หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย..
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ลพบุรี 1)
2 นายคุณานนท์ เพิ่มพูล ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 ดร.สุรัศมิ์ รัมมณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 นายณัฐวุฒิ พฤศจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นายปฐมสิทธิ์ บ ขอนสารเดช ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นายกฤษดา อ่อนสันทัด ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นางสาวณัฐณี พยุงหอม ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นางพิไลวรรณ ทองมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นางพิณรัตน์ พันธุ์ปิ่น ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 นางสาววรัญญา ปิ่นทองคำ ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 นายอำนาจ สุขแพทย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นางชุลีพร นิยะสม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการผู้ประสานงานกลางการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
15 นายเอนก สนามทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการผู้ประสานงานกลางการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
16 นายธงชัย ชื่นอารมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการผู้ประสานงานกลางการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
17 นางวรรณภา ศรีแสงอ่อน ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการผู้ประสานงานกลางการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
18 นายฉัตรชัย ทานะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและเลขานุการผู้ประสานงานกลางการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
19 นางพิลาวรรณ ปัทมโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ประสานงานกลางการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
20 นางพิศเพลิน ละม้ายแข ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ประสานงานกลางการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
21 นางจารุวรรณ พันธ์พานิช ครูโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
22 นางพิศเพลิน ละม้ายแข ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
23 นางศรีสมัย รัตนีมงคล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
24 นางวาสนา ละอองพราว ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
25 นางสาวศศิประภา คงพิทักษ์ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
26 นางสาวกิ่งกาญจน์ สอนใจ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
27 นางสาวอรอุมา พุดต้น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
28 นางสาวศริญญา เดชาสุภารัตน์ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและเลขานุการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
29 นางพิลาวรรณ ปัทมโรจน์ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
30 นายสุเมธ พวงทอง ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
31 นายไชยรัตน์ พิลา ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
32 นางสาวศริญญา เดชาสุภารัตน์ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
33 นางจารุวรรณ พันธ์พานิช ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและเลขานุการบันทึกข้อมูลการแข่งขันทักษะศูนย์ภาษาไทยจังหวัดลพบุรี 1
34 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 นายวิทวัส น้อยดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นายนพดล ศุภลักษณ์หิรัญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 นางสิวลี พูนไชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
38 นางอรทัย ล่ำสัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
39 นายภาสกร แสนทวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
40 นายประเสริฐ สุดโลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
41 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
42 นางวรรณภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
43 นายถวิล เกตุถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
44 นายวสัน ปุ่นผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
45 นางสาวอินทร์นัดดา สีเดือน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
46 นายสมชัย เถาว์หมอ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
47 นางสาวอลิษา พจนเลขา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เขียว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นางวันวิสาข์ แก้วอำภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นายพีรพงษ์ เตียนจันทึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นางสาวเจษฎาภรณ์ ยวงใย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
53 นางสาวมนัสสิริ คงรัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
54 นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
55 นายธราพงษ์ กลิ่นประทุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
56 นายประสิทธิ์ ปราชญ์ศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
57 นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
58 นายอมรเทพ ผ่องจิตร์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
59 นางสาวธนารัตน์ ทับทวี โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
60 นางเนาวรัตน์ ศรีสาสน์รัตน์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
61 นางสาวกมลวรรณ หาวัน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
62 นางสาวอรวรรณ จันทองเทศ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
63 สิบโทหญิงนฤมล คำนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
64 นางพรพรหม สังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
65 นางสาวปัญญาทิพย์ กระเป๋าทอง ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
66 นางมณฑวัล วุฒิวิชญานันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
67 นางวัฒนา โคตรมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
68 นายวินัย วิรัชญานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
69 นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
70 นายประกิจ จุ้ยปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
71 นายไชยวัฒน์ โพธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
72 นายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
73 นายอธิษฐาน พันธุ์ค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
74 นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
75 นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นายประสิทธิ์ ปราชญ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นายสุรัศมิ์ รัมมณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นายเผด็จ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นายสมบัติ พากเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางจริยา อินทะขิณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นายอภิชาต ทวีคูณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นางชุลีพร นิยะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นางสุวัฒนา สุพันธนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นางรวีทิวา ไวยนันท์ ครู คศ.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
94 นางเยาวลักษณ์ ปานขาว ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
95 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
96 นายวิทวัส น้อยดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
97 นายนพดล ศุภลักษณ์หิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
98 นางสิวลี พูนไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
99 นางอรทัย ล่ำสัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
100 นายภาสกร แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
101 นายประเสริฐ สุดโลก รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
102 นางสุวัฒนา สุพันธนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
103 นางปาณิสรา ศรีเชื้อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
104 นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
105 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
106 นางสาววิภาวี เลี้ยงรักษา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
107 นางสาวอลิษา พจนเรขา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
108 นางสาวเจษฎาภรณ์ ยวงใย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
109 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
110 นางสาวมนัสสิริ คงรัศมี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
111 นางศรีสมัย รัตนีมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
112 นางวาสนา ละอองพราว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
113 นางสาวอรอุมา พุดต้น ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
114 นางเบญจวรรณ อุตสาหะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
115 นายนิรันดร์ ร่มพุดตาล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
116 นายสุเทพ ขจรศิลป์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
117 นางอุษณีย์ สนพลอย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
118 นางวิมลรัตน์ ทับทิมไทย ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
119 นายบรรพต แสนทวี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
120 นางอมรรัตน์ จุ้ยสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
121 นายสำอาง ดวงศรีแก้ว ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
122 นายชนินทร์ วงษ์สกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
123 นางนันทวัน ยิ้มพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
124 นายทรงภพ ร่มสายหยุด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
125 นางพรทิภา ผลโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
126 นายจิรวัฒน์ สิงห์สูง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
127 นางสาวสิรินภา วิงวอน ครูชำนาญการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
128 นายพยนต์ มงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
129 นางปิยาภรณ์ อุทุมภา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
130 นางนงนุช ประดับวงษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
131 นายอมรชัย สถานนท์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
132 นางจิดาภา สุวรรณศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
133 นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่ม ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
134 นางอโณทัย แสงจินดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
135 นางประไพ พุ่มพฤกษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
136 นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
137 นางสุวัฒนา สุพันธนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
138 นายอำนาจ สมประสงค์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
139 นางสุนทรี สุขพงษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
140 นางพิลาวรรณ ปัทมโรจน์ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
141 นางรัชนี รักอยู่ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
142 นางเยาวลักษณ์ ปานขาว ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
143 นางทิพวรรณ เภาด้วง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
144 นายเกียรติไทย เคราะห์ดี ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
145 นางรวีทิวา ไวยนันท์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
146 นายธิติ ฉิมสง่า ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
147 นายคุณานนท์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
148 นางกาญจนา ปิณฑวิหค ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
149 นายฉัตรชัย ทานะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
150 นายธงชัย ชื่นอารมณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
151 นายเอนก สนามทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
152 นายสรกฤช ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
153 นายทวี ละอองพราว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
154 นายวินัย ธีระศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
155 นายพยนต์ มงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
156 ว่าที่ ร.ต.ประภัสรากร แก่นเสือ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
157 นายจิรวัฒน์ สิงห์สูง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
158 นายทรงภพ ร่มสายหยุด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
159 นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
160 นางนุชนาฏ พานิชชอบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
161 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางสาววิภาวี เลี้ยงรักษา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
163 นางสาวอลิษา พจนเรขา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
164 นางสาวเจษฎาภรณ์ ยวงใย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
165 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
166 นางสาวมนัสสิริ คงรัศมี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
167 นางโศรดา ทวีคูณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
168 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
169 นางสาวณัฎฐา แสนยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
170 นางสาวสิริกร โทกำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
171 นางสาวสุพัตรา คงเรียน ครูชำนาญการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
172 นางจิรภา แพทย์คดี ครูชำนาญการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
173 นางสุภาภรณ์ อ่ำอยู่ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
174 นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
175 นายวันชัย พัวพรพงษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
176 นายรังสรรค์ วงษ์สกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
177 นายกำพล คนึงเหตุ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
178 นายวิชัย จันทศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
179 นายสุทธิศักดิ์ เสถียรพันธ์ุ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
180 นายประพัฒน์ อื้อรัตน์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
181 นายเสน่ห์ กองศาสนา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
182 นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
183 นางสาวประกายทิพย์ สิงห์สูตร ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
184 นายณัฐวุฒิ พฤศจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
185 นายอภิชาต ทวีคูณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
186 นางกาญจนา กาญจนโหติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
187 นายสมโชค อากาศ ครูชำนาญการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
188 นายวรวิช ทองดี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
189 นายวรวิทย์ มรกต ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
190 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
191 นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่ม ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 0865257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]