หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2 นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสมัย ลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางกาญจนา บุณคง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายศิริศักดิ์ แก่นทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสุวรรณ บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายดุลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายอรุณ รักใคร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
19 ดร.นิรัตน์ ชัยวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวบุญเรือง กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางลัดดา จุลวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายอภิชาติ ใบโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวจีรนันท์ วันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
25 นางรัตญา ชูตระกูล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
26 นายยวน ช้างใหญ่ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
27 ว่าที่ร.ต.วรภพ ทองสันต์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
28 นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
29 นางมาลัย งามระยับ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
30 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์ โทร ๐๘๖๐๙๕๕๖๖๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]