หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดนนทบุรี)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รอบแรก ห้องโสตทัศนศึกษา รอบสอง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 - 2304 4 พ.ย. 2557
5 พ.ย. 2557
8.30 - 16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น. วันที่ 5 พ.ย. 2557 ทำการแข่งขันเฉพาะทีมที่ผ่านการแข่งขันรอบแรก
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รอบแรรก ห้องโสตทัศนศึกษา รอบสอง ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2202 - 2204 4 พ.ย. 2557
5 พ.ย. 2557
8.30 - 16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น. วันที่ 5 พ.ย. 2557 ทำการแข่งขันเฉพาะทีมที่ผ่านการแข่งขันรอบแรก
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ 5 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ 5 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องประชุม ชั้น 3 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องประชุม ชั้น 3 5 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2402 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2404 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น.
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาและบริเวณโดม อาคาร 2 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น.
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาและบริเวณโดม อาคาร 2 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 8.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]