รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดนนทบุรี)
ระหว่าง วันที่ 1-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวปริชมน  คงคล้าย
 
1. นางเพชราภรณ์  มิ่งเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปภัสสร  ยลโสภณ
 
1. นางจุฑารัตน์  ภู่สวด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงทักษพร  มวลทอง
 
1. นางนงนภัส  โตขำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวพรกมล  ตันธนศักดา
 
1. นางวลี  สุมิพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วัฒนวรางศิกูร
 
1. นางสาววรางคณา  ชั่งโต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวรุจิภาส  ไชยแว่น
 
1. นางอุษณีย์  ด่านกุลชัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงภภัทร์ฉัตร  ม่วงปั้น
2. เด็กหญิงวริศรา  จันเมธากุลวัฒน์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  เหล็กใหล
 
1. นางจริยา  ขนิษฐบุตร
2. นายวีรภัทร  ศุภรสิงห์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ปิ่นสิรานนท์
2. นางสาวอัจฉรา  วิเศษสินธุ์
3. นางสาวอำนวยพร  พรหมอินทร์
 
1. นางชณากานต์  ศิลปรัศมี
2. นางสาวศิริพร  รอดเกิด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  ไข่ช่วย
2. เด็กหญิงวิชุดา  แตงอ่อน
 
1. นางสุรางค์  ทองเพชร
2. นายชาตรี  กิ่งวงษา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวกุลสินี  อ่วมสวัสดิ์
2. นางสาวภูษณิศา  ทองรักษ์
 
1. นางสุรางค์  ทองเพชร
2. นายชาตรี  กิ่งวงษา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายวราเมธ  นุ้ยเพียร
 
1. นางสาววรรณรัตน์  โปษกานนท์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวนัจกร  อยู่หุ่น
 
1. นายสุชาติ  พละเสวีนันท์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวจันทรกานต์  พิมพ์รัตน์
2. นางสาวนัชชา  สังข์นาค
3. นางสาวพรสวรรค์  ตุ้มฉิม
 
1. นางสาววรรณรส  ทวีศักดิ์
2. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายก้องภพ  ทองนาค
2. เด็กชายรัญชน์  จันนา
3. เด็กชายหัสนัย  นิ่มแก้ว
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
2. นายหัษฎายุ  กองพอด
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกรชนก  สรวิสูตร
2. นางสาวกัลยรัตน์  ถาวรวงศ์
3. นางสาวอุไรพร  อักษร
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์นิล
2. นางสาวสุุลักขณา  คุ้มทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายตวงพล  นพกุลสถิตย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กุลอนุญญาภิสิทธิ์
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
2. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายจิรวัฒน์  ศรีเจริญโชติ
2. นายศิเรศ  อ่ำบุญ
 
1. นายอรุณ  นามวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงญานิศา  ประดิษฐ์ศิลป์ดี
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวนันทิตา  ทองสาลี
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรปนันท์  เสถียรทิพย์
2. เด็กหญิงมุทิตา  ชัยสำอางค์
3. เด็กหญิงยอดนรี  เคหะนาค
 
1. นางสาวกรองจิตร์  จันทรสุข
2. นางศิรินิภา  เสมาไชย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายทศวรรษ  ศรีประชา
2. นายปฐมชัย  ดินแดง
3. นายอภิชัย  มานะประเสริฐศักดิ์
 
1. นางอุไร  บุตรไสว
2. นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณิสารัตน์  บุตรโพธิ์์
2. เด็กหญิงพิมลภัส  ประเสริฐสุวรรณ
3. เด็กหญิงพุธิตา  ศรีพายัพ
 
1. นางอักษรศรี  ระบอบ
2. นางสาวสมจิตร  พันธ์ทอน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวปาณิสรา  สุจริตกุล
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  รติพรรณพงศ์
3. นางสาวไอริณ  โรจนกาญจน์
 
1. นางภษพอน  ประภา
2. นางศิริจรรยา  วรรณชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงพรภิรัมย์  กุมมาร
2. เด็กหญิงมลธิชา  ทาสอน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ประยูรทรัพย์
 
1. นายเศรษฐพัฒน์  สลับสี
2. นางสาวภัชราพร  บุญสมบัติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายจิรทีปต์  เหล่าสินชัย
2. นายธันวา  ใจดีสูงส่ง
3. นางสาวสุธาศิณี  ฤทธิวงค์จักร
 
1. นางสาววิไลพร  วรนาม
2. นางสุมณีย์  สุรเดโช
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธรรม์ธิดา  เหรียญทอง
2. เด็กหญิงวรินกานต์  ศรีชมภู
3. เด็กหญิงอภิษฎา  ภู่สุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  พึ่งรุ่ง
2. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวธรนันท์  สิริพัชโรวิรากุล
2. นางสาวศศิธร  ทวีกุล
3. นางสาวหทัยภัทร  จันทรเศรษฐ
 
1. นางสุมณีย์  สุรเดโช
2. นายวรรธนะ  คำสอนทา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤต  พงษ์อร่าม
2. เด็กชายภาสกร  เหว่าจิต
 
1. นางสาวสุชาดา  ว่องไว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายกรินทร์  สอนถึง
2. นางสาวจีระนุช  ต่ายสกุล
 
1. นางยุพดี  สมร
2. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายกฤตภาศ   ผาสุกทรัพย์
2. เด็กชายบัญชา   หวุ้นทอง
 
1. นางเนตรนภิส   บ้านศาลเจ้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงธรรมยา    เร่งบุญมา
2. เด็กชายวรวีร์  เขียวนุช
 
1. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เปี้ยวโต
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภู่บัว
3. เด็กหญิงภัทรพร  เลิศอนันต์
4. เด็กหญิงศุภัชญา  โคตรพงษ์
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เพไร
 
1. นางสาวปุญญิสา  วรรณดี
2. นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  คำเทศ
2. นางสาวจิราภรณ์  ชูพูน
3. นางสาวทิพย์มณฑา  หอมดวง
4. นางสาวมุกรินทร์  บรรทัดเที่ยง
5. นางสาววารุณี  จันทร์โชติ
 
1. นางสาวภาวดี  จัตตุเรศ
2. นางสาววิจิตรา  จุลละนันทน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกิตติพร  เชิดฉาย
2. เด็กหญิงฐานิกา   อ่อนเหลือ
3. เด็กหญิงบุญญาพร  หล่อร่มไทร
4. เด็กชายพัทธนันท์   เขตต์นนท์
5. เด็กชายพีระพงษ์   แวงวรรณ
 
1. นางสาววรรณวิภา   ฉลาด
2. นายชวดล   บุญอินทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกานดารัตน์  จงพลสิทธิ์
2. นายพาทิศ  ชัยชุมพร
3. นางสาวศิริรัตน์  แล้วด้วง
4. นายสิทธิโชค  คำหลอม
5. นางสาวแครี่  คนกล้า
 
1. นายชัชวาล  เชียงสน
2. นางสาววันวิสาข์  พรมสาร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายธนากร  คาวินพฤติ
2. เด็กชายพนธ์กานต์  ศรีเรืองสิน
3. เด็กหญิงศศิธร  เทียนจันทร์
4. เด็กชายเทพนิมิตร  ทองโฉม
5. เด็กชายเสฏฐนันท์  จงเจตน์ดี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
2. นางสาวอรพรรณ  จันนิ่ม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวกุลสินี  อ่วมสวัสดิ์
2. นายปรัชญ์นนท์  พัฒนะกูลพงศ์
3. นายอนันตพร  ถนอมพันธ์
4. นายอมรเทพ  จำปาทอง
5. นายเจนณรงค์  สุภาฉาย
 
1. นายวัลลภ  ยิ้มดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกฤติน  ปานนวล
2. นางสาวกุลธิดา  แซ่ลิ่ม
3. นายคเณศ  คัมภิรานนท์
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อัตเจตะนะ
5. นายจิรายุ  ประกายรุ้งทอง
6. นายชญานนท์  ทองเคียน
7. นางสาวชนนิกานต์  เตชวงศ์สุวรรณ
8. นางสาวชนินาถ  ตั้งเพียรวัฒนา
9. นางสาวชลธิชา  พูลสิน
10. นางสาวณัฐรัตน์  โอนอ่อน
11. นายทรงกริช  ดาพวรรณ
12. นางสาวทองนภา  บัวระคร
13. นางสาวธิดารัตน์  ไกรรักษ์
14. นายพงศกร  บุญรอด
15. นายพชร  เบญยมาตร
16. นายพลากร  เกียรติเทอดหล้า
17. นางสาวพุฒิตา  เสือยงค์
18. นายศุภพัชร์  สิทธิศักดิ์
19. นายสาริศ  โสภณวัฒนเสวี
20. นายเมธวิน  ปรางค์เมือง
 
1. นางขนิษฐา  พัฒน์พินิจ
2. นางสาวขวัญใจ  โกมุทแดง
3. นางสาวจรรยา  เผือกภู่
4. นางสาววิมลวรรณ  อุไรรงค์
5. นายสมเกียรติ  เข็มเพชร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พูลทรัพย์
2. นายชนาพันธ์  ถิระโคตร
3. นางสาวดวงฤทัย  เหล่านิล
4. นายทรงภพ  พ่วงจินดา
5. นางสาวนคนันทินี  เปลี่ยนแปลง
6. นายนนธิภัทร  วัดน้อย
7. นายนภสร  ราชภูชงค์
8. นายพงศกร  บัวผึ่ง
9. นายพลวรรธน์  หอมศิล
10. นายพีรพล  จันทร
11. นายพีรพัฒน์  วิชัยสุนทร
12. นายภาคภูมิ  ทองขำ
13. นางสาวมินท์ธิตา  วงศ์ชัยนิชกุล
14. นางสาววรกานต์  จันทร์กลาง
15. นางสาววรรณิดา  เฮงศิริ
16. นายวาทิตย์  สิงหรัญ
17. นางสาวศิริกาญจน์  ดุลยวิจักษณ์
18. นางสาวสุภาพันธ์  กุมชาติ
19. นายอนุสิกข์  แสนสุรินทร์
20. นายเปรมศักดิ์  คงกระพัน
 
1. นางวีรยาพร  โพธารส
2. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
3. นายทศพร  นนทะโชติ
4. นางคมคาย  น้อยสิทธิ์
5. นางเกื้อกูล  คารีขันธ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นสาธุ์
 
1. นายสุุริยา  แก้ววงค์ษา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวทักษพร  นุโยค
 
1. นางสาวธนิตา  เลาหภิชาติชัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยนิคม
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  นันทกิจ
 
1. นางสาวราตรี  ขันทอง
2. นางนฤดี  สถิตวิบูรณ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพรลภัส  บุษรากุล
2. นางสาวพัชรลักษณ์  เชิดชน
 
1. นางสุรภา  กรุดอินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปราโมทย์
2. นางสาวดวงดาว  ตรีเหลา
3. เด็กหญิงนภัสสร  เอื้อนยศ
4. เด็กหญิงนหทัย  หรเพลิด
5. เด็กหญิงปริญดา  อ้นชดชาย
6. เด็กหญิงพิชญา  พลสา
7. นางสาววัชราภรณ์  ผลสง่า
8. เด็กหญิงศิริภรณ์  สันต์รัมย์
9. เด็กหญิงสวรส  ตะยังคะชวนะ
10. นางสาวสุนิดา  จูงพันธ์
 
1. พระครูอภิเดช  อภิญาโณ
2. นางกานดา  จิตรานนท์
3. นายวุฒิพงษ์  ยมพ้วย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เสียงหวาน
2. นางสาวชญานิศ   มาลี
3. นางสาวณิชกานต์  ขวัญทองยิ้ม
4. นางสาวนางสาววิรินทร์ญา  ศศินววรกุล
5. นางสาวนางสาวศุภลักษณ์  ศิริอินทร์
6. นางสาวปฏิมา  ธรรมรัตน์
7. นางสาวภัทรวรรณ  มีประเทศ
8. นางสาวมัณฑิตา  เวียงธรรม
9. นางสาววรรณกุล  กอหรั่งกุล
10. นางสาววิลาสินี  แซ่ซื่อ
11. นางสาวศุภลักษณ์  เสงี่ยมวงษ์
12. นางสาวสกาวเดือน  โพธิ์ศรีขาม
13. นางสาวสุพิชฌาย์  ไชยวรุตย์
14. นางสาวอภิสมา  จงใจหาญ
15. นางสาวเวธกา  เวชกรโกศล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์  วัฒนปฤดา
2. นายสมบัติ  รักงาม
3. นายสมพร  ไพศาลธรรม
4. นางสาวพรรณทิพย์  เกษณา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายปณิธิ  โอศิริพันธ์
2. เด็กหญิงภาลิณี  ทำนุทัศน์
 
1. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลดา  อานี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธนาภา  โพนงาม
2. นายพงษ์คุณากร  สำแดงภัย
 
1. นายประพันธ์  เสนียวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชนะกานนท์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายศุภฤกษ์  มณีพันธ์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกาญฎา  ทัดมอญ
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวรัตน์ชนก  วงษ์สมบัติ
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอริสรา  ผาโคตร
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงพรพัสสา   จันทรสกุนต์
 
1. นางสนธยา  ป้อมปักษา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวชนิษฎา  เตียศรีพัฒนสุข
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงด.ญ.ณิชากร   ยุทรศักดิ์กำแหง
2. เด็กหญิงด.ญ.วรฤทัย   สายสุวรรณนที
 
1. นางสนธยา  ป้อมปักษา
2. นายธวัชชัย  หนูแดง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รุ้งมณีจินดา
 
1. นางสิริเกษ  เผ่าสุวรรณ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายชาญวิทย์  ทองเปื่อม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงฌาณิกา  ลำภาษี
2. เด็กหญิงณัฏฐากร  ผ่านสำแดง
3. เด็กชายภูวิชญ์  ชาน
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวน.ส.วริศรา    ศรสงคราม
2. นางสาวประภาวรินทร์    มากมูล
3. นางสาวพิชามนธ์   สัมพันธ์
 
1. นางทิิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายแก้วบัณฑิต  เฉยชอบ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายชินาวัตร  ปฐมธานี
 
1. นายอนุวัฒน์  วัฒนาเมธี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพิชญาภา    แสงสุรัตน์
 
1. นายอลงกรณ์  เขาสถิตย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปุสวัสดิ์
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายพลพล  สุตานนท์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายปาลวัฒน์  วิวัฒนขจรสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายยงยุทธ  หอมสนั่น
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงทัศน์รวี  เนียมจ้อย
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ปิดตานัง
 
1. นายอลงกรณ์  เขาสถิตย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณภัทร  วรโชติจารุสิริ
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวมัทวัน  เสียงเลิศ
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุใจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกรเอก  จิตร์กระบุญ
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พัดทอง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  น้ำทรัพย์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามขวา
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวนภาพร  กลัดนาคะ
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจตุพล  แสงทอง
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวศิริเพ็ญ  ตรีพุทธ
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสุริยา  คุณโคตร
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวนจินันท์  พิมพ์ทอง
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกรเอก  จิตร์กระบุญ
2. นางสาวนจินันท์  พิมพ์ทอง
3. นางสาวนภาพร  กลัดนาคะ
4. นางสาวปารีณา  โคสุวรรณ
5. เด็กหญิงพิชญา  อุดมศิริ
6. นายภาสกร  ปัจฉิมนันท์
7. นายสุพัฒน์  มุกดาหาร
8. นางสาวอิ่มอัมพร  ปัจฉิมนันท์
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงฌัชฌา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณภัทร  วรโชติจารุสิริ
3. เด็กชายณัฐพล  จิตต์สุข
4. เด็กหญิงณิชารีย์  ดียิ่ง
5. เด็กชายทวีทรัพย์  ไฝเพชร
6. เด็กหญิงทัศน์รวี  เนียมจ้อย
7. เด็กชายนราวุธ  สุขสวัสดิ์
8. นางสาวรุ่งรวิน  อำพวัน
9. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
10. เด็กหญิงวิจิตรา  คุ้มหนองแดง
11. เด็กหญิงสุชาวดี  จีนชุ่ม
12. นางสาวอัฐภิญญา  วิยาภรณ์
13. เด็กหญิงอาทิมา  ต๋าแก้ว
14. เด็กหญิงอารียา  ฉลองธรรม
15. เด็กหญิงอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
2. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
3. นายธีระพล  สร้อยศิลา
4. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายณัฐวุฒิ  กิมกง
2. นายธนชัย  ศรีจันทร์
3. นายธนพงษ์  จารุพงศ์สุนทร
4. เด็กหญิงธารารัตน์  บวบจิตต์
5. นายผดุงพงษื  แย้มนาค
6. เด็กชายภูมิ  เปล่งผึ่ง
7. นายวรรษวรรษ  บัวพุ่มอนันต์
8. เด็กชายวรวิทย์  ดอนเกษม
9. เด็กชายวรายุทธ  จงกลกลาง
10. นายวัชรพล  มีสินลา
11. นายศุภกิจ  เกิดเรือง
12. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ทับทิม
 
1. นายนิยม  สุขสกิจ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกรรณวัฒน์  หุตะโกวิท
2. เด็กหญิงกัลยกร  มีแสงขัน
3. นางสาวจีรารัตน์  บินซาเล็ม
4. เด็กหญิงชญาดา  บุตรดา
5. นางสาวชลลดา  บุญเนตร
6. เด็กชายชินาวัตร  ปฐมธานี
7. นางสาวญาณิกา  ศรีมงคล
8. นางสาวณัฎฐิกาญจน์  เพ็งใย
9. เด็กหญิงณิชากร  จิตต์เอื้ิอ
10. นางสาวทราย  ชุ่มแจ่ม
11. เด็กหญิงธนกร  บุญส่ง
12. เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนะโชคชัย
13. เด็กหญิงพรรษา  อภิโช
14. เด็กหญิงพันธกานต์  กองเพิ่มพูล
15. เด็กหญิงพิชาพร  กาบตุ้ม
16. เด็กหญิงสรสิริ  ไพโรจน์
17. เด็กหญิงเกสรา  ปราคำ
18. นายเจษฎา  โอรสสร้อยสำอางค์
19. เด็กหญิงเบญจวัลย์  แก้วจำนงค์
20. เด็กหญิงแพรวา  ภู่อยู่
 
1. นายอนุวัฒน์  วัฒนาเมธี
2. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
3. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกัณตพล  คเชนทร์พนาไพร
2. เด็กชายคุณากร  น้อยอุดม
3. เด็กชายพยุหะพล  ศรีสง่าตระกูลเลิศ
4. เด็กหญิงพิมพิรา  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กชายรชต  ลามอ
6. เด็กชายวันเฉลิม  เผือกบัว
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
2. นายวัชรา  สิทธิอลังกานนท์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายธนบดี  โชติสันต์
2. นายธนพล  หอยสังข์
3. นายนนทกร  ต้นโพธิ์
4. นางสาวรชนก  ศิริมา
5. นายวุฒิชัย  คำดี
6. นายสุรเชษฐ์  ศรีสังข์
 
1. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
2. นางสาวจตุพร  ซ่อนกลิ่น
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงคำ
4. นายฉัตราภรณ์  ธันวานนท์
5. เด็กหญิงชนิดา  กลิ่นหอม
6. เด็กชายชลันธร  ริ้วดำรงค์
7. เด็กชายชัยวรชาติ  กลัดพวง
8. เด็กชายชาญนคร  เอี่ยมเอิบ
9. นายดนุนันท์  ชวนอยู่
10. เด็กหญิงทัศนี  รุ่งศิริ
11. เด็กชายธนชัย  ดุใจ
12. เด็กหญิงธนารัตน์  ยังสว่าง
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  แอตาล
14. เด็กหญิงธิติสุดา  อุ่นศิลป์
15. เด็กหญิงนิตยา  พาชื่นใจ
16. เด็กหญิงปริศนา  กลิ่นหอม
17. นางสาวปิยะธิดา  พรมคุณ
18. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง
19. นางสาวพชรนัน  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
20. นางสาวพรพรรณ  ทองภิลา
21. เด็กชายพุฒิพงศ์  สาสนิท
22. เด็กชายฟาริด  ผกาทอง
23. นางสาวภัทรนันท์  ภมรพล
24. เด็กหญิงภัสราภา  เนตรจินดา
25. นางสาวร่าเริง  แสงจริง
26. เด็กหญิงวริศรา  รักไทยนิยม
27. เด็กหญิงวริศรา  จิตรธรรมรักษ์
28. เด็กหญิงวิชญาดา  มาดชิด
29. นางสาวสาวิกา  กาญจนะวสิต
30. เด็กหญิงสิริกัญญา  คงขำ
31. เด็กหญิงสุรัสวดี  สมพงษ์
32. เด็กหญิงสใบทิพย์  นาคสวัสดิ์
33. นางสาวอภิญญา  ประภารัตน์
34. นางสาวอมรรัตน์  มณีศรี
35. เด็กหญิงอรพินท์  จันลออ
36. เด็กชายอาทิตย์  ตองอ่อน
37. เด็กหญิงอาทิติญา  แสนสุก
38. เด็กชายอานันต์  พรมคุณ
39. เด็กหญิงอารียา  ปัสสา
40. เด็กชายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
2. นายภูริชญ์  ศรีปัญญา
3. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
4. นางเฉลิมศรี  คชเพชร
5. นางวัชราพร  เจริญยุทธ
6. นายทวีศิลป์  ในจิต
7. นายอธิชาติ  สวัสดี
8. นายธนวิณ  แจ่มเจริญจิตต์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกรวิชญ์  ตันชื่น
2. เด็กชายกฤตพงศ์  ประสาสนสิทธิ์
3. นายกิตติพศ  เพชรคง
4. เด็กชายคณาธิป  ถาวรสุทธิวงศ์
5. นางสาวจุไรรัตน์  สัมมาพรต
6. นางสาวฉัฐญาภรณ์  รังสีชนะศักดิ์
7. เด็กชายชาติภูมิ  เฉียบแหลม
8. เด็กหญิงญาณวีร์  สิงห์โตอ่อน
9. เด็กหญิงญานินนุช  การเหมือนญาติ
10. เด็กหญิงฑิตยา  สนิมครัว
11. นายณัฐนิธิ  เสนารัตน์
12. นางสาวธมลวรรณ  ยุทธิวัจน์
13. นายธีรภัทร์  เขียวแกร
14. เด็กชายธีระพล  มุ่งดี
15. เด็กชายนนทวัฒน์  วงโสภา
16. เด็กหญิงนันทิชา  แสนศรี
17. นางสาวปาลิตา  เชื้อสาระถี
18. เด็กหญิงปิยะธิดา  กัลย์วงศ์
19. นายพฤหัส  ฮวดศรี
20. เด็กชายภานุวัฒน์  กลิ่นกลัด
21. เด็กชายรุ่งอรุณ  วันทรัตน์
22. เด็กชายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
23. นางสาวศรัณยา  แดงสังวาลย์
24. นางสาวศิรนรินทร์  กระสา
25. นายศุภวิชญ์  ทองกำเหนิด
26. เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสมบูรณ์
27. นางสาวสิริยากร  แสนศรี
28. นางสาวสิรีธร  ปอยทอง
29. เด็กหญิงสุภาพร  นิ่มเรือง
30. เด็กชายอนิทนันท์  หรินเวษภิภัฎ
31. นางสาวอภิญญา  ตอนนอก
32. นายอิศเรศ  สรวิสูตร
33. นายเตชสิทธิ์  พั่วพงษ์
34. นายเพชรรัตน์  ภู่ประเสริฐ
35. นายเพ็ญภาส  เพชรตระหง่าน
36. นายเพ็ญภาส  ไทรนิ่มนวล
37. เด็กหญิงเฟิร์น  ธัญญธนานันต์
38. นายเศรษฐีเพชร  อ่ำสำอางค์
39. เด็กหญิงแกมแก้ว  ตั้งมั่น
40. นายโชคชัย  พันธ์จิตร
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
2. นายเรวัตร  ชาลาพล
3. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
4. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
5. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
6. นางกัลยา  อบสุวรรณ
7. นายวิมล  เชาวลิต
8. นายธีระพล  สร้อยศิลา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกฤตภัค  บุญญาหาร
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายดนุนันท์  ชวนอยู่
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงญาณิน  กรีสุทา
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวณัฐริกา  เชื้อลิ้นฟ้า
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายวรโชติ  วรรณประเสริฐ
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายวิศวะ  ชินโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกันตนา  มาระศรี
 
1. นางสาวลักขณา  สาดอนขวาง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวนงนภัส  ผ่องศรี
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายพัสกร  ทวีอภิรดีมณี
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายปกรณ์  จันทร์เพื่อน
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงโมรีน  วินเทอร์
 
1. นายสฤษฎ์  ชโนดมศิริ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ศรีอาจ
 
1. นายสฤษฎ์  ชโนดมศิริ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภาพงศ์
 
1. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายอนุชิต  สุดป้อม
 
1. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพิรา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวอภิญญา  ประภารัตน์
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พัฒนมงคล
2. เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์กลิ่น
3. เด็กหญิงกัญญมล   ทรงศิริภัทร
4. เด็กหญิงคัทรียา  วงศ์บุญนาค
5. เด็กหญิงจริญญา  พรชัย
6. เด็กหญิงจันทิมา  แสงสกุล
7. เด็กหญิงจีรวรรณ  เชิดสี
8. เด็กหญิงฉัตรชยา  ศรีใส
9. เด็กหญิงชนัดดา  นะตาบุตร
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขประเสริฐ
11. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  หาเรือนศรี
12. เด็กหญิงธัญชนก   จิตวรรณศิลป์
13. เด็กหญิงธัญพร  เกตุคีรีสุข
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลาดทอง
15. เด็กหญิงธัญสินี  จุลทรัพย์
16. เด็กหญิงนภัทรฌา  พวงศรี
17. เด็กหญิงนฤษร  วงศ์สุวรรณ
18. เด็กหญิงนวลถนอม  ชาญเขว้า
19. เด็กหญิงนันทกานต์  วิวัฒนะชัยแสง
20. เด็กหญิงปาณิสรา  อินทนนท์
21. เด็กหญิงปุณยนุช  ศิลากุล
22. เด็กหญิงพัชรา  ศรึณรงค์รัตน์
23. เด็กหญิงพิชชากร  แก้วศรี
24. เด็กหญิงพิชชาภัสร์  ปลื้มประเสริฐ
25. เด็กหญิงภัทรศร  ดำรงเกีนรติ
26. เด็กหญิงภาพิมล  แสงสมมาตร
27. เด็กหญิงรพีพร  ฉิมแพ
28. เด็กหญิงรัชธิดา   มิสรา
29. เด็กหญิงวรากร   ลมุดทอง
30. เด็กหญิงวิกานดา  มั่นคง
31. เด็กหญิงวิภาวานีย์  เลิศทระรัตน์
32. เด็กหญิงวิสุทธิพร  โกแสนตอ
33. เด็กหญิงศุภธิดา  พิมพ์สนั่น
34. เด็กหญิงสุชญา   ศิริประภาเดโช
35. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รอดบาง
36. เด็กหญิงสุวนันท์  ทนทะนาน
37. เด็กหญิงอภิญดา  แซ่ลิ้ม
38. เด็กหญิงอภิรดี   สุวรรณพานิชกุล
39. เด็กหญิงอาริษา  หลื่นนรายณ์
40. เด็กหญิงเกษร  หมวดผา
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
2. นายปิยะบุตร  ภาแก้ว
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกมณนัทธ์   ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงณฐา  เทียนบูชา
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขุนทอง
4. เด็กชายธกร  เสถียรยงตระกูล
5. เด็กหญิงธนพร  แม้นพ่วง
6. เด็กหญิงธนศร  มงคลสินธ์
7. เด็กชายธีรภัทธ์  สร้อยสน
8. เด็กหญิงนฤพัทธ์  มานะสกุลกิจ
9. เด็กชายศุภโชค  วงศ์ไทย
10. เด็กชายสหสวัต  เนื้อทอง
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางวรรณภา  วสุวัต
3. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวจุไรรัตน์  ขำนวล
2. นายชัชภณ  วงค์พิพันธ์
3. นายชาคริส  กลิ่นช้าง
4. นางสาวณัฐภา  พจมานวิมล
5. นายธรรมนูญ  ขำทอง
6. นางสาวนันทนัช  เลียะจู
7. นายศุภณัฐ  ยินดีพจน์
8. นายสรภัส  นวลเกษร
9. นางสาวอรอุมา  แจ่มฟ้า
10. นางสาวเจนจิรา  ตรีสิทธิ์
 
1. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
2. นายชัยวัฒน์  พุมดวง
3. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร์  อ่ำมี
2. เด็กหญิงจันทปภา   ประจิม
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต้นจันทร์
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ต้นจันทร์
5. เด็กหญิงพรชรินทร์  สุขสมทิพย์
6. เด็กหญิงเจนนิสา  จันทะเวหา
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกัลยากร  คมวิภาส
2. นางสาวขนิษฐา  ขำเนย
3. นางสาวขวัญรภัสร์  กันยาบุตร
4. นางสาวจุฑามาศ  ชำนาญพูด
5. นางสาวพรรษชล  โพธิ์ทอง
6. นางสาวสรัญญา  มีมา
 
1. นายธีระพล  สร้อยศิลา
2. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
3. นางสาวเปมิกา  สุขสำราญ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกรองกนก  กะการดี
2. เด็กหญิงธนพร  แม้นพ่วง
3. เด็กหญิงประภาศิริ  ไทยสงฆ์
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ทองล้วน
5. เด็กหญิงสุนิสา  พุฒทกิจ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
2. นายชัยวัฒน์  พุมดวง
3. นางวรรณภา  วสุวัต
4. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  โกมลทัต
2. นางสาวชาลิสา  สุนทรารักษ์
3. นางสาวพรทิพย์  อำนาจเจริญพันธ์
4. นางสาวพรนภา   ถมยา
5. นางสาวพิชชากร  ม่วงเขียว
6. นางสาวพิณญาพร  วิเชียร
7. นางสาวอัญชสา  ธรรมขันติพงศ์
8. นางสาวเด่นสุดา  น้อมเรือ
 
1. นางลัคนา  ลิ้มระหงษ์
2. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
3. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
4. ดร.กรชนก  สุตะพาหะ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สินทรา
2. เด็กหญิงญาณิดา  เก่งธนคุณ
3. เด็กหญิงนภฤดี  สิรบุณยภัค
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  จี้เพชร
5. เด็กหญิงปิยาพร  สาถิยะบูรณะพงศ์
6. เด็กหญิงภัทรดา  แสงสมบัติ
7. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสุกใส
8. เด็กหญิงมัชฌิมา  สีโสภนสิริ
9. เด็กหญิงรินลดา  แสงสมบัติ
10. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พิมพา
11. เด็กหญิงวิภาพร  คำพันธ์
12. เด็กหญิงศิริกานต์  วิกรมาภรณ์
13. เด็กหญิงสิรินทรา  เปรมไสย
14. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ทองสระโดย
15. เด็กหญิงสุปรีญา  เล้ารัตนอารีย์
16. เด็กหญิงเกวลี  ญาณจรูญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
2. นายอนุวัฒน์  วัฒนาเมธี
3. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวกมลพรรณ  เดชดี
2. นางสาวกาญจนา  ประสพบุญ
3. นางสาวชัชวัล  ชื่นบุญชม
4. นางสาวญาดา  ระรื่น
5. นางสาวฐาปนี  วงษ์ผง
6. นางสาวฐิติกานต์  จิกจักร์
7. นายตะวัน  วงศ์พิจิตร
8. นายพงศธร  เลื่อนทอง
9. นางสาวรัตน์ติยา  ภู่ระย้า
10. นางสาววริยา  อรรถวินิจ
11. นายวัชรพงษ์  กลั่นเอี่ยม
12. นายวัชรพล  กลั่นเอี่ยม
13. นางสาวศิริขวัญ  พันธุ์ทอง
14. นางสาวอนุสรา  ดอร์สัน
15. นางสาวโชษิตา  มุกดาสนิท
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายกิติพศ  ไกรสิงเดชา
2. นายฐิติพัฒน์  เฉลิมไทย
3. นายนรากร  อู่อรุณ
4. นายนันทวุฒิ  จิตรนภาวงศ์
5. นายปารเมศ  ศรีนุ่ม
 
1. นายมหิธร  ธิติปวัตน์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายอธิยุติ  คงสุทธิ
 
1. นางจินตนา  ก้อนอินทร์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายเฉลิมรัช  จันทรานี
 
1. นางศุภาพร  พรหมมาศ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุณิชา  จุลอักษร
 
1. นางสาวนิตยา  วุฒิยา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวมัธนา  บุญเกิด
 
1. นางสาวพชรวรรณ  มณฑา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงนภัสสร  เด่นเทศ
 
1. Mrs.Roxanne  Lim-Catane
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกุลภัสส์  นิมา
 
1. MissMa.Renelia  Prado
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนกภัท  สกุลสรรเสริญ
 
1. Mr.Gary Edward  Flynn
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวอรวรา  นิตย์โฆษกุล
 
1. นางสาวอารมย์  ประภพรัตนกุล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงธรรมยา  ธรรยาสิริ
2. เด็กหญิงปูริดา  อุ่นเอกลาภ
3. เด็กหญิงรินรดา  เกตุแพร
4. เด็กหญิงศุภิสรา  อึ้งสุวรรณพานิช
5. เด็กหญิงอารดา  มันเดวอ
 
1. นายปณิธาน  จันทราปัตย์
2. นายสิทธิชัย  เทียนกระจ่าง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวญาณิศา  โชคสมัย
2. นางสาวณัฐนันท์  วรภัทร์จิรนนท์
3. นางสาวภูริชญา  อัศวเดชเมธากุล
4. นางสาวอิสรีย์  สินสมบรูณ์
5. นางสาวเอมอัยย์  พลพิทักษ์
 
1. Mr.Jesfer  David
2. Mrs.Anna  Khangkavit
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาววรรธนันท์   กิติคุณานนท์
 
1. นางโกสุม  สมหวัง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงวริษา  สุขกำเนิด
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอติภา  ตันตยานนท์
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ขำภักดิ์
 
1. นายประพัฒน์พงษ์  จิระวิจิตรกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวเปมิกา  นาคาดิเรกกุล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ล้ำเลิศ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงฐานพร  เลาวิชุวกรนุกูล
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  ทศนุต
 
1. นางวิสินี  นุกูลกิจ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวอมรรัตน์  คงตั้งจิตต์
2. นางสาวอิษยา  หล่อจิตรสสอาด
 
1. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ฉิมพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐรดี  ลิปตะศิริ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  จุลรัตน์
4. เด็กหญิงทรงขวัญ   ทองสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนิชาภา  จำปาพันธ์
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อู่ทรัพย์
7. เด็กหญิงศศิประภา  ตุลาพันธุ์
8. เด็กหญิงสิริยากร  เทพช่วย
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
3. นายวัฒนศักดิ์  สกลเกียรติ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.825 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกมลวรรณ  ผลพิลึก
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สมหวัง
3. นายทรงพล  บุญสวน
4. นายปฏิภาณ  ประสมสิงห์
5. นางสาวปานฤทัย  รื่นภาคภูมิ
6. นางสาวศุภัชฌา  ทองชุม
 
1. นายผดุงศักดิ์   บูรณะสมบัติ
2. นายไทยประเสริฐ   วนวาล
3. นายวัฒนศักดิ์  สกลเกียรติ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายกันตภณ  อรุณรุ่งเรืองกิจ
2. นางสาวณัฐชา  ยศปุณโณ
3. นายธนภัทร์  กุสะรัมย์
4. นายธนเมษ  สิทธิพรหม
5. นายนพปฎลกร  นาคพลั้ง
6. นางสาวนุสบา  ปัญญาสุข
7. นางสาวปวีณา  โสสุ่ย
8. นายวิชญ์ทวัส  ส้มกลิ่น
9. นายศิวพงษ์  เจริญไทย
10. นางสาวอรชพร  รมยวรพล
 
1. นายอัคคภาคย์  พลมาตย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกัลญาณัณหท์  แย้มเพิก
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เสียงเสนาะ
3. เด็กหญิงชลิตา  โชติแสงศรี
4. นางสาวปริชญา  ศิริสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรรณพร  เกษรภู่
 
1. นางนิภา  แสงรัตน์
2. นางสาวสมาพร  หัสชัย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายชนสรณ์  จงตรอง
2. นางสาวนันท์นภัส  มีโพธิ์สม
3. นางสาวปาณหยก  เขื่อนลอย
4. นางสาวรัตนากร  คุ้มภัยพาล
5. นางสาวอุษณีย์  พุกกะณะสูต
 
1. นางสาวสอางค์ศรี  ผโลดม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  ท้าวอนันต์
2. เด็กหญิงยลวรวรรธ  ไสยวงศ์
3. เด็กหญิงอภิรัตน์  เปรมบุญ
 
1. นางเตือนใจ  คุณกมุท
2. นางนารีรัคน์  มากเกตุ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวจุไรรัตน์  ขำนวล
2. นางสาวธัญญรัตน์  นาคแดด
3. นางสาวสายรุ่ง  แซ่ผ่าน
 
1. นางกนกวรรณ  ตุรงคินานนท์
2. นายรณชัย  ญาติฉิมพลี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ประเสริฐรักษ์
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ฤทธิ์นอก
3. เด็กหญิงมนภรณ์  เตชวิวัฒน์วาณิชย์
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวพิราลักษณ์  ทองนพรัตน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกุลธิดา  น่วมทนง
2. นางสาวนฤมล  ทองหยุด
3. นางสาวพัชฌา  ไพบูลย์สุขบำเพ็ญ
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวพิราลักษณ์  ทองนพรัตน์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  โนนหัวรอ
2. เด็กชายนิธินันท์  สุวรรณกิจ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นายณรรฐพล  ใจศรี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายกวิน  แสงสำลี
2. เด็กชายภัทธนสิน  มานารส
 
1. นางสาวพรพิมล  ทิมกลิ่น
2. นางสาวกรรณิการ์  สาระชิต
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายชยพล  ชัยปัญญา
2. นายพศิน  ทุมนานนท์
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสงวนนาวา
2. เด็กชายวีรการ  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายณัฐพงศ์  สมบัติศิริมงคล
2. นายแพน  พานิชวิทย์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงทัษนีย์  งานธนทรัพย์
2. เด็กหญิงนิธิกานต์  ลักษมีมณีเลิศ
 
1. นางสาวพรพิมล  ทิมกลิ่น
2. นางสาวกรรณิการ์  สาระชิต
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายวายุ  รักษ์วงศ์สิริ
2. เด็กชายอานันต์  กลุดนิ่ม
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายพัสกร  ทวีอภิรดีมณี
2. เด็กชายเหมรัศมิ์  จิตสุขยาติ
 
1. นายศัจกร  แพงคำ
2. ว่าที่ร้อยโทวีรพล  แป้นพรหม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายชนาธิป  สารีบุตร
2. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์ใบเล็ก
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
2. นางภัทรา  สนสูงเนิน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายก้องเกียรติ  กุดแถลง
2. นายทิพย  สุพจน์
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายธนิยพรรธน์  ศรีมนตรีภักดี
2. นายพชร  รักษ์รงค์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. ว่าที่ร้อยโทวีรพล  แป้นพรหม
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  โภคามาศ
2. เด็กหญิงลักขณา  จันทร์จำเริญ
3. เด็กชายเพชรฤทธิ์  หงส์สุวรรณ์
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายปัณฑ์ธร  อิสรปัญญากุล
2. นายวิศวะ  ศรีมนตรี
3. นางสาวสุภาภรณ์  สุระภี
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
2. นายณรรฐพล  ใจศรี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวพิชชาพร  ช้างงา
2. นายศุภณัฐ  เภาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาณุภณ  เติมพันธุ์
2. นายเชาว์วิทย์  สุขโชติ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายชัยภัทร  ผาสุขตระกูล
2. เด็กชายปิยภัทร  ศรลัมพ์
3. เด็กชายภาสพล  ศิริมณฑา
 
1. นายไพโรจน์  รักอ่อน
2. นายศักดา  สำรวล
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายฐิติวัฒน์  เย็นวิชัย
2. นายวันวลิต  นามวงศ์
3. นายอภิชาติ  เคลื่อนคล้อย
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางจุไรวรรณ  เคลื่อนคล้อย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อยู่ญาติมาก
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  เริงนพดล
3. เด็กหญิงเอมิกา  แรมจะบก
 
1. นายถาวร  อยู่สำราญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวศุภาภรณ์  พานสง่า
2. นางสาวอภิญญา  ประภารัตน์
3. นางสาวอรัญญา  สุุดตัง
 
1. นางศรีธนา  คุ้มทรัพย์
2. นางเกตุนิตา  ศรีสังข์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เกษแก้ว
2. เด็กหญิงธันยมัยธร  ทิวะศะศิธรร์
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  เหล่าบัวบาน
 
1. นางสาวจิตลดา  ตันธะสินธุ์
2. นางสุชาดา  เหมือนเอี่ยม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกฤษณา   ประสมทรัพย์
2. นางสาวณัฐริกา  อะระวิล
3. นางสาวตรีเพชร  เจียมกาย
 
1. นางมาลิสา  ศรีทอง
2. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    วันกลิ่น
2. เด็กหญิงณัฐกาน   สมัยกลาง
3. เด็กหญิงธิดาสวรรค์  จูงาม
4. เด็กหญิงบุณยวีร์  บัณฑิตฉาย
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจภักดิ์
6. เด็กหญิงอธิศรี    ปิ่นทอง
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวญาณิศา  จันทร์อุไร
2. นางสาวณัฐรินทร์  กิตติเธียรไชย
3. นางสาวบุญญิสา  ประสมญาติ
4. นางสาวประการัง  เขียวชะอุ่ม
5. นางสาวรุ่งทิวา  ดวงสุดา
6. นางสาวสิประภา  คะศรีทอง
 
1. นายธนกฤต  แก้วทะเล
2. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
3. นางสุนทรี  บุนนาค
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนัญญา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงนันท์จิตรา  ทองคำพันธ์
3. เด็กหญิงวรกัณฑ์  หัฏฐะพงศ์ศิริ
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางสุชาดา  เหมือนเอี่ยม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวบุษราภรณ์  สิทธิผล
2. นางสาวประสิตา  อภิรมย์
3. นางสาวพรปรียา  จันทร์ทิมะนันท์
 
1. นายทวีศักดิ์  ทวีจินดา
2. นางดวงฤทัย  ชะดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ร่วมเงิน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ร่วมเงิน
3. เด็กชายปรัชญากร   ชุ่มชื้น
 
1. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
2. นางสาววรรณวรี  วัฒนพายัพกุล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวญาณิศา  สุวรรณอำภา
2. นางสาวสุวิมล  คงแสง
3. นายเศรษฐา  อ้นอาด
 
1. นางทิพวรรณ์  คันธะพฤกษ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันทพร  ดีสี
2. เด็กหญิงปภัสสรณ์  เมษาเจริญสุข
3. เด็กหญิงวรรณพร  เวชประเสริฐ
 
1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐพร  จั่นทอง
2. นางสาวนุชจรี  สมตุล
3. นายสิทธิชัย  ทิพนัด
 
1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ชาวพิจิตร
2. เด็กหญิงฐาตินันท์  โพธิ์ระดก
3. เด็กหญิงธัญพร  บุญดี
 
1. นางณัฏฐยา  ธารบุปผา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวชลธิชา  อาจสามารถ
2. นางสาวพิมพิมาย  ชูสูงเนิน
3. นางสาวสุภีพัฒ  หัตถกรรม
 
1. นางณัฏฐยา  ธารบุปผา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงสุภัทราวดี  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาบัน
 
1. นางมยุรี  บัวเจริญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวกาญจนา  บัวพิมาย
2. นายพชรพงษ์  พรหมชัย
3. นายพันธ์ทิพย์  สุดาทิพย์
 
1. นางสาวหทัยภัทร  จีนสุทธิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัณชณิกา  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงนารี  ศัลยวุฒิ
3. เด็กหญิงภัทราพร  เหรียญวิจิตร
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธนาพร  ศรีภูธร
2. นางสาวนภสร  ใจแน่น
3. นางสาวสุชานันท์  อินทรวงศ์
 
1. นางสาวจิตลดา  ตันธะสินธุ์
2. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพง  ลามอ
 
1. นางวิภาวดี  วงศ์คำ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายเจตน์  เต็มอนุภาพกูล
 
1. นางสุวรรณา  คุ้มได้อยู่
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายชลิต  วงศ์วิริยะชาติ
 
1. นางสุชญา  เลี่ยมเจริญ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ภูมิเกียรติขจร
2. เด็กหญิงเยมีมาร์  ย่านสากล
 
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายศิริชัย  เด็กน้อย
2. เด็กชายสุรชัย  ชีรัมย์
 
1. นางนภชนก  พรมสอน
2. นางสาวกรภัทร  วันแก้ว
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. นายธวัชชัย  ผาพรม
 
1. นางนภชนก  พรมสอน
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงมาริสา  เทียนพจน์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายธันวา  สุวิเศษ
2. เด็กชายอรรฆพร  จงภู่
 
1. นางสุวรรณา  คุ้มได้อยู่
2. นางบุปผา  โภคพินท์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. นายวันมงคล  มั่นนา
2. นายสาโรจน์  ปิ่นฉ่ำ
 
1. นางสาวกรภัทร  วันแก้ว
2. นางนภชนก  พรมสอน