สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 76 18 7 3 101
2 พัฒนานิคม 54 28 15 11 97
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 42 21 6 4 69
4 ชัยบาดาลพิทยาคม 37 25 9 9 71
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 32 10 13 4 55
6 โคกสลุงวิทยา 31 13 14 8 58
7 หนองม่วงวิทยา 30 27 11 8 68
8 ท่าหลวงวิทยาคม 29 15 9 9 53
9 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 26 16 10 11 52
10 โคกเจริญวิทยา 21 15 14 11 50
11 สระโบสถ์วิทยาคาร 20 15 9 12 44
12 ยางรากวิทยา 14 20 11 5 45
13 บ้านเกาะรัง 10 21 7 7 38
14 ลำสนธิวิทยา 10 10 6 10 26
15 เพ็ญพัฒนา 7 7 8 6 22
16 สัตยาไส 7 5 6 8 18
17 ขุนรามวิทยา 6 7 8 7 21
18 บ้านหนองโกวิทยา 6 4 1 5 11
19 นารายณ์วิทยา 4 10 1 5 15
20 สามัคคีวิทยา 4 7 3 5 14
21 สร้างพัฒนา 4 2 5 7 11
22 นิคมลำนารายณ์ 3 1 4 1 8
รวม 473 297 177 156 1,103