หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ศักดิ์ศรีเกษมกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางกลิ่นอุบล วินิจผลโรงเรียนบางบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ภู่สวดโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภัทรา อิ่มอ่ำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬนาถ เปรุนาวินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสมศรี เอี่ยมวงศ์โรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางเตื่อนใจ ขมิ้นเขียวโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ตุรงคินานนท์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นางสาวดวงแก้ว พบสระบัวโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ตันติเมธีโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ชูเลิศโรงเรียนบางบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญญารัตน์ วัตตธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
4. นางสิริกมล ทวีโชติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นางกุลธิดา วงศรีลาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคณา ชั่งโตโรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัตตา ปุยงามโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวลักขณา เลิศธนวิทย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวดารมณี สมบูรณ์อนุกูลโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุทิน รักการโรงเรียนราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จวงจำเริญโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ คุณกมุทโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพิมพา วิริยปรมัตถ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางจรูญศรี จี้เพ็ชร์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางชูศรี กลิ่นอ่วมโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนันท์ ตรีนกโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอุษณีย์ ด่านกุลชัยโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวปวริศา ปรางวิสุทธิ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิณรัฐ ประสพดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา สุนทรนันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีประธานกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา อุ่นสดคลองโรงเรียนรัตนาธิเบศร์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ทองแสนโรงเรียนปากเกร็ดรองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุพิชญา ไกลกลโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวน้อมจิตต์ บูชาตระกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
7. นางกนกกร แววพหูสูตโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
8. นายวิชัย นาคสิงห์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
9. นางสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางกมลรัตน์ อรุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวลี สุมิพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุญยิ่ง มงคลทรัพย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
3. นางจริยา ขนิษฐบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
4. นางรำไพ เหลืองประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีรองประธานกรรมการ
5. นางสาวชณากานต์ ศิลปรัศมีโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
6. นางสุรางค์ ทองเพชรโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ประทีปโชติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
8. นางสารภี สุตตะโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
9. นางขนิษฐา ทิพย์มงคลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
10. นางมนพร เกื้ออรุณโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
11. นางจันทนา อานมณีโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางรจิตร์ ชัยบุรินทร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันน์ปพร อ่อนอุระโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัททิกานันท์ มนเทียรทองโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี ถนอมแก้วโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นางนงค์ลักษณ์ ผาสุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางอำไพพววณ น้อยหนูจัตุรัสโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางจันทรา กิจแสงทองโรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสติธร เชื้อนุ่มโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นางประภาภรณ์ มโนรมย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
5. นางสาวปริศนา แซ่อั้งโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางอารีย์ ดำรงถิรคุณโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทนา คชเพชรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไสว ทองหล่อโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางอรวรรณ รัตนะพิมานโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางฐิติภา สันตยานนท์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถพล ฉิมฉลองโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
6. นายเมธี ชราศรีโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ มะลิออนโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
8. นางศรีเดือน รัตนวิจิตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ คูณชัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
10. นางสาวดวงนภา โกตาลโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
11. นายทศพล รวบกระโทกโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
12. นางสาวจรรย์อมล หนูสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
13. นายโชคชัย สกุลโพนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
14. นางสาวสุณีรัตน์ สมอ้างโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธานี เวียงวีรเกียรติโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ดางามโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี วลัยเลิศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี เสนาะศัพท์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิทูรย์ บุญมาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย พนมวงศ์เกษมโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
7. นางปราณี อบเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ พิมสารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
9. นายอำนาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
10. นางสาวธัญญธร พงศ์สุระโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
11. นางเบญจมาพร ศรีวิทัศน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
12. นางสุนันทา ศรีธาธรโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
13. นางสาวอัญชลี นุตราวงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. ผศ.เรวัต พรหมเพ็ญมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประธานกรรมการ
2. ผศ.วีระ มหาวิจิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. ดร.โกมล ไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.อัมพร ม้าคนองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.สิทธิพงศ์ บุญผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.วินิจ เทือกทองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. ผศ.เรวัต พรหมเพ็ญมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประธานกรรมการ
2. ผศ.วีระ มหาวิจิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. ดร.โกมล ไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.อัมพร ม้าคนองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.สิทธิพงศ์ บุญผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.วินิจ เทือกทองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. รศ.อุบล กลองกระโทกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นายสมพล อันสมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. รศ.อุบล กลองกระโทกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นายสมพล อันสมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวหัชชพร อินทร์รจนาโรงเรียนราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ เชยคนชมโรงเรียนบางบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นายกิตณิวัฒซ์ แซ่วู่โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางสาวศศิชา แสงดอกไม้โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวปรารถนา ศรัลย์ชลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
6. นางสาวศรินรัก นิละปะกะโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
7. นางสาวจาริณี อิ่มด้วงโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
8. นายอภิเษก ชิ้นไทยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสมพร เล้ารัตนอารีย์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
10. นายธีระชัย เจริญต้นตระกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
11. นายวรวุฒิ บุรุษโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
12. นางสาวคมคาย กาวีโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
13. นางสาวธนรัชฎ์ พุ่มไพจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
14. นางสาวจิรภัทร ดวงอุประโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
15. นางสาวศิริวรรณ ทับเกษมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
16. นางปริศนา ดวงพิมต้นโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
17. นายสมเกียรติ หวังเอื้ออัตตชนโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ดวงกุลสาโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นายพัฒน์พงษ์ คงที่โรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริพรรณ โสฬสโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรรชนอร ดีพลงามโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
5. นางปรีชาวรรณ เฟื้องสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายสิทธารักษ์ เขียนศิริโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิจิตรา สอนทะโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
8. นางสาวนัยเนตร ดงทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
9. นางปอแก้ว เตี้ยบัวแก้วโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิ์นุชโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
11. นายสมหมาย ป้องสวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
12. นางสาวจุฑามาศ พุกอินทร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
13. นางสาวอนงค์ หางแก้วโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
14. นายสิริชัย คุ้มแว่นโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
15. นางปฐมรัตน์ คุณธนเดชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
16. นายอรุณ นามวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา เจริญสุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิต เดชคงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายพลากร จำลองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางจันทิรา เรียมรัตนวาณิชย์ โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางสาวภาวดี จัตตุเรศโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเอนกนันท์ บัลลังก์โพธิ์โรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สุขยืนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. นางณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฎฐ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางกัญจนพร สีมันตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวมารุณี ทองอันตังโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางประทิน พ่วงแพโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา ฉลาดโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวพจนีย์ พลจันทึกโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางชมแข พงษ์เจริญโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นายชวดล บุญอินทร์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นางจิรนันท์ มณีรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางกชพรรณ มีประดิษฐโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนิธิตา ขันธวิทยาโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง นอบน้อมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นางอำไพ พรหมสุทธิรักษ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิวา อิ่มมาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นายสมฤทธิ์ เม่นคงโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวนิธิตา ขันธวิทยาโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง นอบน้อมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นางอำไพ พรหมสุทธิรักษ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิวา อิ่มมาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นายสมฤทธิ์ เม่นคงโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา พัฒน์พินิจโรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐยา บรรจงกิจโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวเกศศิริน มั่งจิตรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางรัศมี ร้อยเที่ยงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุทัตตา อันหนองกุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางณัฐพิมล แพงศรีนิธิศโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางนวลทิพย์ ภิรักจรรยากุล โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
3. นางสาวจิรา ตลึงจิตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ สุริยะฉายโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
5. นายนิรุช เหล่าเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลักษณา ดลเสถียรโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พูลสมบัติโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. นายอุกฤต เรียงสุวรรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นายสุริยา แก้ววงค์ษาโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวนันทนา อินทะจักรโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจันตณา ฉางแก้วโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นางสุกัญญา ด้วงแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวขวัญหล้า เปลี่ยนกลิ่นโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นางสาวธนิตา เลาหภิชาติชัยโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ ปัญญาสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ศรีเอมโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ นุ่มน่วมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรพิมล มุ่งทางธรรมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางพิราวรรณ์ ศิริพันธุ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ ปัญญาสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ศรีเอมโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ นุ่มน่วมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรพิมล มุ่งทางธรรมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางพิราวรรณ์ ศิริพันธุ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวอารีวรรณ จิตต์บรรเทาโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิฏฐา คำเพ็งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ พลไตรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวดวงพร ครุธสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวจันทนา จำแนกรส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล มาเจริญรุ่งเรืองแพทย์หัวหน้าคลีนิคมิตรไมตรีเวชกรรมรองประธานกรรมการ
3. นางพยุงพร พลายใยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บางท่าไม้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรีกรรมการ
5. ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล ง มาเจริญรุ่งเรือแพทย์หัวหน้าคลีนิคมิตรไมตรีเวชกรรมรองประธานกรรมการ
3. นางพยุงพร พลายใยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บางท่าไม้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรีกรรมการ
5. ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางเรือเอกหญิงกุลธิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
5. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
6. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
5. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
5. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
5. นายภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงกรรมการ
2. นายเทอดไทย บุญอำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สรวิสูตรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายออมสิน หาญเรือนรัตน์กรรมการ
5. นางสาวภาวดี เฉลิมแดนกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ เจตนากรรมการ
2. นายอำนาจ ชัยประสิทธิ์กรรมการ
3. นายนพรัตน์ พลัดโชติวงศ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกวีชาติ จันทร์แพงกรรมการ
2. นายแดน บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายทิวา จันทรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกวีชาติ จันทร์แพงกรรมการ
2. นายแดน บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายทิวา จันทรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกวีชาติ จันทร์แพงกรรมการ
2. นายแดน บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายทิวา จันทรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกวีชาติ จันทร์แพงกรรมการ
2. นายแดน บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายทิวา จันทรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกวีชาติ จันทร์แพงกรรมการ
2. นายแดน บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายทิวา จันทรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกวีชาติ จันทร์แพงกรรมการ
2. นายแดน บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายทิวา จันทรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์กรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอมกรรมการ
3. นางสาวศิวพร เชยทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์กรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอมกรรมการ
3. นางสาวศิวพร เชยทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์กรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอมกรรมการ
3. นางสาวศิวพร เชยทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์กรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอมกรรมการ
3. นางสาวศิวพร เชยทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ก้อนอินทร์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
2. Mr.Leo Anthony B.Floresกรรมการ
3. MissMarivic P.Toleranกรรมการ
4. MissDianne S.Aguitarกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ก้อนอินทร์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
2. Mr.Leo Anthony B.Floresกรรมการ
3. MissMarivic P.Toleranกรรมการ
4. MissDianne S.Aguitarกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ก้อนอินทร์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
2. Mr.Leo Anthony B.Floresกรรมการ
3. MissMarivic P.Toleranกรรมการ
4. MissDianne S.Aguitarกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ก้อนอินทร์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
2. Mr.Leo Anthony B.Floresกรรมการ
3. MissMarivic P.Toleranกรรมการ
4. MissDianne S.Aguitarกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวโสรยา สมจูกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา อ่อนฉวีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวโสรยา สมจูกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา อ่อนฉวีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวโสรยา สมจูกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา อ่อนฉวีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวโสรยา สมจูกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา อ่อนฉวีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวโสรยา สมจูกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา อ่อนฉวีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวโสรยา สมจูกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา อ่อนฉวีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางแพรวดาว พรหมรักษากรมศิลปากรกรรมการ
2. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธนัช ศรีบรรจงกรรมการ
2. นายณัช คำเจริญกรรมการ
3. นายรณกร ทรงแสงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Mr.Clark Bryan Iranโรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. Mrs.Wilma Ngarmsantivongโรงเรียนรัตนาธิเบศร์รองประธานกรรมการ
3. Ms.Maria Teresa Caneteโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. Mrs.Salva T. de Plazโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
5. Mr.Noel C Floresโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. Mr.Clark Bryan Iranโรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. Mrs.Wilma Ngarmsantivongโรงเรียนรัตนาธิเบศร์รองประธานกรรมการ
3. Ms.Maria Teresa Caneteโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. Mrs.Salva T. de Plazโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
5. Mr.Noel C Floresโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอรปรียา ชัยสมตระกูลโรงเรียนไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เกตุอยู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย รองประธานกรรมการ
3. Mr.Robert Roqueโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางจันทนา ฤทธิ์ศาสตร์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
5. Ms.Karina C. Lamaโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอรปรียา ชัยสมตระกูลโรงเรียนไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เกตุอยู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย รองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา ฤทธิ์ศาสตร์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Robert Roqueโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. Ms.Karina C. Lamaโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. Ms.Dorathy Sambog Dolotallasโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. Mr.Ron Tatlongpsari Viilamorโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. Ms.Maria Eliza P. Fularonโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Joesph P. Lictawaโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
5. Mrs.Tessie A Amoraโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. Ms.Dorathy Sambog Dolotallasโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. Mr.Ron Tatlongpsari Viilamorโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. Ms.Maria Eliza P. Fularonโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Joesph P. Lictawaโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
5. Mrs.Tessie A Amoraโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนิติวัลย์ ฟักสังข์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชไมพร เลิศคณาวนิชกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jesfer C Davidโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Michael T. Nanezโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัยโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
6. Mr.Jesus Jr. Alcantaraโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
7. Ms.Ma. Ma Renelia M. Pradoโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
8. Ms.Stephanie P. Abelleโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
9. นางชวนชม ไชยวิทย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนิติวัลย์ ฟักสังข์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชไมพร เลิศคณาวนิชกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jesfer C Davidโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Michael T. Nanezโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัยโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
6. Mr.Jesus Jr. Alcantaraโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
7. Ms.Ma. Ma Renelia M. Pradoโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
8. Ms.Stephanie P. Abelleโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
9. นางชวนชม ไชยวิทย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.Leo Anthony B.Floresโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. Mr.Benjamin JR.F Navorโรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Elcid P. Quintoโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
4. Mrs.Abigail E Gecainโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
5. Mr.Rollie S Caccamโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. Mr.Leo Anthony B.Floresโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. Mr.Benjamin JR.F Navorโรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Elcid P. Quintoโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
4. Mrs.Abigail E Gecainโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
5. Mr.Rollie S Caccamโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา พลอยโสภณโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมณฑา แสงสุกใสโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Julien LOPEZโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวดาลัด หริรักษ์ไพบูลย์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายดิเรกฤทธิ์ วุฒิทวีพัฒน์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Zhang Dejunมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวดาลัด หริรักษ์ไพบูลย์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายดิเรกฤทธิ์ วุฒิทวีพัฒน์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Zhang Dejunมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางพัชนี ปิ่นท้วมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissAkiko Tsuchiyaโรงเรียนสระบุรีเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. MissFumikp โรงเรียนศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี อัคนิจโรงเรียนสระบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางพัชนี ปิ่นท้วมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissAkiko Tsuchiyaโรงเรียนสระบุรีเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. MissFumikp โรงเรียนศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี อัคนิจโรงเรียนสระบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวิสินี นุกูลกิจ โรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. Ms.Rowena Enoc Regatoโรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Emmananuel V. Morenoโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. Mr.Gary Edward Flynnโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. Mr.Rollie S Caccamโรงเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
6. Mrs.Abigail E Gecainโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
7. Mrs.Melody Rafaelโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวิสินี นุกูลกิจ โรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. Ms.Rowena Enoc Regatoโรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Emmananuel V. Morenoโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. Mr.Gary Edward Flynnโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. Mr.Rollie S Caccamโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
6. Mrs.Abigail E Gecainโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
7. Mrs. Melody Rafaelโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ศรีวัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลา บางขุนเทียนประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ปรีทองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองยศ ไทยอุบลรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประราชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัยครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
5. นายเพทาย อารียะครูโรงเรียนบางประอินกรรมการ
6. นายกฤษณะ สื่อสัตย์ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ พูลทรัพย์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
8. นายธนกร กรานเจริญสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรีกรรมการ
10. นายวินิจ แจ้งใจครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นายชนสรณ์ มะยาระสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ปรีทองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แจ้งใจครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัยครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พูลทรัพย์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายธนกร กรานเจริญสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นายกฤษณะ สื่อสัตย์ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวันโรงเรียนแหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากรโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพร แก้วชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายมานพ สรงประภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวพรนิภา สมาเอ็มโรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศักดิ์ จันทรการโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ธานีรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางจิตรลดา เทศอ่ำโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นางกมลวรรณ กลอยเทพโรงเรียนรัตนาธิเษศร์กรรมการ
5. นางปัทมาสน์ บุณยรัตพันธ์ุโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางอารีรัตน์ พงษสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ธานีรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางจิตรลดา เทศอ่ำโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นางกมลวรรณ กลอยเทพโรงเรียนรัตนาธิเษศร์กรรมการ
5. นางปัทมาสน์ บุณยรัตพันธ์ุโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกัลยา อบสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางประทีป รัตนตินโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ มหามิตรมงคลโรงเรียนเขมาภิรตารมกรรมการ
4. นางสาวนลินี ชานัยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกัลยา อบสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางประทีป รัตนตินโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ มหามิตรมงคลโรงเรียนเขมาภิรตารมกรรมการ
4. นางสาวนลินี ชานัยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางผานิต สุประเสริฐโรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ สอนมากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ แก่นสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีกรรมการ
4. นางอภิญญา สังข์รักษ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐิณี ประเทืองยุคันต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางผานิต สุประเสริฐโรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ สอนมากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ แก่นสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีกรรมการ
4. นางอภิญญา สังข์รักษ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐิณี ประเทืองยุคันต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐิดา ภัทรบูชาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรีกรรมการ
3. นางดวงพร ไชยรุตม์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
2. นายปกรณ์ แก้วดีโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรีกรรมการ
4. นายสิริฤกษ์ อิ่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรีกรรมการ
2. นายสิริฤกษ์ อิ่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นายปกรณ์ แก้วดีโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
2. นางสาวนาฏยา คงผอมโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ แพรประเสริฐโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
2. นางชเอม ชักชวนโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ วิมลกาญจนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นายวรพล หิรัญศิริโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสชนก บินสไรโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
2. นางสาวพรรณภา เหล่าวงษาโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
4. นางสุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุกโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
5. นายประพีร์ สมศิริธรรมโรงเรียนเทศบาลวัดละหารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ งามสง่าโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นางสาวสลิตา นนทวิศรุตโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นายณัฐพล ฮวดสุนทรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลพรรณ มีชีพสมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นายสิริฤกษ์ อิ่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุวรรณภา รักษาชนโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเนตรนภา บุญศิริโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นางชะเอม ชักชวนโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นายสิรภพ สมอุดรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายชินรัตน์ ศิริไพบูลย์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
2. นางสาวอัศวนันท์ จุติมหาธนานนท์โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
2. นายชรัมภ์ เพชรมากโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพล ฮวดสุนทรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ปาละนัทท์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
2. นางสาวจิตตมาสท์ แจ้งใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายณรรฐพล ใจศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปาละนนัท์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
2. นางสาวจิตตมาสท์ แจ้งใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายณรรฐพล ใจศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ นาคบางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
2. นายวรพงษ์ หวานสนิทโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์กรรมการ
3. นายฉลอง คุณประทุมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เข็มรัตน์โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ ปาละนันทน์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพร แซ่ลี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
2. นายไพโรจน์ รักอ่อนโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
3. นายภมร ฟูมฟักโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
2. นายณัฐธเนศ อ้นจีนโรงเรียนเตรียมน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ฟักสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางวันพร งามสุทธิโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นายไพรัช ศรีทับทิมโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุชิน ฟักสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางวันพร งามสุทธิโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นายไพรัช ศรีทับทิมโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ฟักสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางวันพร งามสุทธิโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นายไพรัช ศรีทับทิมโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุชิน ฟักสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางวันพร งามสุทธิโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นายไพรัช ศรีทับทิมโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ฟักสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเจษฎาวดี อินทรสูตโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก บินสไรโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ ฟักสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเจษฎาวดี อินทรสูตโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก บินสไรโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ภู่ระย้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ ศิริมาศโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
3. นางประเทืองทิพย์ สังข์ทองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางณัฐธิดา ทองทาโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นายธวัช ทรัพย์สุทธิภาสน์โรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
3. นายธนอรรถ ผลวานิชโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัชดา นามศรีโรงเรียนราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางจินดาภา วงศ์อุดมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นางมัทนา อุตโมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรัชดา นามศรีโรงเรียนราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางจินดาภา วงศ์อุดมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นางมัทนา อุตโมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีเพ็ญ เถื่อนศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิชโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายพัฒนา ปสันตาโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศรีเพ็ญ เถื่อนศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิชโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัฒนา ปสันตาโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา กุฎีพันธ์โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งวดี ระกังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
3. นางภัทรภร จำรูญวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา กุฎีพันธ์โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งวดี ระกังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
3. นางภัทรภร จำรูญวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอารีรัตน์ พูลหอม โทร. 0888937563 E-mail: maisai1@hotmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]