หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวรรณี โชคสมบัติโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ เดชศิริโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเรณู เย็นใจโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา นันทิทันโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววิภาดา แสงสว่างโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ปิณฑวิหคโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร สุริยันต์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางจินตนา สุระเวชโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางภัคคินี พงษ์ผลโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางสาววรรณี สิริบุญโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ เนาวรจิพินิจโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา เสาะแสวงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางชูศรี เกิดสายโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ทองอยู่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางสิริมน แก้วจินดาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุดโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนัฎฐนารี เขียวสะอาดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสวง พลอยเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอภิรัตน์ กองสุทธิโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิวลักษณ์ เจือจุลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรัณยา อินทะจักรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ มนเทียนทองโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางประเทียนทอง ไต่เมฆโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ แย้มพราหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกนกพร วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแสงทอง สุขเกษมโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศรีพึ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิเศษลักษณ์ สภาณิชย์โรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนรินทร์ คำเพิ่มโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางปาณิสรา ศรีเชื้อโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวรรณภา ศรีแสงอ่อนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางทิตยารัตน์ ยอดเมืองโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เดชมาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอภินันทนา แสนทวีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสมจิตต์ วัฒนวงศ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพิศเพลิน ละม้ายแขโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แสงชาติโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี ทองพรหมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธวัชชัย ลิ้มสกุลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางจุฬาลัย สระแก้วโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดารา วิชัยพาณิชย์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นางศุภากร ลี้อิศรามาสโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ แก้วเหล็กโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางกานต์รวี ปานวงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพยอม ธรรมรังษีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชัชชฎา พิมพ์พืชโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมควร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นายมนัส พลชำนิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางสุคนธ์ สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสถาพร วรรณคำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี มะโนน้อมโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร มาวรรณาโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ เงินงอกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวธัญพร เกิดกูลโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร คณึงเหตุโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายวันชัย เกิดสายโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางเกษร พุ่มลำเจียกโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สง่าทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิพัทธ วงษ์นิ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ สุวรรณีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ สุขสุเสียงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ ศรีวิริยานุภาพโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ยังรักษาโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางเกษร พุ่มลำเจียกโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สง่าทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิพัทธ วงษ์นิ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ สุวรรณีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ สุขสุเสียงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ ศรีวิริยานุภาพโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ยังรักษาโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ วิริยะอุดมเสถียรโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพภวัน สายทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรพรหม สังวาลย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวอุษา สัตย์ซื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางนภารัตน์ เชื่องสุวรรณโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เพ็งชาติโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ประชากุลโรงเรียนท่าวุ้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสอาด ฉ่ำแสงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวรรณา เวียงแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางสาววรพร สกุลจริตรานนท์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา บุตรบรรเทิงโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญา เกตุสกุลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เขียวทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสุมาลี สนามทองโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นางบุศรา ปัญญาดีโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นางกมลวรรณ กรรณาริกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงษ์ พวงจำปีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร ช่อมณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางพรทิพย์ จันทร์สุดาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา กันหาภัยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ จันทรโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางมาธุสร ต่วนชะเอมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางมลฤดี มณฑลโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ แจ่มจำรัสโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางสาวเชวงจิต น้อยวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย กลิ่นยาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. ดร.แมน เชื้อบางแก้วโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางพจนารถ มุสิกะสินธุ์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
5. นางเอมอร ลาวัลย์โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรัชนี สุขนิตย์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายกิตติเดช อ่อนละมัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายณภัทรษกร สารพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายณภัทรษกร สารพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วนมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวนมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวภคพร อิสระโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วนมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวนมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวภคพร อิสระโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกัญกร แสงวิทยาประทีปโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวลี มาเนียมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางจิตนา สำราญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา คันธารสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร กาบทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุภีร์วัลย์ ชินบุตรโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ พุทธาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนวรัตน์ พิมพ์พาภรณ์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
4. นางสาววิจิตรา คันธารสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
3. ดร.กมลวรรณ รินทามีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.กมลวรรณ รินทามีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
3. ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ยิ้มย่องโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นายสันชัยพัฒน์ พรหมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ยิ้มย่องโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสายพิน วิเศษฤทธิ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เปี่ยมระลึกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ รุ่งรัศมีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอุดมลักษณ์ ปิ่นคล้ายโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ อิทธิรงค์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สิงห์ทองราชโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางพิชญ์อาภา ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวรัชฎา เนื้อนาทองสกุลโรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทยโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาววิไลพร หงส์ประภาสโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางอัญชลี แตงเขียวโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
4. นางรำไพ เครือแก้วโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ มหาเรือนทรงโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจุฑาทิพย์ เคราะห์ดีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
2. นางภัทรพร มั่งคั่งโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ พันธ์พิทักษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติภัททาณัฐ ศุภวิชญ์พิศิษฐ์กุลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวจีรภัสร์ บัวสุวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ บุญศิลป์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ชาติเจริญโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
3. นางอารีย์ กลัมพสุตโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วัฒนาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อพรหมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางกนกพร วงษ์ว่องไวโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้ววิเชียรโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางจำเนียน ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางมลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางภิรมย์ บุญขยายโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพัณณรัตน์ วณิชย์กุลโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
2. นายจำรุญ กระตุดเงินโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
3. นางนิยมพร ทองร้อยยิ่งโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางปราณี ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายธนภรณ์ พุทธมงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางกอบกุล ธรรมธุรสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ เตชะมหัทธนันท์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ เผ่าน้อยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางนฤมล วิทยาเอนกนันท์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางวันทนา เหมสมิติโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวารุณ๊ ทองวิวัฒน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นางนันทนา แก้วล้อมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นายชินวัฒน์ อำ่แสงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายดนัย พุ่มโตโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
5. นางรัชพร ขยันกลางโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรีย์ วีระประสิทธิ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
2. นางสาวอุบล ควรระงับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัจฉรา ประเสริฐอำไพสกุลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวกัลยา ภู่ห้อยโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นายวิฑูรย์ มูลดีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชนิดา กลับทุ่งโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. นายประพัฒน์ อื้อรัตน์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนันทวัน ภู่แพรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช สุขสำราญโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นางสาวรำไพ ขลิบเงินโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางชมนาด เมืองช้างโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธรรมพิธีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอุบล จินดาย้อยโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งวดี สมบูรณ์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางสำรวล กาญจนะวิเชียรโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางกรองจิตต์ สมบัติมีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
2. ศ.ราเชล เชื่องสุวรรณกองพลทหารปืนใหญ่กรรมการ
3. นางสาววิภาพร พลพืชโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. ดร.ประชุม สุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ บุตรลพโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่ม โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย พัวพรพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทวีคูณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริพร สุวรรณโมลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายวีระ มุขลาย โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายคูณ รักวงษ์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงอิ่ม โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย พัวพรพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทวีคูณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริพร สุวรรณโมลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายวีระ มุขลาย โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายคูณ รักวงษ์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นายสุุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นายสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สุสิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่ม โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย พัวพรพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทวีคูณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริพร สุวรรณโมลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายวีระ มุขลาย โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายคูณ รักวงษ์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกาญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกาญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย พัวพรพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทวีคูณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริพร สุวรรณโมลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายวีระ มุขลาย โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายคูณ รักวงษ์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงอิ่ม โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย พัวพรพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทวีคูณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริพร สุวรรณโมลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายวีระ มุขลาย โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายคูณ รักวงษ์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทศพร กระจ่างฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
4. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวปภาอร แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายธนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
6. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายธน แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
6. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิ ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทศพร กระจ่างฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
4. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวปภาอร แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเล เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นายสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ แสนแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฎศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็กวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
4. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฎศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็กวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
4. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิกา มีเหล็กวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
4. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Stephen Thomas Jamesโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางราวีณา นาสมศรีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ เทพทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางมาลีพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายอมรชัย สถานนท์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Matthew Earl WilKinsonโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางไขศรี สุขสุเสียงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางนิภา คำเพชรโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางอำภาภรณ์ ศิริโรจน์สถาพรโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน ฉาบพิมายโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Terry Lee Mcnemarโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพรนิภา ลักษณะโตโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางบุญเรือน กลิ่นเทียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริณี นันทศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Peter Phuckchuenโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนุชนารถ สังคเลิศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางกัญญา ปานพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางกรองทอง ทรัพย์เจริญโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ออกแมนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Matthew Garfieldโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางปัณณภรณ์ ปานสรวงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ ยิ่งสูงโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางจุรี อ่อนมีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางถนอมศรี อ่อนแก้วโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Robert Cecil Grahamโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ เรืองรองโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุกัญญา อินทรชูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายอมรศักดิ์ นนทวงศ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นางสาวอินทุพิมฬ์ หาลาภโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา สุวรรณศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Mark Elbornโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรุ่งเรือง ปลั่งอุดมโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางหทัยรัก อังกาบศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวสมพร คนชมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางทวินันท์ ปิยะสิงห์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Adam Thomas Murrayโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา คงสมบัติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางชุติญา วิลังคะโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวัฒนา ใจเหมือนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา ดีอ่วมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Ms.Meghan Catherine loweryโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิชโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสุกัลยา โพธิ์อุไรโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางฐิติยา เรือนนะการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Scott James Sharmanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล แสงประดิษฐ์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดารารัส เคยอาษาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวณิชชา กองสุวรรณ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณภัชนันท์ กิ่งสกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ช่างทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Pierre Bruneauโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณวิศา กรีโสภาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissTang yanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจันทนีย์ ทิศรักษ์โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ พูลเจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissLi Shanโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลยา พรหมศรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา ปาลบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Asap Sanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ทองอยู่โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางพรพิมล มาลาโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นางรัตนา พานทองโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ สร้อยคำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Cody William Brownโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพนิจาภรณ์ สวัสดิ์โรจน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางนภา ศัยยกุลโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
5. นายเธียรวิชญ์ ภัทรสิริโชติกุลโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางจิรัฐติกาล เจริญสลุงรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ทองยิ่ง โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
4. นายยงยุทธ์ ชาครเนติ โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายวิชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
6. นายถวิล เกตุถาวรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการ
7. นายสะเทื้อน บรรทัดจันทร์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเอนก สนามทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนา สุพันธนา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพรสุดา วีระเดชชูชีพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการ
4. นางสาววาสนา เกษมสุข โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
5. จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเอนก สนามทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนา สุพันธนา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพรสุดา วีระเดชชูชีพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการ
4. นางสาววาสนา เกษมสุข โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
5. จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจุไรรัตน์ แสงสุข โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ซื่อประเสริฐโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการ
3. นางบังอร แย้มชุมพรโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
5. นางชุลี ตองสุขโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา บุญประทีปโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐ์ธิวรรณ พันธุรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนฤมล จันเต็มโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ นามสุวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอุษา เหมือนเพ็ชรโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กลิ่นประทุมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพยูร พวงพันธ์บุตรโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิศานาถ แย้มวงค์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสุนิษา ตะระสุภณโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ภาวะกุลโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ เย็นฉ่ำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ เพ็งชาติโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มั่งสุขโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการ
3. นางณัฐวรรณ พันธุรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการ
4. นางนุกูล ตันนุกูลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางกัญญาวีร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางณัฐชนา แสงเมืองโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สกุลนีโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาววิชุดา ฉายากุลโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอารีลักษณ์ เมืองเจริญโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ สุขแพทย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาถชลา สุกใสโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา กีรติมาพงษ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นายธัญพิสิทธิ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ สุขแพทย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาถชลา สุกใสโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา กีรติมาพงษ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นายธัญพิสิทธิ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
5. นางสาววิชุดา ฉายากุลโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
5. นางสาววิชุดา ฉายากุลโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ใจการุณโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สีบำรุงสาสน์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นายธัญพิสิทธิ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ทานะมัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ มรกตโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิณรัตน์ ทุ้ยแปโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสังวรณ์ รักญาติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยาภรณ์ อุทุมภาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกนกศักดิ์ ศรีปลั่งโรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางอัฉจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ใจกว้างโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววรวรรณ เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกนกศักดิ์ ศรีปลั่งโรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางอัฉจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ใจกว้างโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววรวรรณ เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรัตน์ สนพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิไลวรรณ ทองมีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางดวงตา เสาวโรนุพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา เมฆรักษาโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ราชสีห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายคุณานนท์ เพิ่มพูนโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางนงนุช ประดับวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณรงศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคุณานนท์ เพิ่มพูนโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสุพิชญา พรหมเมศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณรงศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคุณานนท์ เพิ่มพูนโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสุพิชญา พรหมเมศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณานนท์ เพิ่มพูนโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ราชสีห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุพิชญา พรหมเมศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวปิยภรณ์ อุทุมภาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมชัย เถาว์หมอโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมชัย เถาว์หมอโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ช่อมณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางกัลยาณี สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ช่อมณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางกัลยาณี สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย วัดสิงห์โรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรลักษณ์ วงษ์จิตรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทัศนา รักชื่นโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย วัดสิงห์โรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรลักษณ์ วงษ์จิตรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทัศนา รักชื่นโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ พันธ์แฉล้มโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางนุชนาท จั่นทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ พันธ์แฉล้มโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางนุชนาถ จั่นทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร เมืองช้างโรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเกียรติพล กองสุทธใจโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางลัดดา สุมะนาโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร เมืองช้างโรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเกียรติพล กองสุทธใจโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางลัดดา สุมะนาโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธานี สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำพล คนิงเหตุโรงเรียนพิูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายวิชา ชอบเจริญโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางประภาพร วารีนิลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางนิชานันท์ ปัญญาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร วรรณคำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชลอ เย็นแจ้งโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกษม พงษ์ผลโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายชัชวาล ผลแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ลี้สกุลโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไฉไล นพรัตน์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร พยุงวงษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐสินี เกตุสกุลโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ ศรีชมภูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมาลัย ลี้สกุลโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไฉไล นพรัตน์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐสินี เกตุสกุลโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมจิตร์ พยุงวงษ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางวิลาวรรณ ศรีชมภูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลวาศรี ศรีจำปาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชลากร ม่วงรอดโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
3. นางนภัทร แสงพลบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศศิธร อนุรักษ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางอรุณี บุญมีโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลวาศรี ศรีจำปาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด อ่ำสงวนโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชลากร ม่วงรอดโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางนภัทร แสงพลบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอรุณี บุญมีโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอารีวรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนบ้านข่อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางโศรดา ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอุทิศ ทิพยประยูรโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอารีย์วรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนบ้านข่อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางโศรดา ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอุทิศ ทิพยประยูรโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี ยอดโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิราพันธ์ุ ไพบูลย์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารณี ยอดโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิราพันธ์ุ ไพบูลย์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชา กองสุวรรณ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาววรภัทภร ทองศรีรุ้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต ๖กรรมการ
4. นายภัยเรศ ใจมาโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต ๖กรรมการ
5. นางพิสิณี ยี่โถขาวโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชา กองสุวรรณ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาววรภัทภร ทองศรีรุ้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต ๖กรรมการ
4. นายภัยเรศ ใจมาโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต ๖กรรมการ
5. นางพิสิณี ยี่โถขาวโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำภาภรณ์ สิริโรจน์สุนทรโรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต ๖กรรมการ
3. นางสาวณัชามน แจ้งแสงทองโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขต ๖กรรมการ
4. นางอาภรณ์ศิริ สุริยะโวหารโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ปัญญายงค์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา โคตรมงคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จ.ลพบุรีกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา จตุเทนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จ.ลพบุรีกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกาญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนันทนัท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่ง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร สุวินชัยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางนงนุช ประดับวงศ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรัตน์ สนพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางนงนุช ประดับวงศ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรัตน์ สนพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางนงนุช ประดับวงศ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรัตน์ สนพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 0865257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]