รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  วงศ์ชู
 
1. นายสินชัย  มิธิดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวศศิวิมล  ชารีรมณ์
 
1. นายนันทิวัฒน์  กุลคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แพรเขียว
 
1. นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวสุนันทา  ศรีวัฒนา
 
1. นางสาวสุธาสินี  สอนทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กชายทศพล  ทีจันทึก
 
1. นางศิริพร  วรกาญณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวอาภาพร  ศรีหาคำ
 
1. นางวันทนา  มากบุญดี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกรวีร์  เกตุอยู่
2. เด็กหญิงภัคจีรา  สารภีเงิน
3. เด็กหญิงเกวลิน  จงโวหาร
 
1. นางสาววิภาวดี  ริบุญมี
2. นายมานะชัย  ชลชีชินเทศน์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวตรีรัตน์   ทนงศิลป์
2. นางสาวปิยวรรณ   สาบประเสริฐ
3. นางสาวอายรา   คงคะพันธ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  พฤกษาชีวะ
2. นายศรายุทธ  ฬียากร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงพรนิภา  อโนดาษ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ฉิมประสิทธ์
 
1. นางบังอร  ชินบุตร
2. นายกฤษณ์  อัตตโรจนกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวพิชญ์สินี  มั่นสติ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แซ่ลี้
 
1. นายกฤษณ์  อัตตโรจนกุล
2. นางบังอร  ชินบุตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายศุภกร  พลทะรักษา
 
1. นางพงศ์ผกา  รุ่งโรจน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายรชต  แจ่มเมือง
 
1. นายชูเกียรติ  เจริญศิลป์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิตา  ไข่น้อย
2. เด็กหญิงปรียานนท์  น้อยมนตรี
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  อยู่เจริญ
 
1. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
2. นางสาวจิรารัตน์  ทองมาก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จิตรมาลา
2. นางสาวณัฐนิชา  วุฒิ
3. นายเกียรติชัย  อ่อนนางาม
 
1. นางรจนา  เดชพล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธนัชชา  บุญอ้วน
2. เด็กหญิงพัชราพร  แหวนทองคำ
3. เด็กหญิงหฤทัย  ดีกลาง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แพรสี
2. นางสาวจินตนา  ปัญญาแหลม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวชนกสุดา  บินดี
2. นางสาวญาสุมินทร์  ต่ายตระเวณ
3. นางสาวศิรินภา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แพรสี
2. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกรพล  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์ประจักษ์
 
1. นางสาวทักษญา  เจริญเวช
2. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายกนกพล  หรรษภิญโญ
2. นายปรวัฒน์  นุชจุ้ย
 
1. นางสำเภา  สุทธิเสถียร
2. นายอุทัย  บุญจันทร์เชย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนสันเทียะ
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกรกช  สุบงกฎ
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  พลอยสวัสดิื์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ปั่นเมืองปัก
3. เด็กชายภัทรพงศ์  แสงทอง
 
1. นางรัติญา  ชูตระกูล
2. นางสาวกาญจนา  วิเวกหัสกัณฑ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวพรรษชล  ตันติมาลา
2. นายศุภณัฐ  สงวนศักดิ์
3. นางสาวเพชรรัตน์  เณรอยู่
 
1. นายนราวุฒิ  นุชา
2. นายสถิต  เหมือนสังข์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญโสมพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลายปักษี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เก่งนอก
 
1. นางสาวกาญจนา  วิเวกหัสกัณฑ์
2. นางสาวชนนิกานต์  สุขใจ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวนงนุช  ดนตรี
2. นางสาวสุภัชชา  สนหลี
3. นางสาวสุภัสสรา  สนหลี
 
1. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
2. นางสาวนพรัตน์  ปักตังทานัง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชนรดี  สีดี
2. เด็กหญิงพรทิวา  อภิวันท์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แพงศรี
 
1. นางสาวกนกพร  เอื้อสุนทรสกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายกฤตยชญ์  อ้วนแก้ว
2. นายอนุวัฒน์  กล้วยน้ำ
3. นางสาวเนตรฤทัย  สุขใส
 
1. นายยุทธนา  กันตะบุตร
2. นายเกียรติภูมิ  อังคาร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายจิณณพัต  ทองนาเมือง
2. เด็กหญิงภัทราพร  สินธุไชย
3. เด็กชายอนาวิน  คึขุนทด
 
1. นางนุชจิรา  สุขเพราะนา
2. นางศิริวิมล  ชูวงษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวจุฬาพรรณ  จันทร์โท
2. นางสาวพรพรหม  ชูชีพ
3. นางสาววันวิสา  มีสมบัติ
 
1. นางอุษา  วงษ์ดี
2. นางสาวอัญชลี  กันศล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายจิณณพัต  นุ่มดี
2. เด็กชายทศพล  ชะนา
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  หนูอ้น
2. นางสาวบุษกร  พันธ์จันทร์
 
1. นายสุนทร  จิตต์สว่าง
2. นางบุญเรือน  หาลาภ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายธนาธร  ศรีเศษนาม
2. เด็กชายไกรวิชญ์  กองนอก
 
1. นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  พองพรหม
2. เด็กชายอนันต์  บรรดาศักดิ์
 
1. นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธรรมธิดา  โพธิ์วิจิตร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขม่วง
3. เด็กหญิงศิริกานต์  เกิดตลาดแก้ว
4. เด็กหญิงอารียา  ม่วงไข่
5. เด็กหญิงเมวิกา  สุวรรณที
 
1. นางสาวณัฐริการ์  แก่นดีลัง
2. นางรัตนาวลี  ชูเมือง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  พรมสุภาพ
2. นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์แตง
3. นางสาวอรอุษา  สิทธิ์ขวา
4. นางสาวอรุณรัตน์  อินทร์คง
5. นางสาวอุบลวรรณ์  วิลาชัย
 
1. นางสาวณัฐริการ์  แก่นดีลัง
2. นางสาวสุมิตรา  ด้วงหิรัญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงกรวิตา  ใจภูมิ
2. นางสาวธิดา  ยอดวัน
3. นางสาวสุนันทา  พึ่งเย็น
4. นางสาวสุภาพร  พึ่งเย็น
5. นางสาวเพ็ญนภา   กลีบบัว
 
1. นายกุลเกียรติ  เสริมกูลเกียรติ
2. นายอนุกูล  ดวงดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกมลวรรณ  อุ่นคำ
2. นายนัฐพล  ศรีโชค
3. นางสาววราพร  โคตภูเวียง
4. นางสาวศิวพร  สลุงอยู่
5. นายสุภัทร  มะโนสา
 
1. นายประพวน  สุ่มเมือง
2. นางเยาวพา  บุญส่งศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญวัย
2. เด็กชายกมล  ภู่เพ็ชร์
3. เด็กชายฉัตรชัย  คล้ายสังข์
4. เด็กชายอัฐพล   กลิ่นหอม
5. เด็กชายอัมรินทร์  โพธิ์ไทร
 
1. นายสมยศ  บุญสาธร
2. นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายณชสิฐ  สงวนศักดิ์
2. นายพีรวิชญ์  เชื้อกสิการ
3. นางสาวสุกัญญา  ชมดง
4. นายสุทัศน์  หวังคล่องกลาง
5. นางสาวอาจารี  แสงสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์  เกตุหล่ำ
2. นายศราวุฒิ  นันโต
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัต  มากพงศ์
2. เด็กหญิงกันภิรมย์  ด่านกำแหง
3. นางสาวชุลีพร  ขจรคำ
4. เด็กหญิงนภาวรรณ  พรมมา
5. นายพิชชาพร  ยอดภิรมย์
6. นางสาวพิราวรรณ์  เชื่องวงค์
7. เด็กหญิงมุขสุดา  มอแสง
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทาเพียเพ็ง
9. เด็กชายวิวัธน์  อ่างอินทร์
10. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์แก้ว
11. นายสุณัชชา  แจ้จัสตุรัส
12. นางสาวสุทธินี  เอี่ยมอ่อน
13. เด็กหญิงอนุสรา  สมตัว
14. เด็กหญิงอารยา  แย้มเกตุ
15. นางสาวเมล์วิภา  ดีสี
16. เด็กชายไชยวัฒน์  ช่วยทองหลาง
 
1. นายคมสัน  ยงยืน
2. นายวัขรพันธุ์  เขียวเอี่ยม
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักค้า
4. นางสาววรรณิภา  ดีแก่นทราย
5. นางสาววรรณิภา  ดีแก่นทราย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกิตติพศ  คำสิงห์
2. นายจักรกฤษณ์  เชนชาญ
3. นายจิรายุ  ทวีผล
4. นายชญานนท์  ปาลพันธ์
5. นายฐิติพันธุ์  สิงห์ศรี
6. นายณัฐวุฒิ  ภักดีกลาง
7. นายปพน  กันนะ
8. นายพชร  มัธยมนันท์
9. นายพุฒิพงศ์  บุญจันทร์
10. นายวรัญญู  งามเลิศชัย
11. นางสาวศิริพร  เสาเวียง
12. นายศุภวิชญ์  ชำนาญเฉียบ
13. นายสุขประเสริฐ  รื่นจิตร
14. นายอนุวัฒน์  มุ่งเลียบกลาง
15. นางสาวอรุณี  อาจมิตร์
16. นายอานุภาพ  วัฒนาประดิษฐ
17. นายเฉลิมศักดิ์  แจ่มแจ้ง
18. นายเสกข์  เสือลอย
19. นางสาวโยษิตา  บุญชิต
20. นางสาวโสรยา  ชัยยาพงษ์
 
1. นางยุพิน  ทันใจ
2. นางอรวรรณ  สุวรรณภักดิ์
3. นางสาวจักษณา  บัวบาน
4. นายประเสริฐ  เผ่าพันธุ์
5. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายศุภกร  มาเหนี่ยง
 
1. นายไกรสิทธิ์  หามาลา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายณัฐวัฒน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวเกศกัญญา  กรดเกล้า
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อินมา
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ชมสลุง
 
1. นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
2. นางยุพิน  ทันใจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาววรางคณา  เงินแข็ง
2. นายอธิพงค์  ดีดพิน
 
1. นางยุพิน  ทันใจ
2. นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวlสกุลตลา  ระวิงทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  คำนุ
3. นางสาวจิราภรณ์  เสียงใส
4. นางสาวธิดารัตน์  สวยรูป
5. นางสาวนิฐิตา  มะนะเสถียร
6. นางสาวพิมพ์ผกา  วิวะรินทร์
7. นางสาวรุจิรา  จันทร์แป้น
8. นางสาววรรณพร  ศรีสง่า
9. นางสาวสุพรรณษา  ดวงเกตุ
10. นางสาวอังศุมาลี  เมืองทะ
 
1. นางยุพิน  ทันใจ
2. นายธัชนนท์  ระบิล
3. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  ปานนูน
2. นายจักรกฤษณ์  โพธิ์สันเทียะ
3. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์เพ็ชรพะเนา
4. เด็กหญิงชนมล  พุ่มเจริญ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  เขาสันเทียะ
6. เด็กหญิงณัฐวดี  บัวคลี่
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองคำ
8. นางสาวบุตรยา  ก้อนทอง
9. เด็กหญิงพรรณธร  คนตรง
10. เด็กหญิงมารยาท  แสงแก้ว
11. เด็กหญิงวัลภา  มณฑา
12. นายสราวุฒิ   ย้ำสัญเทียะ
13. เด็กหญิงสุภัตตรา  พุ่มเจริญ
14. เด็กชายอลงกรณ์  ผ่องใส
15. นายอิทธิฤทธิ์  กันหาเขียว
 
1. นายนริศ  ปืนแก้ว
2. นายวินัย  ขุมทรัพย์
3. นางสาวอรกัญญา  ปัดเต
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ช่วยสัตย์
2. เด็กหญิงศิรรินทร์  พาสาเวช
 
1. นางพรทิพา  ทองแย้ม
2. นางกุลนรี  วายุเหือด
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวมณฑิฌา  สิงหชาติ
2. นางสาวศิริวรรณ  พานทอง
 
1. นางพรทิพา  ทองแย้ม
2. นางอารีรัก  บุญรามณรงค์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอรพินธุ์  หิรัญนพรัตน์
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวอรอนงค์  สิงหะ
 
1. นางพิรุณพร  แสงภักดี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงมัทนา  แซ่จ๊ะ
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายอภิชาติ  คงดี
 
1. นายสัญญา  จ่างสกุล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กชายธราเทพ  อนันสลุง
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ข้องม่วง
 
1. นายอโนชา  ประวันนา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ใจรักษา
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวพิยดา  แก้วสา
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงสินธุ์
2. เด็กหญิงศศินิภา  น้อยทับแสง
 
1. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
2. นายชลเทพ  สมัครการ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายปรมัตถ์  กั้วมาลา
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นายเจษฎา  พัลวัลย์
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เกตุพันธ์
2. เด็กชายวัชรากร  กลิ่นคำหอม
3. เด็กชายวิทวัส  แซ่เอี้ยว
 
1. นายสวัสดิ์  อันพาพรม
2. นายสุเทพ  อู่พยัคฆ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายณัฐวุฒิ  กลัดปรี
2. นายวีรชน  ซื่อสกุลรัตน์
3. นายสิรภพ  สัตย์ธิพันธ์
 
1. นายสวัสดิ์  อันพาพรม
2. นายสุเทพ  อู่พยัคฆ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายนิวัฒน์  ทองดง
 
1. นายสมชาย  ทองโต
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายวรุต  ประกอบกสิกร
 
1. นางสาวเพชรศรี  เสาธง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  สุวรรณศรี
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายพรชวัลลักษณ์  เล้าสมบูรณ์
 
1. นางสาวเพชรศรี  เสาธง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รัตนวิจารณ์
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายปฏิพล  มานะนาวิกผล
 
1. นางสาวเพชรศรี  เสาธง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนรามวิทยา 1. เด็กชายทัศนัย  นวลพิน
 
1. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ดิษกร
 
1. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายกันทรากร  โพธิ์พันธ์
2. เด็กชายจตุรงค์  สุวรรณศรี
3. เด็กชายจิรายุส  สุขเนาวรัตน์
4. เด็กชายฉัตรมงคล  รัตนวิจารณ์
5. เด็กชายธนากร  สุขเกษม
6. เด็กชายนรินทร์  มีศรี
7. เด็กหญิงปรียานุช  อำนวยศิลป์
8. เด็กชายพงศ์พานิช  ศิริบรรจง
9. เด็กชายพิพัฒนพงศ์  สร้อยพูล
10. เด็กชายวรัญญู   แก้วมณี
11. เด็กชายศราณุพงษ์  ชำนาญแก้ว
12. เด็กชายอนุพงษ์  หงส์ษา
13. นางสาวเบญจรัตน์  แดงโสภาพ
14. เด็กชายเสาเอก  แสงจันทร์
15. นายไพรัตน์  สิงโตทอง
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงจัตุพร  โพธิ์กล่ำ
2. เด็กชายณัฐพล  ไกรยวุฒิ
3. เด็กชายธนกิจ  ปลูกนิกร
4. เด็กชายธิติวุฒิ  วรรณราษ
5. เด็กชายธีรวีร์  ไพรวัลย์
6. นายนิวัฒน์  ทองดง
7. เด็กหญิงปาณิศรา  ทองสว่าง
8. นายปิ่นพงษ์  สุขเกษม
9. เด็กหญิงรัชนีกร  ยุงรัมย์
10. เด็กชายราเชน  ชูเมือง
11. นายเอกนรินทร์  ศรีสง่า
 
1. นายสมชาย  ทองโต
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ภูมิมา
2. เด็กชายคมชาญ  เลิศหลาย
3. เด็กชายธนกร  อ่อนจันทร์
4. เด็กชายปริญญา  สวัสดี
5. เด็กชายวสัตติ์  โพธิ์กล่ำ
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
2. นางศิริวรรณา  จันทนากร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจิรภัทร  มีชัย
2. นายธนากร  พยอม
3. นายธนาวุฒิ  พยอม
4. เด็กชายพันธกานต์  โชคมหาชัย
5. นายวชิรภูมิ  วิจิตรบุญชูวงศ์
6. นายวิทยากร  ถมปัด
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  ลาพิมพ์
2. นางสาวกุลปรียา  ดิษสลุง
3. เด็กชายจิรพงศ์  ขันนาค
4. นายจิรายุส  เงินสลุง
5. นายชนานนท์  พูลหลำ
6. เด็กหญิงชลธิชา  เอื้อสลุง
7. เด็กหญิงชลธิชา  สลุงอยู่
8. เด็กชายชลสิทธิ์  เขื่อนแก้ว
9. นายณัฐพงษ์  แสนสุข
10. นายณัฐพล  คำพลึก
11. นางสาวธัญยาพร  แหยมเจริญ
12. เด็กหญิงธิติมา  บรรดา
13. นายนพดล  ควรคำนึง
14. นางสาวพิมพกา  เกิดสลุง
15. นางสาวฟ้ารุ่ง  แดนชัยภูมิ
16. นายมนตรี  ย่อมไทยสงค์
17. นายวสันต์  เงินสลุง
18. นายวันเฉลิม  ดิษสลุง
19. นางสาววิรินยา  งานสลุง
20. นายสยามรัฐ  สิงห์เกื้อ
21. เด็กหญิงสายชล  เภาโพธิ์
22. นางสาวสาวิตรี  ศรีสลุง
23. นายสุขวิทย์  สลุงใหญ่
24. นายอนุชา  เชียงนา
25. นายอภินันท์  กลิ่นจันทร์
26. นายอาณัติ  ขยันสลุง
27. นายอานัน  วานยุทโช
28. นายเจษฎา  เอื้อสลุง
29. เด็กชายเจษฎา  ศิริสลุง
30. นายเฉลิมวงศ์  โพธิ์ศรี
31. เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  หนูหน่าย
32. เด็กหญิงเอมิกา  แสนตระกูล
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
2. นางกรกนก  หาญไชยนะ
3. นายวิเชียร  ยังเจริญ
4. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ์
5. นายพรชัย  สีผาย
6. นายนิเรก  นาน้ำเชี่ยว
7. นางสาวจตุพร  เหลืองทอง
8. นางสาวสิรินุช  ฉายประทีป
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  อบอุ่น
2. นางสาวกัญญารัตน์  แสงเจริญ
3. นางสาวจันทร์จิรา  ขำรักษ์
4. นางสาวจินดามณี  เหระยัง
5. นางสาวจุฑามาศ  ปิ่นสันเทียะ
6. นางสาวชลธิชา  ขุนาพรม
7. นางสาวชัชนันท์  บุญรัตน์
8. นางสาวณัฐกานต์  ลาวงศ์
9. นางสาวณัฐพร  พิมพ์สา
10. นางสาวทักษพร  ยอดทองดี
11. นายธราเทพ  ขุนาพรม
12. นางสาวธัญญา  จีนคล้าย
13. นางสาวธารารัตน์  แจ่มจันทร์
14. เด็กหญิงนภาพร  อ่วมช้าง
15. นางสาวนันทพร  นาชัยเวียง
16. นางสาวประภัสสร  โคตรศรีวงษ์
17. นายปิยวัฒน์  แซงซุม
18. นายพงศกร  ภักดิ์กระโทก
19. เด็กหญิงพรพรรณ  เสมาฉิม
20. นางสาวพรพิมล  มูลตรีบุตร
21. เด็กหญิงพลอยแก้ว  ภู่โต
22. เด็กหญิงภัชรินทร์  วัฒนะโกษีย์
23. เด็กหญิงภัทราพร  น่วมโต
24. เด็กหญิงมลฑกาล  บุตรเพ็ง
25. นางสาวรจลิน  ทิมโต
26. นางสาวรัชนีกร  จับคีรี
27. นางสาวละออ  ร้อยบรรดิษ
28. เด็กชายวัชรพงษ์  คูณขุนทด
29. นายศรัณย์  ลอดทองสี
30. นางสาวศิริรัตน์  ทัพวงษ์
31. นายสุทัศน์  ปุนสัก
32. นางสาวสุภิญญา  สนสูง
33. นายสุรศักดิ์  เพิ่มภักดี
34. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีแก้ว
35. เด็กหญิงอภิญญา  แป้นเพรช
36. นายอภิสิทธิ์  พงษ์พิมล
37. นายอัครวัตร  ภูอนันต์
38. เด็กหญิงแววพลอย  ทองแถม
39. นายไชยภพ  วิเศษ
40. นายไพรัตน์  สิงโตทอง
 
1. นายอนุพงษ์  ยินดีรมย์
2. นางสาวทัศนีย์  ขุนครอง
3. นายอาทิตย์  ใจหาญ
4. นายยุทธนา  ลมสูงเนิน
5. นางสาวรนิษฐา  แว่วสอน
6. นายมานะ  วงศ์มณี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นายเจษฎา  เอื้อสลุง
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายสหรัฐ  รอดไผ่
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาสา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มีลาภ
 
1. นายธีรพงษ์  ภูธร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวอรัญญา  บุตรนิน
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นายเจษฎา  เอื้อสลุง
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ชูศรี
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  กุลวงศ์
 
1. นายชัชวาล  จั่นงาม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวนัทธมน  ฉายาวัฒนะ
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายพงศกร  เสนารักษ์
 
1. นางอุษา  จันทร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายวรินทร์  ผลห้า
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงเปมิกา  สันติสุข
 
1. นางอุษา  จันทร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวดมิสา  ยามะโนพาด
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นายเจษฎา  เอื้อสลุง
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายภูธเนศ  แสงจรูญ
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติภา  ตรีพรชัยศักดิ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวอรทัย  ใจตรง
 
1. นายธีรพงษ์  ภูธร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายกฤษณัท  ภัทรอาฒัยวัต
2. เด็กหญิงกัลยา  เถื่อนสุข
3. เด็กหญิงชลันธร  บุญจันทร์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนธรรม
5. เด็กหญิงฐิติยา  แสงจีน
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาบาง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  โตสุข
8. เด็กชายธนพณ  ภู่บุปผา
9. เด็กหญิงธิชากร  ชูเกษม
10. เด็กชายนันทวุฒิ  กองวงษ์
11. เด็กหญิงนุสบา  โสภา
12. เด็กชายบัญญพล  แสนจันทร์ศรี
13. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ตองอ่อน
14. เด็กหญิงบุษราคัม  จินดาเนตร
15. เด็กหญิงปนัดดา  โสภา
16. เด็กหญิงปวีณา  บรรจงชาติ
17. เด็กชายพีระพงษ์  แสนแก้ว
18. เด็กหญิงภูสุดา  พรมทะ
19. เด็กชายรัฐภูมิ  คำภู
20. เด็กหญิงวริศรา  พูลประดิษฐ
21. เด็กหญิงวิภาพร  ทบแก่น
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ห่วงกลาง
23. เด็กหญิงสรรสณีย์  พรมนาค
24. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมแก้ว
25. เด็กหญิงสุขนัฐตา  บำเพ็ญสินธุ์
26. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  โพธิ์อุดม
27. เด็กหญิงสุธิดา  ผ่องสุวรรณ์
28. เด็กชายสุธี  คูณขุนทด
29. เด็กหญิงสโรชา  ฤทธิลือชัย
30. เด็กหญิงอรวรรณ  ภู่แสนสอาด
31. เด็กหญิงอริสา  ลาทอง
32. เด็กหญิงอริสา  คำพีระ
33. เด็กหญิงอารยา  บึกขุนทด
34. เด็กหญิงเนื้อทอง  ปะทอง
35. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ศรีสุนทร
36. เด็กหญิงเสาวภา  เบญจโอฬาร
37. เด็กหญิงไพลิน  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวณรัณฐณภรณ์  พงษ์นิล
2. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
3. นางจารุณี  ชมพลมา
4. นางสาวพรทิพย์  กลิ่นศรีสุข
5. นางสาวปวีนุช   เมฆฉาย
6. นายวิทยา  สิงห์ทอง
7. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
8. นายนฤนาถ  ดาโสม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นายกล้าณรงค์  สอิ้งทอง
2. นายคมกฤษ  วิไล
3. นางสาวจริยา  กังทอง
4. นางสาวชนิษา  อินทร์รักษาทรัพย์
5. นางสาวชลลดา  ฐาเศรษฐี
6. นางสาวชุติมน  ช้อนทอง
7. นายฐาปนพงษ์  พิทยะสฤษดิ์
8. นายณัฐกานต์  ไข่น้อย
9. นางสาวณัฐธิดา  จุฬาศรีสัตยกุล
10. นายดลธวัฒน์ดิ์  กองทอง
11. นางสาวดารณี  พิมพ์ศรี
12. นายนครินทร์  แก่นสน
13. นางสาวนาตยา  กิ่งนอก
14. นายนิลพัท  คอนขำ
15. นายปฏิมากร  แก่นแก้ว
16. นางสาวปวีณา  สอิ้งทอง
17. นางสาวปัญญาพร  แกวขุนทด
18. นางสาวพรนภา  ศรีชมพู
19. นางสาวพรพิมล  แจ้งการ
20. นางสาวพรอนัน  อาสนอก
21. นางสาวพัชรนันทร์  ลงผิว
22. นางสาวพัฒนาภรณ์  มณีวรรณ์
23. นางสาวพัรลภัส  ดวงไสย
24. นางสาวภัณฑิรา  ประสาทสงค์
25. นายภานุพงศ์  อาบสุวรรณ์
26. นายยุทธกาน  สีสมุทร
27. นางสาวรมณีย์  เจริญศรีธงไชย
28. นายวาริชาติ  ตะกรุดแก้ว
29. นายศิวดล  วงษ์อุทร
30. นายสรัณย์  เยื่อนสันเที้ยะ
31. นายสิทธิชัย  สุนา
32. นายสิทธิพร  แพรวกลาง
33. นายสิทธิศักดิ์  โสนน้อย
34. นางสาวสุกัญญา  อู่นอก
35. นางสาวสุมฤทัย  โฮมแพน
36. นายอธิพงษ์  พันธ์ไทย
37. นายอัษฎาวุฒิ  เทียนทอง
38. นางสาวอุไลลักษณ์  นิลเกตุ
39. นางสาวเกวลี  เมฆอุดม
40. นางสาวเพชรรัตน์  ยิ้มอยู่
 
1. นางสาวณรัณฐณภรณ์  พงษ์นิล
2. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
3. นางจารุณี  ชมพลมา
4. นางสาวพรทิพย์  กลิ่นศรีสุข
5. นางสาวปวีนุช   เมฆฉาย
6. นายวิทยา  สิงห์ทอง
7. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
8. นายนฤนาถ  ดาโสม
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิชา  วังหาญ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  นิลคช
3. เด็กหญิงนิษฐา  นามวงศ์
4. เด็กชายระพีพัฒน์  ฉิมกุล
5. เด็กหญิงวิภาดา  เอื้อเฟื้อ
6. เด็กชายศุภวิทย์  สุภาศรี
7. เด็กชายสุทัศน์  แก้วสว่าง
8. เด็กชายอนุวัฒน์  หมื่นศรีพรม
9. เด็กหญิงอรินดา  สุภาศรี
10. เด็กหญิงอาทิตยา  รอญศึก
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มณี
2. เด็กหญิงดรุณี  ตั้งพิมาย
3. เด็กหญิงพัชรี  หล้าคำภา
4. เด็กหญิงพิตราภรณ์  น่วมโต
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ประโสตัง
6. เด็กหญิงอุมาพร  นิ่มนวล
 
1. นางน้ำฝน  สีเหลือง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยอดบุรุษ
2. นางสาวนุสรา  ใบนี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  หวังถ้ำกลาง
4. เด็กหญิงปาริชาติ  มะสีพันธ์
5. นางสาวมณฑิรา  น้อยสำแดง
6. เด็กหญิงศรารัตน์  รอดโฉม
7. นางสาวศิริภักดิ์  เพ็งเขียว
8. เด็กหญิงสุชานาถ  แป้นเหมือน
9. นางสาวเกวรินทร์  อินตา
 
1. นางสาวภัทิรา  สอาด
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญฐิมา  สกุลราช
2. นางสาวชุติมา  น่วมโต
3. นางสาวณัชชา  เงินดี
4. นางสาวปนัดดา  สิงห์ทอง
5. นางสาวภัทรวดี  บัวชื่น
6. นางสาววไลลักษณ์  หมื่นเดช
 
1. นางน้ำฝน  สีเหลือง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  มณี
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แสนธานี
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองนิล
4. เด็กหญิงพัชรี  สุ่มน้อย
5. เด็กหญิงวนิดา  คำสอง
6. เด็กหญิงวรรธกา  ทาเภา
7. เด็กหญิงศศิกานต์  น่วมโต
8. เด็กหญิงสุภาพร  พุฒซ้อน
 
1. นางน้ำฝน  สีเหลือง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ในทอง
2. นางสาวนิตยา  อินคล้าม
3. นางสาวภัชราพร  เฟื่องบุญ
4. นางสาววรางคณา  แสงจันทร์
5. นางสาววัลย์ริกา  บุญจันทร์
6. นางสาววิลาวัลย์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวภัทิรา  สอาด
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นายปิติกร  สร้อยพูล
2. นายพีรนัฐ  คนคง
3. นายภาณุวัชญ์  ดอกบัว
 
1. นายธีรพงษ์  ภูธร
2. นายฉลอม  คล้ายหอม
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตยาไส 1. เด็กชายยศวร  คตตระกาล
 
1. MissLoraine  B.
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวฐานิตาพัชร  บาร์เร็ตต์
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  แป้นเรือง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงปิณฑิรา  ภาษีผล
 
1. นายศรัณย์  ตรีคุณ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวจีระนันท์  ตะกรุดแจ่ม
 
1. นางนธญา  ปราสีวงศ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงญาณฺิศา  พิทักษ์วงศ์
 
1. นายเมทนี  โสมาบุตร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวศิรภัสสร  นิ่มทอง
 
1. นางวิไล  เสือก้อน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายฐาปนชาติ  ธรรมปรีชา
 
1. นายศรํณย์   ตรีคุณ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวเบญญาภา  ดลเสมอ
 
1. นายศรัณย์  ตรีคุณ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงนรินที  คูสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรายรุ้ง  กลิ่นโกสุม
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เนตรพลับ
4. เด็กหญิงวิรัลพัชร  แฝงวัด
5. เด็กหญิงสุทธิดา  นาบุญ
 
1. นางแก้วใจ  ก้างออนตา
2. นางประกายแก้ว  พรมสิงหา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  แทนไล
2. นางสาวปิยภรณ์  พรึ่งชัยภูมิ
3. นางสาวพรทิพย์  บุญเกิด
4. นายพิทยา  ช่างเกวียน
5. นายอักษร  บุญริ้ว
 
1. นางวิไล  เสือก้อน
2. นางสาวธีมาพร  สลุงสุข
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายธนากร  มีชอบ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เนียมงาม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงวิชุดา  วรรณศิลป์
 
1. Mr.Qi  Ding
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวสมจินตนา  ด้วงสกุล
 
1. Mr.Zhang  Xu He
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รอดคำ
 
1. นางสาวขวัญชนก  สกุณี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายยศกร  ศรีไตรภพ
 
1. นางนธญา  ปราสีวงศ์
2. นางเกศินี  เกตุหล่ำ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  สิทธิเกษร
2. นางสาวสลิลทิพย์  บุตรดี
 
1. นางสาวธีมาพร  สลุงสุข
2. นายสุระ  ไชยันติร์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายจิรเจตน์  ปิตานา
2. นายปฏิภาณฑ์  ชาติวงศ์
3. นายรุ่งภพ  พงคำผาย
4. นายวุฒิชัย  เที่ยงทวี
5. นายสมยศ  บุนนาค
6. นายอนุชา  เทียนเหลือง
7. นายอิทธิพัทธ์  เกษไชย
8. นายเกียรติศักดิ์  ทองยิ่ง
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายชานนท์  กลิ้งสลุง
2. นางสาวรัตน์ติการณ์  พุ่มพิกุล
3. นายวัชรกรณ์  ทุยยะค่าย
4. นายสถิตย์พร  เอี่ยมสุดใจ
5. นายสิริวัฒน์  เกษมมิตรภักดี
6. นางสาวสุกันยา  เพศสุวรรณ
 
1. นายชุมพล  เพ็งอินทร์
2. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวชุติกาญน์  สัจธรรม
2. นางสาวชุติมา  เกิดแพ
3. นายปกาศิต  สวัสดิ์รักษา
4. นางสาววิชุดา  มุมณี
5. นางสาววิมลวรรณ  สวยเกษร
6. นางสาววีรนุช  กอบแก้ว
7. นายศรนรินทร์  กินสูงเนิน
8. นางสาวศิริลักษณ์  กิ่งข่อยกลาง
9. นางสาวสุวนันท์  เด่นชัย
10. นายอนุพงษ์  ภู่รุ่งเรือง
 
1. นางสุวรรณา  ปิ่นทองน้อย
2. นางเกศินี  เกตุหล่ำ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เงินสลุง
2. เด็กหญิงจันทนา  ดลราษี
3. เด็กหญิงจันทิรา  ดลราษี
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  พังคะลี
5. เด็กหญิงมนทกานต์  สุกใส
 
1. นางเยาวพา  บุญส่งศรี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวบุญฑริกา  จันทรประสาท
2. นางสาวรสสุคนธ์  ลาชมภู
3. นางสาววรดา  ขันธศึกษา
4. นางสาววราภรณ์  ลาชมภู
5. นางสาวศิริลักษณ์  ควะดี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
2. นางสาวกุลฉัตร  รัตนสุวรรณ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญาฎา  สลุงอยู่
2. เด็กหญิงอารยา  พรมหาลา
3. เด็กหญิงเก็จมณี  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  นาประสิทธิ์
2. นางใจทิพย์  อนันต์สลุง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวจินดาภา  วงศ์กลม
2. นางสาวสุภัตรา  บุญธรรม
3. นางสาวเบญจวรรณ  บัวคำโคตร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  นาประสิทธิ์
2. นางใจทิพย์  อนันต์สลุง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงประกายกานต์  อุ่นหล้า
2. นางสาวอักษราภัค  ประคองทรัพย์
3. เด็กหญิงเพียงตา  ใจชนะชัย
 
1. นายไพโรจน์  ศรีคง
2. นายทรงวุฒิ  ผิวงาม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวจารุพร  สลุงอยู่
2. นางสาวดวงนภา  พูนหลำ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  มั่นศิลป์
 
1. นางกฤษณา  ศลสกล
2. นายประเสริฐ  ศลสกล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายพรภวิษย์  มาประดิษฐ์กุล
2. เด็กชายอัศวิน  โพธิ์แจ้ง
 
1. นายจิรวริศ  ยุติมิตร
2. นายครรชิต  คำคิด
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายธน  ขาวบริสุทธิ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
 
1. นายจิรวริศ  ยุติมิตร
2. นายครรชิต  คำคิด
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายสุทัศน์  หวังคล่องกลาง
2. นางสาวอโณทัย  โพธิน
 
1. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
2. นายยวน  ช้างใหญ่
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายกนกพล  ภัทรนวดี
2. เด็กชายชลสิทธิ์  พุ่มสร้าง
 
1. นายจิรวริศ  ยุติมิตร
2. นายครรชิต  คำคิด
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายบดินทร์  ปฐมกลาง
2. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ทอง
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
2. นางสาววันดี  แววสว่าง
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธนพร  นาคศิลปวิจิตร
2. เด็กชายนราวิชญ์  ช่วยศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  นามวงษ์
2. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงลลิตา  จวงจันทร์
 
1. นางสาวนันทิดา  พิมพ์สมบูรณ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ชมภูนุช
2. เด็กหญิงศุภตา   เบียดนอก
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายพชร  ใจเย็น
2. นางสาววิรัลพัชร   หอมแก่น
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายนรวิชญ์  ขาวอุบล
2. นายเจษฎากร  คำลือ
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นางสาวจุฑามาศ  หัสดง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายรัชพงศ์  พิมพ์โสภา
2. นางสาววิราวรรณ  สีระกูล
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
2. นางสาววันดี  แววสว่าง
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชนาวีร์  ทำกล้า
2. เด็กชายปรมัตถ์  ใจใหม
3. เด็กชายอนุชา  ขุนาพรม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  หอมจันทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  นามวงษ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  เสนาเงิน
2. นางสาวจิราพร  เรืองรุ่ง
3. นางสาวธิดารัตน์  หมากตะคุ
 
1. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
2. นางสาวเพ็ญนภา  หอมจันทร์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาววิธาฎา  เทียนสันเทียะ
2. นางสาวโกมลชนก  แก้วพรม
 
1. นายวิลัยพร  ชินเกตุ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายประพัฒน์  ขาวแก้ว
2. เด็กชายสิทธิกร  วัยสาวิกรรม
3. เด็กชายเกรียงไกร  ประเปรียว
 
1. นายวัชรพันธุ์  เขียวเอี่ยม
2. นางวัชรี  เขียวเอี่ยม
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  นาสรร
2. นายณัฐพงศ์   ตะกรุดเงิน
3. นายศักดิ์สิทธิ์  งามสวย
 
1. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
2. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  สังวร
2. เด็กชายธวัชชัย  โสขุมา
3. เด็กชายวิชัย  ทองเกล็ด
 
1. นายธงชัย  ศรีทา
2. นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายสุทธิพงศ์  เวชเสนา
2. นายสุรชัย  สิทธิ์ขวา
3. นายเอกพงษ์  น้อยวงศ์
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นางบุปผา  ใจดี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองสุข
2. เด็กหญิงวรนุช  บุตรเงิน
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  ชื่นยัง
 
1. นางนิศานาถ  น้าวเนือง
2. นายสมบัติ  สิมาแก้ว
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวยุพารัตน์  ศรีสลุง
2. นางสาวยุพเรศ  ศรีสลุง
3. นางสาวเบญจวรรณ  ทอดขุนทด
 
1. นายประเสริฐ  ศลสกล
2. นางกฤษณา  ศลสกล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญกิจ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  สีโส
3. เด็กหญิงปนัดดา  โทนหงษ์ษา
4. เด็กหญิงพรชิตา  สายโสภา
5. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  อาจอาสา
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เพ็งเปิ้น
 
1. นายอาวุธ  รอดศรี
2. นางทิพย์ภา  รอดศรี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวชโลธร  สิงห์ทอง
2. นางสาวปภาวรินทร์  เพชรคง
3. นางสาวรัตดาวรรณ  พาระหันต์
4. นางสาวสุภัคพิชา  บุญมี
5. นายอนุชา  แสงจันทร์
6. นางสาวเพชรนรินทร์  เจริญสุข
 
1. นางแก้วรฎา  ทรัพย์สุขเกษม
2. นางชาลินี  เดชศิริ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวฉัตรลดา  สิงห์งาม
2. นางสาวธนภรณ์  อินยา
3. นางสาวบัวหลวง  เอื้อสันเที้ยะ
 
1. นายชนัตพล  ช้างน้อย
2. นางสาวอนุชชิดา  หงษ์ใจ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวมนัสพร  โลหะทัด
2. นางสาวสุพรรษา  แก้วระวัง
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  สินธุไชย
 
1. นางศุภรดา  ปัญญาทอง
2. นางเรณู  โพธิ์นา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญพูล
2. เด็กหญิงสุชาดา  สินใหม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บัวพนัส
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นางบุปผา  ใจดี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจารวี  สีระกูล
2. นายธนโชติ  ศรีนาราง
3. นางสาวปภาวรินทร์  หนูสลุง
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นางบุปผา  ใจดี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงณุธิดา  ธานอาจนา
2. เด็กหญิงนิวาริน  กลึงกลางดอน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  รุ่งเผ่าพันธุ์
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกุลจิรา  นาคนวม
2. นางสาววรรณฐิณี  พูลสิทธิ์
3. นางสาวสุวัจนี  จากโคกสูง
 
1. นางเบญจมาศ  บัวนวล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อนันสลุง
2. เด็กหญิงนลินี  ด้วงสีแก้ว
3. เด็กหญิงปุญชรัตมิ์  อิ่มด้วยบุญ
 
1. นางเพทาย  แก้วมณี
2. นางสาวประพัฒน์ศร  อัญไชยศรี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวรติวรรณ  ภู่เกิด
2. นางสาววริศรา  หอมจันทร์
3. นางสาวอังคณา  ยิ้มเจริญสุข
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายฐิตินันท์  ตั้งทอง
2. เด็กหญิงมาริษา  สุวิลัย
3. เด็กหญิงอัญชลี  ศิริคุณ
 
1. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจรรยพร  เกณฑ์พล
2. นางสาววรวรรณ  สายทอง
3. นางสาววัลยา  ศิริ
 
1. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงวริศรา  ภู่กำจัด
3. เด็กหญิงสุพรรณี  สุวัต
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกฤษณา  วรรณา
2. นางสาวศิรัญญา  ก๋งแก้ว
3. นายอานนท์  นาหลุ้ม
 
1. นางมนทิกานต์  ฉวีวรรณ
2. นางสาวรัตนา  ศรีสุวรรณ
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กิ่งกลางดอน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงวาสนา  เชียงกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  อบปิ่น
2. เด็กหญิงธนพร  งามเลิศ
3. เด็กหญิงสุนีย์  หนูคำ
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
2. นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กชายดนุพร  รุ่งราษี
2. เด็กชายปณิธาน  ใจซื่อ
 
1. นางสาวอรกัญญา  ปัดเต
2. นางพนิดา  อาบสุวรรณ์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  ผงชานัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายปรีชยนันท์  มาลากอง
2. เด็กชายยงวิทย์  เมฆไทยสงค์
 
1. นายสมศักดิ์  พันธุ์มกร
2. นางสาววาสนา  เรืองสุกดี