สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 38 30 8 76 76 18 7 3 101
2 พัฒนานิคม 19 17 16 52 54 28 15 11 97
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 15 13 10 38 42 21 6 4 69
4 ท่าหลวงวิทยาคม 14 5 10 29 29 15 9 9 53
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 12 11 10 33 32 10 13 4 55
6 โคกสลุงวิทยา 11 13 5 29 31 13 14 8 58
7 ชัยบาดาลพิทยาคม 11 10 13 34 37 25 9 9 71
8 โคกเจริญวิทยา 9 5 4 18 21 15 14 11 50
9 หนองม่วงวิทยา 8 10 10 28 30 27 11 8 68
10 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 8 10 3 21 26 16 10 11 52
11 สระโบสถ์วิทยาคาร 4 4 6 14 20 15 9 12 44
12 ลำสนธิวิทยา 3 2 5 10 10 10 6 10 26
13 ยางรากวิทยา 2 3 5 10 14 20 11 5 45
14 บ้านเกาะรัง 1 3 5 9 10 21 7 7 38
15 สัตยาไส 1 3 1 5 7 5 6 8 18
16 บ้านหนองโกวิทยา 1 1 1 3 6 4 1 5 11
17 ขุนรามวิทยา 1 1 0 2 6 7 8 7 21
18 นารายณ์วิทยา 1 0 0 1 4 10 1 5 15
19 สามัคคีวิทยา 0 3 3 6 4 7 3 5 14
20 สร้างพัฒนา 0 1 1 2 4 2 5 7 11
21 นิคมลำนารายณ์ 0 1 1 2 3 1 4 1 8
22 เพ็ญพัฒนา 0 0 3 3 7 7 8 6 22
รวม 159 146 120 425 473 297 177 156 947