รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 -14 เดือน .พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทอง
 
1. นางสาวมนัสยา  เฉลิมศักดิ์รักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวยลรดี  หอมทวนลม
 
1. นายสมศักดิ์  สุกุลธนาศร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายอลงกรณ์  เกษหอม
 
1. นางสาวจตุพร  ตันติกำธน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวเรนุกา  มั่นคงดี
 
1. นางนฤมล  อังคณาแสงมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพรรษมน  ศรีโปฎก
 
1. นางจตุพร  วงษ์พานิช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายภิเษก  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางสาวภิรัญรัช  ลือกิจ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐกรณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แป้นเขียว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็งปาน
 
1. นางสาวพเยาว์  สาละสาลิน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายจักรภพ  ปรีพุ่ม
2. นางสาวชนนิกานต์  แซ่จาง
3. นางสาวสุชาดา  ชูศรีจันทร์
 
1. นางสาวพเยาว์  สาละสาลิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  ใจกล้า
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงทอง
 
1. นายสุจิดา  วารุกะ
2. นางกาญจนา  บุญพา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวขวัญชนก  ศรีคง
2. นางสาวภัสรา  วิมลทิพย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชื่นชอบกมล
2. นางสาวปิยนาถ  บุญท้วม
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวกนกวรรณ  เหมือนจำลอง
2. นายกฤษฎา  ศรีเพชร
3. นางสาวขวัญแก้ว  เพ่งอุ่น
 
1. นายนพพล  ใจดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร  ตินิโส
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธวัชชัย  สืบกลัด
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  งามดี
3. เด็กชายเทพทัต  โสมนัส
 
1. นางยาใจ  เหมือนว้า
2. นางสาวกรุณา  กังสนานนท์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิราวรรณ  พันธ์เทียน
2. นางสาวบุญมณี  วัฒนกิจไพศาล
3. นางสาวอัมรัตน์  แซ่เฮง
 
1. นางสาวศิริพร  แกล้วการไร่
2. นางสาววรรณนิภา  ฉิมพลี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติยา  โชระเวก
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ผิวเหลือง
 
1. นายบรรหาร  เชื้อทอง
2. นายคชานนท์  ธนะสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวจุฑามาศ  หินสมุทร
2. นายศักรินทร์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายสุวรรณ  บุญศรี
2. นางดุษฎี  เนาวรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายวิชัย  -
 
1. นายอุดร  มีทรง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ทิพวัณ
2. เด็กหญิงสิริมา  อะโรคา
3. เด็กหญิงอลิษา  รักษี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แซ่โง้ว
2. นายธีรพงษ์  ผิวเกลี้ยง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายทินกร  ทอนสาเกษ
2. นายศุภากร   โพธิศร
3. นางสาวเกตุสุดา  จิรัฐิติกาลพันธุ์
 
1. นางสาวนิชาภา  อ่อนละออ
2. นางสาวยุพิน  สามสี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกวินนา  พูลเกิด
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงอินทร์
3. เด็กหญิงโชติรส  มงคลมะไฟ
 
1. นางสาวอภิญญา  ใจชื้น
2. นายนพพร  แสงอาทิตย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายกฤษฏา  ล้อมสินทรัพย์
2. นายชัชวาลย์  มะปรางหวาน
3. นางสาวปพิชญา  ไทยทวี
 
1. นางสาวกาญจนา  วิวัฒน์รุ่งเรืองดี
2. นางโสภี  สิงห์จันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีสนาม
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา  แก้วปานกัน
3. เด็กหญิงสิดาพร  แอตัน
 
1. นางพินรุ่ง  สอดศรี
2. นายธนชาต  ธนวีรเทศ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายศุภชัย  เองเจริญชัย
2. นายสิทธิพล  สุขสมัย
3. นายเวลุวัฒน์  สินปาน
 
1. นายวรวิทย์  กิตติชัย
2. นายปริญญา  บุญหล้า
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธันยพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงนฤภัทร  เจียมประเสริฐ
3. เด็กหญิงนิสาชล  แจวเจริญ
 
1. นางสาวยุพิน  สามสี
2. นางกนกรัตน์  ตรีสุวรรณ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวฐิติมา  อยู่เอี่ยม
2. นางสาวสามินี  นิยะมะ
3. นางสาวอนุธิดา  กันสุด
 
1. นายศุภกร  ไชยยุทธ์
2. นางสาวมณลดา  ศุขอร่าม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงปภาวดี  เจริญศรี
2. เด็กชายพงษ์เพชร  บ้านกลางดิลก
 
1. นายธนชาต  ธนวีรเทศ
2. นางพินรุ่ง  สอดศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวพรชิตา  พรมรักษ์
2. นายอาภากรณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา  เอี่ยมทิพย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายศิวัสว์  ถุนพุทธดม
2. เด็กชายเจษฎางค์  บุตรบำรุง
 
1. นางจรรยา  กิตติชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายธนทรัพย์  เซี่ยงหลิว
2. เด็กชายระพีพันธ์  ฟักสุวรรณ์
 
1. นางสาวกัลยา  อุ่นภักดิ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกิ่ง  เชิดชน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ภูครองทุ่ง
3. เด็กหญิงวนิดา  ลาคำ
4. เด็กหญิงสยุมพร  เจริญศิริ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  สิงห์เมืองพรหม
2. นางปิยาพัชร  บัวเพ็ชร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานดา  เหมือนเขียว
2. นางสาวกิติยาภรณ์  โคตะระ
3. นางสาวณัฐวดี  สืบเรือง
4. นางสาวพรพิมล  ม่วงประสิทธิ์
5. นางสาวพิมกันยา  แก้วลาย
 
1. นางสุพรรณี  วิเศษ
2. นางสาวประกาย  เอิบแจ้ง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บุญญะสิทธิ์
2. เด็กชายธีรเดช  ฉายศรี
3. เด็กหญิงนฤมล  พรมฟัก
4. เด็กหญิงบุษยา  เปรมบำรุง
5. เด็กหญิงอลิษา  ตันเจริญ
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
2. นายเกชา  หงษ์เวียงจันทร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวณัฐชนน  สำราญพันธุ์
2. นางสาวรุ่งฤดี  พวงจันทร์ทอง
3. นางสาวศิริวรรณ  ชาวเมือง
4. นางสาวสุทธิดา  เนียมหอม
5. นางสาวสโรชา  ดอกตะเคียน
 
1. นางก่องกาญจน์  เดชผล
2. นางสาววารีรัตน์  ทั่งสุวรรณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายฐิติวัสส์  บำเพ็ญ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กิจเสมอ
3. เด็กชายอภิชาติ  สมพรสุขสวัสดิ์
4. เด็กชายเกรียงไกร  พูลทวี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แอบสำโรง
 
1. นางประเสริฐ  เมืองอู่
2. นายณฐกร   วรัญญสาธิต
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวปภัสสร  ทองแจ่ม
2. นางสาวมนฤดี  สุวรรณพันชู
3. นางสาวเจนจิรา  ตู้ดำ
4. นางสาวเบญจกาญจน์  กล้าหาญ
5. นางสาวเพชรรัตน์  ทองนุ่ม
 
1. นายภาณุพงศ์  ม่วงเขียว
2. นายกิตติศักดิ์  ลักษณะฉิมพลี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงศิริพร  ห้อยบุตรดี
 
1. นางสาวสุนันทา  เลี่ยมอยู่
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายฉัตรชัย  โคตะคาม
 
1. นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  วิชัยวงศ์วัฒน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  นาโศก
 
1. นางสาวศิริกุล  สันตกิจ
2. นางสาวณัฐภรณ์   ดิลกโชคบำรุง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวปณิดา   ยุทธธนสาโรช
2. นายหฤษฎ์  บ้านกลางดิลก
 
1. นายคทาวุธ  เมืองอู่
2. นางประเสริฐ  เมืองอู่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวจันทนี  การุน
2. นางสาวจิราภรณ์  แก้วพวงใหม่
3. นางสาวจิราภรณ์  ธนวัฒน์สมบูรณ์
4. นางสาวประภาพร  สีดา
5. นางสาวผกาสินี  อ่อนใจดี
6. นางสาวพนิดา  กมลพบ
7. นางสาวมนัสชนก  ริสกุล
8. นางสาวรสา  อ่อนดีกุล
9. นางสาววาสนา  กิมบุ้น
10. นางสาวสุธิตา  ไกลทอง
 
1. นางยุพดี  ทิพย์บำรุง
2. นางสาวอิสราพร  นาราษฎร์
3. นางสาวศิริกุล  สันตกิจ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  นุชวงษ์
2. เด็กชายสุริยา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายกฤษดา  บัวศรี
2. นายกฤษณะ  มีดี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวอัมพวัน  เชื้อรุ่ง
2. นางสาวเบญจวรรณ  เพ็งน้อย
 
1. นายเมธาสิทธิ์  มิตรดี
2. นางสาวปนัดดา  คำจันทร์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงอารีย์  แสนศาสตรา
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสินีพร  จันทร์ทา
 
1. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายนฤเบศร์  ม่วงเดิม
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายฐิติพงษ์  โตพงษ์
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงธัญยาพร  ตรวจมรรคา
2. เด็กหญิงสุรี  ศรีดี
 
1. นางพรสวรรค์  ภู่ศรีพันธ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   จันทร์วิทยากุุล
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายอภิชัย  เที่ยงแท้
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายชัยณรงค์  หีบแสน
2. เด็กชายธิติ  บุญตัน
3. เด็กชายศราวุธ  บัวศรีใส
 
1. นายถาวร  สุขนา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายกมล  สุทน
2. นายกิตติศักดิ์  หอมฉุน
3. นายขวัญชัย  อู่สุวรรณ
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
2. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายยุทธพงษ์   สุกรีวนัฏ
 
1. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายมงคล  ต้นเนียม
 
1. นายจารุภูมิ  ก้านทอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวศิริลักษณ์  วิเศษสิงห์
 
1. นายจารุภูมิ  ก้านทอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  โคแล
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายณัฐกิติติ์  กะมะราช
2. นายดนุสรณ์  ศรีคำอ้าย
3. นางสาวพิพัฒษดา  บุญรักษา
4. นายรุตติกานต์  ศรีสมบูรณ์
5. นายอภิสิทธิ์  ขวาไชย
 
1. นายสมภพ  โพธิ์ล้อม
2. นายจารุภูมิ  ก้านทอง
3. นายประสาร  ใจจง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุริยา  สุขรื่น
 
1. นายสุริยันต์  อิ่มรัตน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐกานต์  พราหมณโชติ
 
1. นายสุริยันต์  อิ่มรัตน์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณณสรณ์  เที่ยงธรรมรัตน์
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวสิมิลัน  สัจจะยิ่งชีพ
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายจตุพล  โต๊ะบุรินทร์
 
1. นายประคุณ  สาระศาลิน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงไอริน  พรมมนตรี
 
1. นายประคุณ  สาระศาลิน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวตวงทอง  จันทร์สมโภชทวี
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายจตุพล  โต๊ะบุรินทร์
 
1. นายธนกฤต  น่วมจาด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุภิสรา  แตงนวลจันทร์
 
1. นายธนกฤต  น่วมจาด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  แพงศรี
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุริยา  สุขรื่น
 
1. นายประคุณ  สาระศาลิน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐกานต์  พราหมณโชติ
 
1. นายสุริยันต์  อิ่มรัตน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางยุวรี  สมอ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชนากานต์  บัวผัน
 
1. นายธนกฤต  น่วมจาด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายกชชวัล  แซ่จึง
2. นายจีระศักดิ์  อุมแก้ว
3. นางสาวจุฑามาศ  นกดำ
4. นางสาวชลธิชา  พินิจนารถ
5. นางสาวฐิติวรดา  เชื้อพิมพ์
6. นายปรินทร  เพ็ชรทอง
7. นางสาวปวีณา  วิบูลย์อัด
8. นางสาวปาริตา  ห้วยกระเจา
9. นางสาวพนิดา  ราชฤทธิ์
10. นางสาวมินตรา  กิตติอุดมพานิช
11. นายรัชพงศ์  ศรีสุข
12. นางสาววันวิสาข์  ขันทองดี
13. นางสาววิจิตรา  วิทยายนต์
14. นายศักดิ์ณรงค์  นุชสำอางค์
15. นางสาวสิรินันท์  ทองชัยบุญ
16. นายสุทัศน์  สมหวัง
17. นางสาวอุทุมพร  ชังเจริญ
18. นางสาวไอลดา  ม่วงแก้ว
 
1. นายจารุภูมิ  ก้านทอง
2. นายสมภพ  โพธิ์ล้อม
3. นายประสาร  ใจจง
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีกระจ่าง
2. เด็กชายชัชชัย  แก้วเณร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เขียวหวาน
4. เด็กชายธนุยุติ  แสงสว่าง
5. เด็กชายธีรวัตร  ขวัญเพิ่มพร
6. เด็กชายพรชัย  ชมจันทร์
7. เด็กชายวรกิจ  หอมกลิ่น
8. เด็กหญิงสุณี  ศรีบุญรอด
9. เด็กหญิงอารีย์ญา  สิงห์พันธ์ม่วง
10. เด็กหญิงเกศกนก  แพนละคร
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
2. นายไพรัตน์  จันทร์หอม
3. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวขณิฐฐา  เปี่ยมสะอาด
2. นายชัยรัตน์  หวานจริง
3. นายบุญฤทธิ์  อู่อรุณ
4. นายพงศ์พัทธ์  หริ่มฉ่ำ
5. นางสาวรัตติกาล  เยาวโรจน์
6. นางสาวรุ่งอรุณ  ประดับกลอน
7. นายอนุสรณ์  ปั้นงาม
8. นางสาวเบญรัตน์  ศิลปพงษ์
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
2. นายไพรัตน์  จันทร์หอม
3. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงกัลยา  สุกานนท์
2. เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์ทองคำ
3. เด็กหญิงรัตนากร  เพชรเเอง
4. เด็กหญิงศศิธร  ศรีทองอินทร์
5. เด็กหญิงศิริพร  ห้วยชะนาง
6. เด็กหญิงหทัยชนก  ยงเมืองน้อย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณฟัก
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นางสาวรติพร  อุ่นเพชร
 
1. นางสาววชิรา  บุญเกื้อ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เปียปาน
 
1. นางธนิฐา  ก่ำพันธ์ดี
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายชานนท์  ศรีรอด
2. เด็กชายธวัช  ดอนไผ่ล้อม
3. เด็กหญิงสุนิษา  ปานอำพันธ์
4. เด็กหญิงอัญชิสา  สงไตรรัตน์
5. เด็กหญิงเมษาวดี  คณฑา
 
1. นางสาวชุตินันท์  ศิริชัยวิริยะ
2. นางสาวศรินยา  ฤกษ์งาม
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวณัฐชา  สำราญพันธ์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์มณี
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงมินตรา  ชนะผล
2. เด็กชายศราวุธ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรังสุรางค์  ทองเงิน
2. นางสาวกานต์ชนก  สุขนิยม
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกฤติกร  บัวชุม
2. เด็กชายชยานันท์  หนันทะ
3. เด็กชายทศพล  ขุนพรหม
4. เด็กชายพิพัฒน์  อุปการะ
5. เด็กชายวนสัณฑ์  มาณะดี
6. เด็กชายวรวิทย์  พะโส
7. เด็กชายวาทิน  วงษ์น้อย
8. เด็กชายเกียรติรัตน์  ธาราสวัสดิ์ศิริ
 
1. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
2. นายชวลิต  ลำใยรุ่งเรือง
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายธนกร  หลักเพชร
2. นายมงคล  ศรีพานทอง
3. นายวัชรินทร์  จำปานิล
4. นายสมมาตร  -
5. นายอดิสร  จันทร์หอม
6. นายอเนชา  งามยิ่ง
 
1. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
2. นางพินรุ่ง  สอดศรี
3. นายยงยุทธ  สงพะโยม
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกานต์พิชชา  อินทำ
2. นางสาวฐิดายุ  สุขสงคราม
3. นายณัฐนนท์  เพ็งอุ่น
4. นายธนภรณ์  บุษดาจันทร์
5. นางสาวนริศรา  คนขะยัน
6. นายบุลากร  จงวัชรสถิตย์
7. นางสาวศศิประภา  เอกวิภาต
8. นางสาวสุดา  คงสังคะ
9. นางสาวสุธิดา  ลำใยเสถียร
10. นางสาวเสาวณี  ลำไยหวานชื่น
 
1. นางประเสริฐ  เมื่องอู่
2. นายคทาวุธ  เมืองอู่
3. นายยงยุทธ  สงพะโยม
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวขนิษฐา   พุฒิเอก
2. นางสาวประภัชรีย์   สีดา
3. นางสาวประภัสสร   คำกองแก้ว
4. นางสาวภัทรวดี   บำรุงเขต
5. นางสาวสุภรัตน์   วิจารณ์ณรงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร  ตินิโส
2. นายนพพล  ใจดี
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกฤติกา  รถมณี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เทียนทอง
3. เด็กหญิงพลอยกาญจน์  อินสว่าง
 
1. นางสาวกนิษฐา  พลอยงาม
2. นายกันต์กวี  ครุรัตนศิริพิมุก
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นางสาวสุทิศา  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวอนันตญา  นาคขำ
3. นางสาวอุริสยา  พรมชนะ
 
1. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
2. นางสาวพัชรี  มากสุวรรณ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงพรรณอร  ติ่งกุล
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  มีใจปราณี
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  น้อยพันธ์ุ
 
1. นางสาวพรนภา  วิหค
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายธีรนันธ์  อินทรกุล
2. นางสาวผกากาญ  รักอู่
3. นางสาวอาทิติยา  นะมูลมอง
 
1. นางสาวพรนภา  วิหค
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกฤษฎา  กล้าสืบการ
2. เด็กชายพลพล  กุลทองวัฒนา
 
1. นายอดิศักดิ์  ปริยาปัญจางค์
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายฐิติวัฒน์  นักเอี่ยม
2. นายธีรภัทร์   พันธุ์ลาภ
 
1. นายจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์
2. นายปัทมา  ภักดี
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายชัยกร  เซี่ยงหว่อง
2. นายธนาวุฒิ  บุญวงษ์
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายชนะกิจ  พิริยะเมธี
2. นายศักรินทร์  อินทรฉาย
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสมหญิง  ศรีนิล
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายอนุชิต  โสเอี่ยม
2. เด็กหญิงอรสา  ทองดี
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นายอำนาจ  ชื่นบาน
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ทัพเจริญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วเรือนทอง
 
1. นายเตชิต  ภัทรศรีวงศ์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายธีรวุฒิ  เรียนทับ
2. นายวิชยา  เสริมสุข
 
1. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม
2. นางสาวยุภาวดี  เชื้อทอง
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายธนกานต์  พวงเปีย
2. นายธนัท  อินทรกุล
 
1. นางสมหญิง  ศรีนิล
2. นางสาวยุภาวดี  เชื้อทอง
 
95 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงวิลาสิณี   จรรญา
2. เด็กชายศุภเศรษฐ์   แบ่งปัน
3. เด็กหญิงสุสิดา  พัฒนา
 
1. นายจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์
2. นางสาวกาญจนา  พุดสโต
 
96 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายวงศกร   จันทอน
2. นายวิษณุริฐวรงค์  สุโพธิ์
3. นางสาวสุภาวดี  คล้ายสินธุ์
 
1. นางสาวกาญจนา  พุดสโต
2. นายจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวปณัดดา  หอมเย็นใจ
2. นายอภิปรัชญ์  เตชรัตนวรกุล
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายนัฐพล  กกอู่
2. เด็กชายพลยุทธ  ศรีน้ำเงิน
3. เด็กชายวีรพล  ช้อนใจ
 
1. นายวิบูรณ์  วังกราน
2. นางสาวรมิดา  บุญจันทร์
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นายชานนท์  เรืองเชื้อเหมือน
2. นายสุวภัทร  บุญคุ้ม
3. นายอนุสรณ์  อินสว่าง
 
1. นายวิบูรณ์  วังกราน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทัตพงษ์  เกตุชื่น
2. เด็กชายธนโชติ  จ่าช้าง
3. เด็กชายอัครชัย  โสไกร
 
1. นายพีรัชย์  เพิ่มพูล
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายกนกกร  เนียมเกิด
2. นายทวีศักดิ์  เหมือนครุฑ
3. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์จันทร์
 
1. นายโกวิท  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
2. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พูลเมือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เหลืองสุริยะ
3. เด็กหญิงมุฐิตา  อินทรปัญญา
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
2. นายอดิเรก  วงศ์เทียมจันทร์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกานต์ธิดา  ช่างเกวียนดี
2. นางสาวดวงพร  วอนเพียร
3. นางสาวศศิวิมล  น้อยมาลัย
 
1. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
2. นายยงยุทธ  สงพะโยม
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงธิติสุดา  จันหอม
3. เด็กหญิงวารุณี  วันแสน
4. เด็กหญิงศิริอาภา  สมบัติบูรณ์
5. เด็กหญิงสิริวิมล  แนมไส
6. เด็กหญิงอธิชา  หนองกุ่ม
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
3. นายโกวิท  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัลยา  สุภาพ
2. นางสาวธัญญา  ทองบาง
3. นายปฏิพล  ใคร่ครวญ
4. นายภรัณยู  เมตตา
5. นางสาววันวิษา  ย้ิมละไม
6. นางสาวอรอุมา  เหมือนเขียว
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
3. นางสาวเมตตา  กัลยามงคล
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดาริกา  นุ่มน้อย
2. เด็กหญิงอริสา่  แผนสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จีนใจเย็น
 
1. นางสาวละเอียด  กังวานทวีทรัพย์
2. นางสาวอนิษา  ช่อพะยอม
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวมาลิณี  ตั้งกิจกุลโสภา
2. นางสาวสุปราณี  กาญจนศร
3. นางสาวเครือฟ้า  นกดำ
 
1. นางมนัสนันท์   เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
2. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจีราพร  หุ่นไทย
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทำผ้า
3. เด็กหญิงพรรณนิดา  การะเกตุ
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายคำสิงห์  ภูพนาสวัสดิ์
2. นายสิงห์ชัย  วสุธาผาภูมิ
3. นางสาวเจนจิรา  เซี่ยงหลิว
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงกิตติยา  หลาวมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เซี่ยงหวอง
3. เด็กหญิงชลันดา  ภุมรินทร์
 
1. นางสาวอินทิรา  อินทะแสน
2. นางสาวปัทมา  ภักดี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวจันทิมา  ชีพนุรัตน์
2. นางสาวปราณี  จันทร์สวยดี
3. นางสาวสุภาวดี  ทนเถื่อน
 
1. นางสาวฉันทนา  สมบัติ
2. นางสาวสุธาสินี  สิรินวรัตน์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงชฎาพร  หงษ์เขียงอินทร์
3. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีบุญ
 
1. นายเปรมกมล  ทองจันทร์ฮวด
2. นางสาวละเอียด  กังวานทวีทรัพย์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวนัทธมน  ก้อนใส
2. นางสาวพรพันธ์  คล้ายคลัง
3. นางสาวภัสสร  ตระกูลอินทร์
 
1. นางสาวสญามล  ศักดี
2. นางสาวสุธาสินี  สิรินวรัตน์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชบุญ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  คล่องคณิตสรณ์
3. เด็กหญิงมนทกานติ  ทิพรส
 
1. นายเปรมกมล  ทองจันทร์ฮวด
2. นางสาวยุวดี  ศิลาดี
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกานต์มณี  คูหา
2. นางสาวชนกานต์  ไกรษรวงค์
3. นางสาวอริสรา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวสญามล  ศักดี
2. นางสาวสุธาสินี  สิรินวรัตน์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนฤมล  ดอกกะถิน
2. เด็กหญิงอรปรียา  จันไพจิตร์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  กลั่นศิริ
 
1. นางสาวละเอียด  กังวานทวีทรัพย์
2. นายเปรมกมล  ทองจันทร์ฮวด
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองผาชะช่อง
2. นางสาววนิดา  พิริยภาพงศ์
3. นางสาววลัยรัตน์  บ้านกลางคีรีรัตน์
 
1. นางสุรีรัตน์  ยอดทอง