สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 76 18 7 3 101
2 พัฒนานิคม 54 28 15 11 97
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 42 21 6 4 69
4 ชัยบาดาลพิทยาคม 39 26 11 10 76
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 32 10 13 4 55
6 โคกสลุงวิทยา 31 14 14 8 59
7 หนองม่วงวิทยา 30 27 11 8 68
8 ท่าหลวงวิทยาคม 30 15 9 9 54
9 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 26 17 10 11 53
10 สระโบสถ์วิทยาคาร 24 15 9 12 48
11 โคกเจริญวิทยา 21 15 14 11 50
12 ยางรากวิทยา 18 21 11 5 50
13 ลำสนธิวิทยา 11 14 6 10 31
14 บ้านเกาะรัง 10 21 7 7 38
15 ขุนรามวิทยา 9 7 8 8 24
16 เพ็ญพัฒนา 7 7 8 6 22
17 สัตยาไส 7 5 6 8 18
18 บ้านหนองโกวิทยา 6 4 1 5 11
19 นารายณ์วิทยา 4 10 1 5 15
20 สามัคคีวิทยา 4 7 3 5 14
21 สร้างพัฒนา 4 2 5 7 11
22 นิคมลำนารายณ์ 3 1 4 1 8
รวม 488 305 179 158 972