หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายบุญถิ่น โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภเกตน์ คำปันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญา พิณพิทักษ์ชัยกุลโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางวาสนา กลิ่นหอมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวชโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาวดี ริบุญมีโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี สอนทรัพย์โรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจุฑาวุฒิ บุญแสนโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางอนุสรา ทองเผือกโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นายนันทิวัฒน์ กุลคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอรนุช เอี่ยมธรรมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางขวัญนาค แสงประชุมโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย มีธิดาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวเอื้องฟ้า นาคคำแหงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางวาสนา สุจริตจันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเบญจา จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนภเกตน์ คำปันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ สนุ่นดีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นางสาวนุสรา ขวัญศรีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจริยา คล้ายพรหมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชาภา สว่างแสงโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธันยนันท์ ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางอุปถัมภ์ เข็มมาโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางใจทิพย์ อนันต์สลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางปราณี แก้วระย้าโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สมสุขโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ นนท์แก้วโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ครองเคหาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายชาคริต รักชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอาจารี จิตต์สว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิกานต์ ชิงช่วงโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลินี ตรงต่อกิจโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี สอนทรัพย์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวภา กาศมณีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางลักษณา มาลีหอมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง เหมือนวงษ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เต็มสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุษา คำศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา ทะนุกโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางน้องนุช หล่อประเสริฐโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลพรรษ พรมมินทร์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาวดี โสพรมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางณษมา เจริญสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ อัตตโรจนกุลโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทนา มากบุญมีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางภคมน หงส์หิรัญโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางจารุณี ชมพลมาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางทรรศน์มน สุขสวัสดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุธัญญา ศิริวรรณ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฎ พรมมิโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนฎกร บุญล้อมโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ทองสุขโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางเพชรไพลิน โพธิ์แก้วโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ เพ็ชร์ท่าช้างโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเทพสุดา เมฆวิลัยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวพิชชา สุขปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ช้างพงษ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นายนฤนาท ดาโสมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายชัยชาญ ใจเย็นโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ คำปันโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์โรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายทรงเดช เศรษฐพันธุ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายชัยชาญ ใจเย็นโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ คำปันโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์โรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายทรงเดช เศรษฐพันธุ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายเอกพจน์ คำลือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชาพัณณ์ ฉิมมาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพงศ์ผกา รุ่งโรจน์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรนันท์ มาอยู่วังโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียนโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางรจนา เดชพลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวรรณ จันทร์ประธาตุโรงเรียนสัตยาไสรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา สุวรรณทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวนิธิวดี ปัญญาสุธีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวปิยรัตน์ แพรสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวกายจนา ชาติไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษญา เจริญเวชโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ำกลางโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางศรีรัตน์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายปริญญา ประเสริฐพงศ์โรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสำเภา สุทธิเสถียรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณวรางค์ น้อยศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวนภาภรณ์ เพียงเพ็ญโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมินตรา ขวัญถาวรโรงเรียนสัตยาไสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนาถติยา ปานรัตน์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทองเพ็ชร์โรงเรียนนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชิติพัทน์ พวงศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวธิติมา อุดมพรมนตรีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวเปมิกา ปรีดารมย์โรจน์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวศริญญา ภูบาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา กินสูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางช่อผกา รำไพโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา ปริยาปัญจางค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณีย์ เพชรบัวทองโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กุลชนะรงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวกนกพร เอื้อสุนทรสกุลโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสุเทพ นาคศรีสุขโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางคำภา ศรีแพ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา ดาโสมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเอมอร แสงดาวโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ นามบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี คงไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ฤทธิโชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ้งทอง แก้วโสตโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นางสาวรสริญ เชยสาครโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนนิกานต์ สุขใจโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกัญธิมา เปกาลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทิกา เอื้อสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวคนธ์ เคนพ้นค้อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางจรรยา รัตนาภรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร อินไชยโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางชาลิดา เดชศิริโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารยา ยิ่งสมโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จันทร์เฮ้าโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายสุปรีดี สุพรรณชนะบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเกียรติภูมิ อังคารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา กันตะบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางดวงดาว ชนะฤทธิ์โรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางศิพาภรณ์ ลิ้มเจริญโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา วิเวกหัสกัณฑ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนุจรินทร์ สิทธิเลิศประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริศรา มีสกุลโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิลดา วันทาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางอุษา วงษ์ดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยรัตน์ วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี กันศลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ขุนครองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางจุฑากาญจน์ ทองเหมือนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางศิริวิมล ชูวงษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวราพร จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญยหนุน ประสมสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรัตน์ ธูปทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวปทุมมาศ นนท์ประเสริฐโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายหยุด นามวงค์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางขวัญชัย ศิริวรรณ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ อาสว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิลุบล สัจจสังข์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ เมืองรามัญโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายตรียพล โฉมไสวโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ดลประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชตุ พันเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพนม ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพันธุ์ เขียวเอี่ยมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์โรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมยศ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ชมพูนโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางหนูพิศ ถิ่มทัพไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางภิญญ ชิตะรัตนอุดมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายประมวล วงษ์สีแก้วโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมยศ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ บัวกลมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภิญญา ชิตะรัตนอุดมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลังโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายประมวล วงษ์สีแก้วโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางหนูพิศ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ พุฒหอมโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ อึ้งถาวรโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชำนาญ พวงทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายประสานศิลป์ จึงเจริญโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
6. นายธัชนนท์ ระบิลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประพวน สุ่มเมืองโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ คำสว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ แสงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวผกาภรณ์ วงสลุงโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวสุนิษา อินทรโชติโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
6. นายศราวุฒิ นันโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เกตุหล่ำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัยพร ชินเกตุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัยโรงเรียนยากรากวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อ่อนละมูลโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เกตุหล่ำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวลัยพร ชินเกตุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัยโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อ่อนละมูลโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา ลมสูงเนินโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนิตยา มีนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา บัวจุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพร กะนะลัยโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวจักษณา บัวบานโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา บัวจุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพร กะนะลัยโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพูนสุข สังขวรโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางจำลองลักษณ์ โชติพรมโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศกัญญา กรดเกล้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายไกรสิทธิ์ หามาลาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ มีพัฒน์โรงเรียนเพ็ญพัฒนากรรมการ
6. นางสาวสิธีธร คล้ายมีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนันทินี คุ้มปรีดีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงศ์ กองแก้วโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวสุจรรยา ยิมประโคนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวนิธีพร ทัศครโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรัตนาวลี ชูเมืองโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณี แก้วสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ลัดดาแย้มโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางหนูพิศ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายโกศล สิงห์พันธ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางบรรจง เนินอุไรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
7. นางสาวศิริมล กุลชัยกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ทันใจโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วีระเดช ทองสารโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี นุชศิลาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรจง เนินอุไรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระศิริชัย ปญฺญาวโรพระวัดอุดมสันติวรรณประธานกรรมการ
2. นายณรงญ์ฤทษ์ กัลยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางจุตรภัทร อุปพันธ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายปรีดา มีนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สุขสมพืชโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนสิชา ภมรพิทักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ เกียนแก้งโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายนริศ ปืนแก้วโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขดีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประกาย รักษากลางโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกุลนรี วายุเหือดโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สุทธิสารโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญเสริม งามระยับโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ ท่าจำปาโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอารีรัก บุญรามณรงค์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวสิริพร น้อยวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายพรชัย สีผายโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อัมมาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อัมมาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา แก้วบางโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา จูวัตร์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา แก้วบางโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา จูวัตร์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายสวัสดิ์ อัมมาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายสุริยะ แก้วสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายสวัสดิ์ อัมมาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายสุริยะ แก้วสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอโนชา ประวันนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อัมมาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอโนชา ประวันนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อัมมาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวงศกร อยู่ฤทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสรองประธานกรรมการ
3. นางมณฑกานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศริยา พุทธมนต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวงศกร อยู่ฤทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศริสา พุทธมนต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวงศกร อยู่ฤทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ แก้วสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อัมมาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุริยะ แก้วสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อัมมาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ยินดีรมภ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย วัดอ่ำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ยินดีรมภ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย วัดอ่ำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายวรวิทย์ คำพฤกษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกัณฐณา ขันอาษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพฤกษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางกัณฐณา ขันอาษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพฤกษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกัณฐณา ขันอาษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพฤกษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางกัณฐณา ขันอาษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพฤกษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ ภูธรโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ฉ่ำชื่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ภูธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรธิดา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรธิดา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรธิดา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวกรกนก เอี่ยมยิ่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรธิดา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวกรกนก เอี่ยมยิ่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรธิดา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวกรกนก เอี่ยมยิ่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรธิดา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวกรกนก เอี่ยมยิ่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนสัตยาไสรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองพรหมโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางศิริพร รอดกสิกรรมโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุไมตรี นามบัวน้อยโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทวัน จันทรสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนุชธิดา หงษ์ใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฐนรี แสวงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัสวดี จำนงค์ศิลป์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุไมตรี นามบัวน้อยโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissLoraine Burrowsโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจกโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายกนกศักดิ์ ประโรกิจจักร์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวกรปภา อึ้งเกียรติขจรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันวรรณ สุขพิพัฒนะโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ สิมาแก้วโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายรพีพงษ์ คงถาวรโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ เลี้ยงถนอมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางนธญา ปราสีวงศ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่งโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissNicole Zibolskiโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทนา พัทธจารีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวดรัณญ์ณพัสม์ ช่างไชยโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายธเนศ ภู่ทองดีโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสยามรัฐ ยิ้มสาระโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissNicole Burrowsโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรพักตร์ หอมภักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวปาริชาต เสาวมลโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ มงคลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนพร ค้ำชูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาลิชาติ เสาวมลโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. MissAllen Kedingโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางสาวธีมาพร สลุงสุขโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางทิพย์รัตน์ ศรีพึ่งโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวงามเนตร ชินะตังกูรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissWhitheny Huchingsโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุระ ไชยันต์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยากรรมการ
5. นายสมภพ เบาใจโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางแก้วใจ ก้างออนตาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร รอดกสิกรรมโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissWhitheny Huchingsโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายนาวี ไชยแสงโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นายสมภพ เบาใจโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเกศินี เกตุหล่ำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ใจหาญโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Jacob Quittendenโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดาวรรณ พุ่มพวงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์สุดา มาช่วยโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวญาดานันท์ บุญนกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ใจหาญโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Jacob Quittendenโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายธนบูรณ์ นนท์แแก้วโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์สุดา มาช่วยโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวชาคริยา อัมพันทองโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา นิยมแสงโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissGlory Akwiโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา รอดไผ่โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา พะเดชโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.chen fen qiuโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐรอดโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเนตรนภา พะเดชโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Zhang Xu heโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Ting Qiโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวภัทรา รอดไผ่โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางธนาไล พิศนาวงค์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เพ็งสลุงโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก สกุณีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา ตาระกาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพัชยา คำอิสสระโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางประกายแก้ว พรมสิงหาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางอิสรีย์ บุตรศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายกนกศักดิ์ ประโรกิจจักร์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอิสรีย์ บุตรศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมิตานันท์ พาขุนทดโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Roneil Galarionโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาววิจิตรา วงษ์พยอมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกีระนาถ อาจวงค์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจิตรัตน์ เจริญทรัพย์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ ชมพลมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย เอื้อสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์ ยินดีมากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชุมพล เพ็งอินทร์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายเสริม จันทร์หอมผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิเชียร ยังเจริญโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ โพธิ์ยุทธนาสถิตย์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา บุญส่งศรีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวีนุช เมฆฉายโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปราโมทย์ อ่อนละม้ายโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสุวรรณา ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา บุญส่งศรีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประวีนุช เมฆสายโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปราโมทย์ อ่อนละม้ายโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางจาริญา นิลสนธิโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา สิงห์ทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางธนาไล พิศนาวงค์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจาริญา นิลสนธิโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา สิงห์ทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางธนาไล พิศนาวงค์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องฟ้า นาคคำแหงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ยังแสงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวสมศักดิ์ ศาลางามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา สงวนศักดิ์โรงเรียนสามัคคีวิยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชจรินทร์ ไชยวัตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนันทิวัมน์ กุลคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางจริยา คล้ายพรหมโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ สมสุขะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ครึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวชโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางชลพรรษ พรหมมินทร์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ครึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวชโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางชลพรรษ พรหมมินทร์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย โพตุ่นโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายสุพล ปานสุวรรณโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางญาตา เชิดศรีโรงเรียนสัตยาไสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิราริศ ยุติมิตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายวิลัยพร ชินเกตุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิราริศ ยุติมิตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายวิลัยพร ชินเกตุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายจิรวริศ ยุติมิตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมน ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายจิรวริศ ยุติมิตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมน ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภาพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ สิงคำโลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิราริศ ยุติมิตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ยำรุงลานโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายยวน ช้างใหญ่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายสุพล ปานสุวรรณโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา บำรุงลานโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภาา หอมจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ สิงคำโลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายวิทูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยาาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา บำรุงลานโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีรยุทธ แก้วสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายวิทูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายชยกฤต กรรณาริกโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวีรยุทธ แก้วสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดาโรงเรียนท่าหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพล ปานสุวรรณโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พันธ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวบุตศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงศ์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุตศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พันธ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงศ์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายอิศรานุวัฒน์ เฉยเฉลียงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมน ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายชยกฤต กรรณาริกโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางญาดา เชิดศรีโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
7. นางสาวกรองกาญจน์ วงศ์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพันธุ์ เขียวเอี่ยมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดาโรงเรียนท่าหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นายภานุพันธ์ หงษ์หิรัญโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพันธุ์ เขียวเอี่ยมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดาโรงเรียนท่าหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นายภานุพันธ์ หงษ์หิรัญโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุ ศรีแพ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายประกาศิต ยังตาลโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ศรีทาโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันมีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจวรรณ หมื่นปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายประกาศิต ยังตาลโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ศรีทาโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันมีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเลิศ บุญญาโรงเรียนชับบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ บุญส่งศรีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายเสกสรร แสงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเลิศ บุญญาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงศ์ บุญส่งศรีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายเสกสรร แสงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางแก้วรฏา ทรัพย์สุขเกษมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ภา รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ภา รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศุภรดา ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา น้อยศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤตพร แผนสมบูรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางศุภรดา ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา น้อยศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤตพร แผนสมบูรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ คงไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชนัตพล ช้างน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย พวงทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตนา คงคล้ายโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ คงไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชนัตพล ช้างน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย พวงทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตนา คงคล้ายโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางชบาไพร เทียมธรรมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางชบาไพร เทียมธรรมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพัชร์ ชมสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางทัศน์วรรณ พูลเพิ่มโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายณัฐพัชร์ ชมสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางทัศน์วรรณ พูลเพิ่มโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพัชร์ ชมสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางทัศน์วรรณ พูลเพิ่มโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายณัฐพัชร์ ชมสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางทัศน์วรรณ พูลเพิ่มโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีรัตน์ สมชนะโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุชา แสนยาบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางมนทิกานต์ ฉวีวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางชูจิต อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศรีรัตน์ สมชนะโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุชา แสนยาบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางมนทิกานต์ ฉวีวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางชูจิต อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวชโรงเรียนยางรากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เรืองสุดีโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ สุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางประไพ อ่่อนสลุงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนีกร วงกะโซ่โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวชโรงเรียนยางรากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เรืองสุดีโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ สุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางประไพ อ่่อนสลุงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนีกร วงกะโซ่โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องฟ้า นาคคำแหงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ยังแสงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศาลางามโรงเรียบชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา สงวนศักดิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชจรินทร์ ไชยวัตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนันทิวัฒน์ กุลคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางจริยา คล้ายพรหมโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ สมสุขะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรกัญญา ปัดเตโรงเรียนยางรากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เรืองสุกดีโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา แก้วบางโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา จูวัตร์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัญฐนา ขันอาษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ พิมมาศโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพฤกษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวพนิดา อายสุวรรณ์โรงเรียนยางรากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมน ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์ โทร ๐๘๖๐๙๕๕๖๖๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]