สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=51 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 ชัยบาดาลวิทยา 38 30 8 76 76 18 7 3 101
2 พัฒนานิคม 19 17 16 52 54 28 15 11 97
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 15 13 10 38 42 21 6 4 69
4 ท่าหลวงวิทยาคม 15 5 10 30 30 15 9 9 54
5 ชัยบาดาลพิทยาคม 12 11 15 38 39 26 11 10 76
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 12 11 10 33 32 10 13 4 55
7 โคกสลุงวิทยา 11 13 5 29 31 14 14 8 59
8 โคกเจริญวิทยา 9 5 4 18 21 15 14 11 50
9 หนองม่วงวิทยา 8 10 10 28 30 27 11 8 68
10 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 8 10 3 21 26 17 10 11 53
11 สระโบสถ์วิทยาคาร 8 4 6 18 24 15 9 12 48
12 ลำสนธิวิทยา 4 4 5 13 11 14 6 10 31
13 ยางรากวิทยา 3 5 7 15 18 21 11 5 50
14 บ้านเกาะรัง 1 3 5 9 10 21 7 7 38
15 สัตยาไส 1 3 1 5 7 5 6 8 18
16 ขุนรามวิทยา 1 2 2 5 9 7 8 8 24
17 บ้านหนองโกวิทยา 1 1 1 3 6 4 1 5 11
18 นารายณ์วิทยา 1 0 0 1 4 10 1 5 15
19 สามัคคีวิทยา 0 3 3 6 4 7 3 5 14
20 สร้างพัฒนา 0 1 1 2 4 2 5 7 11
21 นิคมลำนารายณ์ 0 1 1 2 3 1 4 1 8
22 เพ็ญพัฒนา 0 0 3 3 7 7 8 6 22
รวม 167 152 126 445 488 305 179 158 972