรีมูล
34. นางสาวแพรพลอย  แจ่มสี
35. นางสาวไพลิน  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายณรินทร์   ชำนาญดู
2. นางมัยลา  ศรีโมรา
3. นายขวัญเมือง  อรชร
4. นายสมศักดิ์  บุญพา
5. นายเอกสิทธิ์   จิตเที่ยง
6. นายธาดาธร   ประเสริฐกุล
7. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
8. นางสาวชลธิชา   ร่มโพธิ์รี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายดำรงศักดิ์  จันทร์วงศ์
 
1. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิติพร  นาคแท้
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวปิยะพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสัตยา  พรามสุภา
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญศิริ
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวศิรดา  มีแก้ว
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนาทร  เรือนใจหมั้น
 
1. นางสาวเกศสุดา  พันธ์ศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายกล้าณรงค์  อุ่นลาด
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงปิยะพร  สมมุติ
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวขวัญลานนา  เจตน์ทยากร
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายพีรวัส  วิศิษฎ์ธรรมศรี
 
1. นางสาววรินทร์  โฉมกอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายมงคล  -
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศศิธร  จิระอนุกูลชัย
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวชญาณี  เชื้อทอง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายชนัญญู  แซ่เตีย
2. เด็กหญิงชนันทิพย์  สดใส
3. เด็กชายชลทิศ  นัยเสถียร
4. เด็กหญิงชลิดา  บุญพูล
5. เด็กชายณภัทร  เจริญพร
6. เด็กหญิงธนิดา  บ่อบัวทอง
7. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชาวนาคาด
8. เด็กหญิงบุญกาญจน์  ทับทิมศรี
9. เด็กชายพลฤทธิ์  เชี่ยวชาญชัย
10. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีเมือง
 
1. นางวรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
2. นางสาวเกวลี  แผ้วพรายงาม
3. นายนเรศ  แสนสอาด
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวชุติมา  ม่วงบังยุง
2. นางสาวณัฐนันท์  ชำนาญ
3. นายทศพล  ฤกษ์สำเร็จ
4. นายปรัชญา  สงวนศักดิ์
5. นายพิทยากร  รัตนวรรณ
6. นางสาวมาธวี  เปียสนิท
7. นายมาวิน  เอี่ยมอาจ
8. นางสาววริยา  ช้างเพชร
 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ
2. นางจิตรลดา  ประชานิยม
3. นางสาวพิชานันท์  จันทมัด
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงจงรักษ์  ประยูรไทย
2. เด็กหญิงชนาภา  แพ่งยัง
3. เด็กหญิงรุจจิรา  พงษ์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงวรรณการณ์  แก้วแกมทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ปาน
6. เด็กหญิงอรอุมา  ทองสุข
 
1. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวชุติมา  ม่วงบังยุง
2. นางสาวณัฐนันท์  ชำนาญ
3. นายทศพล  ฤกษ์สำเร็จ
4. นายปรัชญา  สงวนศักดิ์
5. นายพิทยากร  รัตนวรรณ
6. นางสาวมาธวี  เปียสนิท
7. นางสาววริยา  ช้างเพชร
8. นางสาวสุวนันท์  วัลลา
 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ
2. นางจิตรลดา  ประชานิยม
3. นางสาวสุภาพร  ศรีพุทธา
4. นางสาวพิชานันท์  จันทมัด
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  จิณแพทย์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตต์นิยม
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไกรทอง
4. เด็กหญิงนันทกา  เรืองอุไร
5. เด็กหญิงรวีวรรณ  บุญรอด
6. เด็กหญิงสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นายณรินทร์  ชำนาญดู
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางสาวจิตรมนัส   เนียมเนตร
4. นางสาวธัญวรัตน์  ชินวงศ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐฐา  กำแพงแก้ว
2. นางสาวนิศารัตน์  มูสิกะชาติ
3. นางสาวปพิชญา  ภูษณะพงษ์
4. นางสาวสุพิชชา  เห็นประเสริฐ
5. นางสาวไพลิน  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายณรินทร์  ชำนาญดู
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางสาวจิตรมนัส   เนียมเนตร
4. นางสาวธัญวรัตน์  ชินวงศ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกมลรัตน์  อยู่พวง
2. นางสาวกัญญาวีร์  รู้รัก
3. นางสาวฉัตรี  แย้มเลี้ยง
4. นางสาวทิพย์เรณู  อนันตเดโชชัย
5. นางสาวมณีกาญจน์  จันทร์แป้น
6. นางสาวยุวันดา  จันทร
7. นางสาวรัชนี  คูหา
8. นางสาวสุพรรษา  แก้วขาว
9. นางสาวเจนจิรา  เปี่ยมหน้าไม้
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เลิศสุทธิไกรศรี
2. เด็กหญิงขวัญลักษณ์  เลิศหงิมภูกนก
3. เด็กหญิงณัฐกันย์  จีนสกุลณี
4. เด็กหญิงนิตยา  งามขำ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  นักรบ
 
1. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
2. นางณปภัส  สนธิสว่าง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  ฉิมพลี
2. นางสาวสายธาร  เกิดศรีประเสริฐ
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
2. นางสาวพนารัตน์  พิมพ์พัฒน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกุลวดี  สืบใหม่
 
1. นางสาวภัทรพร  วัชรโชติ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธนภรณ์  คุรุจินดามัย
 
1. นางสาวภัทรพร  วัชรโชติ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศานต์รักษ์
 
1. นางสาวจิตติพร  ใจคำ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายเศรษฐพงศ์  โตเขียว
 
1. นางสาวศศิวิมล  ส่งกุล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงพีรดา  ดวงรัตน์
 
1. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวสุชานันท์   เจริญทัศนศิริ
 
1. นางเบญจมาศ  จงเจริญ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงมาเรีย  คัลเล็น
 
1. Mr.Alex  T.Singh
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชาคริต  ธีระวิจิตร
 
1. นางวิรัลพัชร  เครือเมฆ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายนโม  เหล็งไทย
2. เด็กชายปรมรรค  ปฐมเพทาย
3. เด็กชายพชร  อุ่นกิตติ
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  นพดารา
5. เด็กหญิงเมธาวี  บ้านกล้วย
 
1. นางวรรณา  สกุลวัฒนะ
2. นางสาวสุพิชชา  สาตรา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนภัทร  สินธุวณิชเศรษฐ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ศรีแผ้ว
3. นางสาวศุภาพิชญ์  หนูนารถ
4. นายสัณฐิติ  ด่านปาน
5. นางสาวสิรีธร  อานันทชัย
 
1. นางอรพิน  มณีวงศ์
2. Mr.Ian Mark  Sumalinog
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐพร  สุขขำ
 
1. นางอำไพ  สมประสงค์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายอนพัช  ปูตระกูล
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  อารินทร์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายทยาวีร์  เจียจำรูญ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอัครเดช  ชูประยูร
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายจิรวัฒน์  คงคา
 
1. นางสาวทัดชา  อินทร์เนื่อง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายรัชชานนท์  กาญจนเพิ่มพูน
2. เด็กชายราชันย์  เดอบราน
 
1. นางปวริศา  สุดเขต
2. นายวิกรานต์  แก้วพารา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำเทศ
2. นางสาวพิมพ์พจี  ใจดี
 
1. นางไพเราะ  มาตะราช
2. นางจิราภรณ์  ฤกษ์งามสง่า
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จำลอง
2. เด็กชายชนะชน  วงษ์กฎ
3. เด็กชายชลิต  สมคิด
4. เด็กชายปณิธาน  ศักดิ์สงคราม
5. เด็กชายภาณุุวัฒน์   จิตรีญาติ
6. เด็กชายยุทธสิมันต์  คนงาม
7. เด็กชายโชคดี  เถาวัล
8. เด็กชายไตรรัตน์  ใบสะอาด
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นางปณิตา  เจริญบุญ
3. นางนุชนาถ  สอนสง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายธนพนธ์  สะอาดเอี่ยม
2. นายธีระพงษ์  นิลเปลี่ยน
3. นายวรัท  ธยาวัฒน์
4. นายวันชนะ  ประนอมศิลป์
5. นายศิรวัจน์  เลี้ยงอำนวย
6. นายศุภวิชญ์  ฐิติชัยธนาเลิศ
 
1. นายธีรพล  วุฒิเนตร
2. นายอัครเดช  มีช้าง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกรผกา  ปูเชียงแดง
2. นางสาวชญานุช   เพ็งเกร็ด
3. นางสาวชุติกาญจน์   ทองกราน
4. นางสาวญานิศา  ลีฬหากาญจน์
5. นายปฏิพัทธ์  ประเสริฐผล
6. นายพัชรพล   นาเจริญ
7. นายภูริวัศ   เกียรตินฤยุทธ
8. นายสิทธิชาติ   ตันศิริวิวัฒน์กุล
9. นายอภิวิช  พึ่งธรรมศักดา
10. นางสาวอมลวรรณ  เจนจิรถาวร
 
1. นายเฉลิมพล  จิณแพทย์
2. นางสาวลาวัลย์  น้อยอยู่
3. นางสาวดวงพร  ปิ่นตุรงค์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญจนพร  เหว่าดุสิตร์
2. เด็กหญิงวาสนา  ตะโพนทอง
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  พวงเพ็ชร
4. เด็กหญิงสุนิชา  พันธ์พงษ์ศิริกุล
5. เด็กหญิงเครือวัลย์  แก่นละออ
 
1. นางนัยนา  รัศมี
2. นางผกาพันธุ์  จันทร์ภิวัฒน์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชลธิชา  เที่ยงเพิ่ม
2. นางสาวพัชวดี  อรชุน
3. นางสาววิศณี  ฤทธิดา
4. นางสาวสุมณฑา  สุขจิต
5. นางสาวสุวดี  วศินนิติวงศ์
 
1. นางยุพิน  จงธนเศรษฐกุล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงมลฤดี  หอมขจร
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  ตระกูลคลังสิน
3. เด็กหญิงสกุลตลา  ศิริพรรณ
 
1. นางสาวกานดา   จันทนะ
2. นางสาวนุชนารถ  มีสุข
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวณัฐมน  ท้วมผึ้ง
2. นางสาวน้ำเงิน  สีแสด
3. นางสาวสุดารัตน์  ย้อมศิลป์
 
1. นางสุกัญญา  โครพ
2. นางพรศรี  ชุติมาศ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  พงษ์สัมพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปู่คำ
3. เด็กหญิงณิชากร  สำเภาทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
2. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาววราภรณ์  ช้างเขียว
2. นางสาวสิริกาญจน์  บึงแก้ว
3. นางสาวไอญาดา  อาชวพิสิฐ
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
2. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรชยา  รวยดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชินช่งจู
 
1. นางสาวชนกชนม์  มีน้อย
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงทัชชกร  พันสัน
2. เด็กหญิงอพิริยากร  ศรีบัวไทย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายศุภกร  สงคราม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายปิยณัฐ  บุญนราพิทักษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เจริญกิจ
 
1. นางศิวพร   คล้ายเจ๊ก
2. นายคณิต  ชูลาภ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายชนปิติ  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา  มามาตร
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวคุณัญญา  รอดทัศนา
2. นางสาวปัทมนันท์  จุ้ยใจตรง
 
1. นางสาวนฤมล  จับจิตต์
2. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาลเพชร
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สินธุรส
 
1. นางสุปราณี  อุทยานวรรธนะ
2. นางสาวอมรรัตน์  สีสายชล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  อารีรอบ
2. เด็กหญิงธัญญพร  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
2. นางปวีณา  เกษมโสตร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกันยา  เปล่งคำ
2. เด็กหญิงเกสรา  ครชาตรี
 
1. นางวีณา  นาคะพันธุ์
2. นางสาวภูชิดา  เซี่ยงฉิน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  วัยวัฒนะ
2. นางสาวธนภรณ์  จันทร์สว่าง
 
1. นายปริญญา  เหลืองแดง
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวรินรดา  นาคะศิริ
2. นางสาววิลาสินี  บัวชู
 
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
2. นางวีณา  นาคะพันธุ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤตภาส  วิเศษสิงห์
2. นายอสิ  บากา
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูพลาย
2. เด็กหญิงสหัสญาณ์  กัดสระ
3. เด็กหญิงอารียา  หนูผาสุข
 
1. นางสาวชนกชนม์  มีน้อย
2. นางสาวรังสิมา  คูหามงคล
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกิตติกา  ขุนหมื่น
2. นายนนทพัทธ์  สมสิบ
3. นายสุเจตน์  ตันเจริญ
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
2. นายมงคลชัย  บรรณ์ฤทธิ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  เทียมเมฆา
2. นายอนวัฒน์  เสนารักษ์
 
1. นางศิวพร   คล้ายเจ๊ก
2. นายคณิต  ชูลาภ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายนิติพงษ์  พุ่มดี
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  ใจดี
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุตตัง
 
1. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
2. นายปริญญา  เหลืองแดง
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจิรภา  สุขสำราญ
2. นางสาวพนิตนันท์  สิริพฤกษา
3. นางสาวศิริกักญญา  วงศ์สวัสดิ์เวช
 
1. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
2. นายทักขิญ  กลาทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. เด็กชายธราธิป  เรียงรวบ
2. เด็กชายภาคภูมิ  สารใจ
3. เด็กชายศรัณย์  พูนเพิ่ม
 
1. นายภูวดล  ปิ่นทกูล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายณัฐพล  ดอกหญ้า
2. นายบริวัตร  กลุ้มกลัด
3. นายสุรสิทธิ์  จุฬา
 
1. นายศุภเดช  พุ่มพยอม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรัตนพร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงเมธาวี  เต้มีย์
 
1. นางสุรภา  เดชพงษ์
2. นางปราณี  บุญทวีบรรจง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ธรรมดี
2. นางสาวจุฬวดี  ลีฬญาณานนท์
3. นางสาวชลธิชา  มั่งมีผล
 
1. นางปราณี  บุญทวีบรรจง
2. นางสุรภา  เดชพงษ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงคณภรณ์  จันธิมา
2. เด็กหญิงพจนรรถ  จงสัมฤทธิ์ผลดี
3. เด็กหญิงมัญชรี  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงลักษมี  แพงป้อง
5. เด็กหญิงวณพันธน์  อิงควระ
6. เด็กหญิงอภิรดา  ประยงค์ทรัพย์
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวกัญณิฌา  พรจิดาศิล
2. นางสาวจุติมา  ประชาฉาย
3. นางสาวมนต์นภา  อินทร์แสง
4. นางสาววณิชยา  ประพันธุ์
5. นางสาวสิรีธร  ขวัญอ่อน
6. นางสาวเบญญาภา  แสงจันทร์
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงลลิตวดี  โคทอง
3. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวลลิตพร  สุทธิประภา
2. นางหฤทยา  วิเศษรจนา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวนภาพักตร์  ลิ้มทวีโรจน์
2. นางสาวปิยพัทธ์  สระบริบูรณ์
3. นางสาวสุรพัศ  หอธรรมรัตน์
 
1. นางศรีไว  มหาพรหม
2. นางอัญชัญ  สุวรรณชูโต
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงญาณีฉัตร  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงดุษญา  แซ่เอง
3. เด็กหญิงอริศรา  หมวดเอ่น
 
1. นายสุนทร  ทองสุขใส
2. นายสมบูรณ์  บุญกอง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวบุณฑริกา  สีสำลี
2. นางสาวอลิษา  วุฒิอุดม
3. นางสาวโญธกรานต์  ศรีแป้นพุก
 
1. นายสุนทร  ทองสุขใส
2. นายสมบูรณ์  บุญกอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1. เด็กหญิงนลิตา  สาดเสาเงิน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อาบสุวรณ์
3. เด็กหญิงสโรชา  ปู่ดำ
 
1. นางขวัญตา  สงบจิต
2. นางสาวชลดา  มลิวัลย์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวประกายกาญจน์  กอฟ้า
2. นางสาวประภัสสร  รอดภัย
3. นางสาวอรทัย  น้อมแนบ
 
1. นางศรีไว  มหาพรหม
2. นางอัญชัญ  สุวรรณชูโต
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  จิรโชคธนทิพย์
2. เด็กหญิงลีลาวดี  มากระดี
3. เด็กหญิงสุทธิณี  ปิตวัฒนกุล
 
1. นางดาราวรรณ  เอกพร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจิตรานุช  อิ่มอก
2. นางสาวบุษรา  รุ่งมณี
3. นางสาววรัญญา  หอมชื่น
 
1. นางวิจิตรา  เศรษฐกร
2. นางศรีรัตน์  ศิริโฉม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1. เด็กหญิงจินดาพร  ใจมั่น
2. เด็กหญิงอัยยา  ยางเยี่ยม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พวงไม้
 
1. นายนิธิศ  กิจขุนทด
2. นางผ่องรัตน์  เพ็งประเดิม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1. นางสาวจอมขวัญ  สีวังราช
2. นางสาวส้มลิ้ม  พุมเรียง
3. นางสาวอรพรรณ  แซ่จัน
 
1. นายนิธิศ  กิจขุนทด
2. นางผ่องรัตน์  เพ็งประเดิม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กากะนิก
2. เด็กหญิงณัฐชา  ราชมนตรี
3. เด็กหญิงพรรณิกา  ลอยวิรัตน์
 
1. นางดวงพร  ใจรักษ์
2. นายอนุรักษ์  ศรีไตรรัตน์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวนันทยา  รักเพียร
2. นายภูริวัศ  เกียรตินฤยุทธ
3. นางสาวอวัสดา  สุวรรณรังษี
 
1. นางดวงพร  ใจรักษ์
2. นายอนุรักษ์  ศรีไตรรัตน์