หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ศักดิ์ศรีเกษมกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางกลิ่นอุบล วินิจผลโรงเรียนบางบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ภู่สวดโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภัทรา อิ่มอ่ำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬนาถ เปรุนาวินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสมศรี เอี่ยมวงศ์โรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ ขมิ้นเขียวโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ตุรงคินานนท์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นางสาวดวงแก้ว พบสระบัวโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ตันติเมธีโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุวรรณ ราชเกิดโรงเรียนบางบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญญารัตน์ วัตตธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
4. นางสิริกมล ทวีโชติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นางกุลธิดา วงศรีลาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคณา ชั่งโตโรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัตตา ปุยงามโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวลักขณา เลิศธนวิทย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวดารมณี สมบูรณ์อนุกูลโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุทิน รักการโรงเรียนราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จวงจำเริญโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ คุณกมุทโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพิมพา วิริยปรมัตถ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางจรูญศรี จี้เพ็ชร์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางชูศรี กลิ่นอ่วมโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนันท์ ตรีนกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางอุษณีย์ ด่านกุลชัยโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวปวริศา ปรางวิสุทธิ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิณรัฐ ประสพดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา สุนทรนันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีประธานกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา อุ่นสดคลองโรงเรียนรัตนาธิเบศร์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ทองแสนโรงเรียนปากเกร็ดรองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุพิชญา ไกลกลโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวน้อมจิตต์ บูชาตระกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
7. นางกนกกร แววพหูสูตโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
8. นายวิชัย นาคสิงห์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
9. นางสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางกมลรัตน์ อรุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวลี สุมิพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุญยิ่ง มงคลทรัพย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
3. นางจริยา ขนิษฐบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
4. นางรำไพ เหลืองประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีรองประธานกรรมการ
5. นางชณากานต์ ศิลปรัศมีโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
6. นางสุรางค์ ทองเพชรโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ประทีปโชติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
8. นางสารภี สุตตะโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
9. นางขนิษฐา ทิพย์มงคลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
10. นางมนพร เกื้ออรุณโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
11. นางจันทนา อานมณีโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางรจ ชัยบุรินทร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันน์ปพร อ่อนอุระโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัททิกานันท์ มนเทียรทองโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี ถนอมแก้วโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นางนงค์ลักษณ์ ผาสุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางอำไพพววณ น้อยหนูจัตุรัสโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางจันทรา กิจแสงทองโรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสติธร เชื้อนุ่มโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นางประภาภรณ์ มโนรมย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
5. นางสาวปริศนา แซ่อั้งโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางอารีย์ ดำรงถิรคุณโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทนา คชเพชรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไสว ทองหล่อโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางอรวรรณ รัตนะพิมานโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางฐิติภา สันตยานนท์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถพล ฉิมฉลองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
6. นายเมธี ชราศรีโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ มะลิออนโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
8. นางศรีเดือน รัตนวิจิตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ คูณชัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
10. นางสาวดวงนภา โกตาลโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
11. นายทศพล รวบกระโทกโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
12. นางสาวจรรย์อมล หนูสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
13. นายโชคชัย สกุลโพนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
14. นางสาวสุณีรัตน์ สมอ้างโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธานี เวียงวีรเกียรติโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ดางามโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี วลัยเลิศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี เสนาะศัพท์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิทูรย์ บุญมาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย พนมวงศ์เกษมโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
7. นางปราณ๊ อบเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ พิมสารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
9. นายอำนาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
10. นางอาภรณ์ สมบูรณ์พนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
11. นางเบญจมาพร ศรีวิทัศน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
12. นางสุนันทา ศรีธาธรโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
13. นางสาวอัญชลี นุตราวงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. ผศ.เรวัต พรหมเพ็ญมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประธานกรรมการ
2. ผศ.วีระ มหาวิจิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. ดร.โกมล ไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.อัมพร ม้าคนองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.วินิจ เทือกทองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. ผศ.เรวัต พรหมเพ็ญมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประธานกรรมการ
2. ผศ.วีระ มหาวิจิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. ดร.โกมล ไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.อัมพร ม้าคนองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.วินิจ เทือกทองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. รศ.อุบล กลองกระโทกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นายสมพล อันสมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. รศ.อุบล กลองกระโทกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นายสมพล อันสมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวหัชชพร อินทร์รจนาโรงเรียนราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ เชยคนชมโรงเรียนบางบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นายกิตณิวัฒซ์ แซ่วู่โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางสาวศศิชา แสงดอกไม้โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวปรารถนา ศรัลย์ชลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
6. นางจินตนา ด้วงเดชโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
7. นางสาวจาริณี อิ่มด้วงโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
8. นายอภิเษก ชิ้นไทยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสมพร เล้ารัตนอารีย์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
10. นายธีระชัย เจริญต้นตระกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
11. นายวรวุฒิ บุรุษโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
12. นางสาวคมคาย กาวีโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
13. นางสาวธนรัชฎ์ พุ่มไพจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
14. นางสาวจิรภัทร ดวงอุประโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
15. นางสาวศิริวรรณ ทับเกษมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
16. นางปริศนา ดวงพิมต้นโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
17. นายสมเกียรติ หวังเอื้ออัตตชนโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ดวงกุลสาโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นายพัฒน์พงษ์ คงที่โรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริพรรณ โสฬสโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรรชนอร ดีพลงามโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
5. นางปรีชาวรรณ เฟื้องสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายสิทธารักษ์ เขียนศิริโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิจิตรา สอนทะโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
8. นางสาวนัยเนตร ดงทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
9. นางปอแก้ว เตี้ยบัวแก้วโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิ์นุชโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
11. นายสมหมาย ป้องสวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการ
12. นางสาวจุฑามาศ พุกอินทร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
13. นางสาวอนงค์ หางแก้วโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
14. นายสิริชัย คุ้มแว่นโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
15. นายอรุณ นามวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
16. นางปฐมรัตน์ คุณธนเดชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ศิลส่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวโสภี สุคนธประพันธ์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นายพีรนันท์ ยอดบ่อพลับโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางพิมนุชา อู๊ดเจริญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ ศิริจำปาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
2. ดร.กัลยาณี พันโบโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณ์เพ็ญ ปิ่นเกตุโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. นายสุภรัชด์ คลายมนต์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ด้วงนครโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี จักษุพาโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางอักษรศรี ระบอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรีโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ หยกพิทักษ์โชคโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรืองรัตน์ พยัพเมฆโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวอนันต์พร เทียมเมฆโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางศิริจรรยา วรรณชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางวินนา สารพานิชโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจันทรา ศิรินาวีโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ปิติมาตร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวิมลา เทพกล่ำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ไกยสินธุ์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางณัฐวดี พงษ์สุขเวชกุลโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
4. นายบุญพบ หว่างเค็งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ เอี่ยมงามโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลพร วรนามโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณัน ยศมงคลโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวสุชญา พันธวีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอทิติยา อินแก้วโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางมาลิสา เครือเนตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางชบาไพร สืบสำราญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรุณยุภา ขยันกิจโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ สาขจรโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นางสาวยศวรรณ นวลละออโรงเรียนสวนกุหลาวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวจิณณ์ณณัช บัวชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางเอมอร ปรปักษ์ประลัยโรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปนี เทียนมาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางศรีรัตนา ดิษฐใจเย็นโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางสุนทรี อ่อนสุวรรณโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ จันทรังโรงเรียนไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคณิน นาคะไพบูลย์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สว่างแก้วโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิศร มณีศิริโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นายทศพล สุวรรณราชโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นายเดชา ยุวโกศลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปภาวี ลิขิตบุญฤทธิ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววาลินี อำไพศรีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลชยา พิทยาวงศ์ฤกษ์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวจันทนา แสงช่วงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวธิตินันท์ นาจานโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต ศรีคำนวลโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ชูชั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
3. นางเนตรนภิส บ้านศาลเจ้าโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายดนัย ศรีเกตุสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
5. นางสาวพัชราพร เสนาวงศ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายดิฐธิเดช แจ้งคตโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ กรีกูลโรงเรียนปากเกร็ด กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ พัฒนะราชโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นายชาติชาย ศรีจันทร์ดีโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ณัฐสิฐโสภณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา เจริญสุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิต เดชคงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายพลากร จำลองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางจันทิรา เรียมรัตนวาณิชย์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางสาวภาวดี จัตตุเรศโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเอนกนันท์ บัลลังก์โพธิ์โรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สุขยืนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. นางณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฎฐ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางกัญจนพร สีมันตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวมารุณี ทองอันตังโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางประทิน พ่วงแพโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา ฉลาดโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวพจนีย์ พลจันทึกโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางชมแข พงษ์เจริญโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นายชวดล บุญอินทร์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นางจิรนันท์ มณีรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางกชพรรณ มีประดิษฐโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนิธิตา ขันธวิทยาโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง นอบน้อมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นางอำไพ พรหมสุทธิรักษ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิวา อิ่มมาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นายสมฤทธิ์ เม่นคงโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวนิธิตา ขันธวิทยาโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง นอบน้อมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นางอำไพ พรหมสุทธิรักษ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิวา อิ่มมาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นายสมฤทธิ์ เม่นคงโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา พัฒน์พินิจโรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐยา บรรจงกิจโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวเกศศิริน มั่งจิตรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางรัศมี ร้อยเที่ยงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุทัตตา อันหนองกุงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางณัฐพิมล แพงศรีนิธิศโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางนวลทิพย์ ภิรักจรรยากุลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
3. นางสาวจิรา ตลึงจิตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ สุริยะฉายโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
5. นายนิรุช เหล่าเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลักษณา ดลเสถียรโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พูลสมบัติโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. นายอุกฤต เรียงสุวรรณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นายสุริยา แก้ววงค์ษาโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวนันทนา อินทะจักรโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจันตณา ฉางแก้วโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นางสุกัญญา ด้วงแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวขวัญหล้า เปลี่ยนกลิ่นโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นางธนิตา เลาหภิชาติชัยโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ ปัญญาสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ศรีเอมโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ นุ่มน่วมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรพิมล มุ่งทางธรรมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางพิราวรรณ์ ศิริพันธุ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ ปัญญาสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ศรีเอมโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ นุ่มน่วมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรพิมล มุ่งทางธรรมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางพิราวรรณ์ ศิริพันธุ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวอารีวรรณ จิตต์บรรเทาโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิฏฐา คำเพ็งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ พลไตรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวดวงพร ครุธสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวจันทนา จำแนกรสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วิชัยสุชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรรมการ
3. นายพีรดล เพชรานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล มาเจริญรุ่งเรืองแพทย์หัวหน้าคลีนิคมิตรไมตรีเวชกรรมรองประธานกรรมการ
3. นางพยุงพร พลายใยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บางท่าไม้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรีกรรมการ
5. ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล มาเจริญรุ่งเรืองแพทย์หัวหน้าคลีนิคมิตรไมตรีเวชกรรมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ บางท่าไม้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรีกรรมการ
4. นางพยุงพร พลายใยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
5. ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิด ครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิด ครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิด ครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภานุภณ กล้าผจญนายกสมาคมครูศิลปะประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทรงเสรีย์ครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย รักชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง อาจารย์สาขาจิตรกรรมไทย กรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญทัศนศิลป์ โรงเรียนบางน้อยกรรมการ
5. นางกุลนิดา เหลือบจำเริญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางแพรวดาว พรหมรักษากรมศิลปากรกรรมการ
2. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธนัช ศรีบรรจงกรรมการ
2. นายณัช คำเจริญกรรมการ
3. นายรณกร ทรงแสงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Mr.Clark Bryan Iranโรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. Mrs.Wilma Ngarmsantivongโรงเรียนรัตนาธิเบศร์รองประธานกรรมการ
3. Ms.Maria Teresa Caneteโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. Mrs.Salva T. de Plazโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
5. Mr.Noel C Floresโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. Mr.Clark Bryan Iranโรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. Mrs.Wilma Ngarmsantivongโรงเรียนรัตนาธิเบศร์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Noel C Floresโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. Mrs.Salva T. de Plazโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรีกรรมการ
5. Ms.Maria Teresa Caneteโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอรปรียา ชัยสมตระกูลโรงเรียนไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เกตุอยู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย รองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา ฤทธิ์ศาสตร์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Robert Roqueโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. Ms.Karina C. Lamaโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอรปรียา ชัยสมตระกูลโรงเรียนไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เกตุอยู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย รองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา ฤทธิ์ศาสตร์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Robert Roqueโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. Ms.Karina C. Lamaโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. Ms.Dorathy Sambog Dolotallasโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. Mr.Ron Tatlongpsari Viilamorโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. Ms.Maria Eliza P. Fularonโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Joesph P. Lictawaโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
5. Mrs.Tessie A Amoraโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. Ms.Dorathy Sambog Dolotallasโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. Mr.Ron Tatlongpsari Viilamorโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. Ms.Maria Eliza P. Fularonโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Joesph P. Lictawaโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
5. Mrs.Tessie A Amoraโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนิติวัลย์ ฟักสังข์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชไมพร เลิศคณาวนิชกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jesfer C Davidโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Michael T. Nanezโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัยโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
6. Mr.Jesus Jr. Alcantaraโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
7. Ms.Ma. Ma Renelia M. Pradoโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
8. Ms.Stephanie P. Abelleโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
9. นางชวนชม ไชยวิทย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนิติวัลย์ ฟักสังข์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชไมพร เลิศคณาวนิชกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jesfer C Davidโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Michael T. Nanezโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัยโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
6. Mr.Jesus Jr. Alcantaraโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
7. Ms.Ma. Ma Renelia M. Pradoโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
8. Ms.Stephanie P. Abelleโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
9. นางชวนชม ไชยวิทย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.Leo Anthony B.Floresโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. Mr.Benjamin JR.F Navorโรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Rollie S Caccamโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. Mr.Elcid P. Quintoโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
5. Mrs.Abigail E Gecainโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. Mr.Leo Anthony B.Floresโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. Mr.Benjamin JR.F Navorโรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Rollie S Caccamโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. Mr.Elcid P. Quintoโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
5. Mrs.Abigail E Gecainโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวดาลัด หริรักษ์ไพบูรย์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายดิเรกฤกษ์ วุฒิทวีพัฒน์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. Mr.Zhang Dejunมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวดาลัด หริรักษ์ไพบูลย์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายดิเรกฤทธิ์ วุฒิทวีพัฒน์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. Mr.Zhang Dejunมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นางพัชนี ปิ่นท้วมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. MissAkiko Tsuchiyaโรงเรียนสระบุรีเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. MissFumikp โรงเรียนศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี อัคนิจโรงเรียนสระบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นางพัชนี ปิ่นท้วมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี อัคนิจโรงเรียนสระบุรีวิทยากรรมการ
4. MissAkiko Tsuchiyaโรงเรียนสระบุรีเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. MissFumiko -โรงเรียนศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวิสินี นุกูลกิจ โรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. Ms.Rowena Enoc Regatoโรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Emmananuel V. Morenoโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. Mr.Gary Edward Flynnโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. Mr.Rollie S Caccamโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
6. Mrs.Abigail E Gecainโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
7. Mrs.Melody Rafaelโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวิสินี นุกูลกิจ โรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. Ms.Rowena Enoc Regatoโรงเรียนไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Emmananuel V. Morenoโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. Mr.Gary Edward Flynnโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. Mr.Rollie S Caccamโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
6. Mrs.Abigail E Gecainโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
7. Mrs.Melody Rafaelโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ศรีวัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลา บางขุนเทียนประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ปรีทองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองยศ ไทยอุบลรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประราชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธนกร กรานเจริญสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัยครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
7. นายเพทาย อารียะครูโรงเรียนบางประอินกรรมการ
8. นายกฤษณะ สื่อสัตย์ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ พูลทรัพย์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
10. นายวินิจ แจ้งใจครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นายชนสรณ์ มะยาระสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ปรีทองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แจ้งใจครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัยครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พูลทรัพย์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
6. นายธนกร กรานเจริญสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
7. นายกฤษณะ สื่อสัตย์ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวันผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากรครูโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถ้มภ์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพร แก้วชาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายมานพ สรงประภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวพรนิภา สมาเอ็มครูโรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศักดิ์ จันทรการโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวสอางค์ศรี ผโลดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ธานีรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนิภา แสงรัตน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. นางจิตรลดา เทศอ่ำโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นางกมลวรรณ กลอยเทพโรงเรียนรัตนาธิเษศร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวสอางค์ศรี ผโลดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ธานีรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา คุ้มได้อยู่โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. นางจิตรลดา เทศอ่ำโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นางกมลวรรณ กลอยเทพโรงเรียนรัตนาธิเษศร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจุฬีนาถ เปรุณาวินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ชูเลิศโรงเรียนบางบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรากุล สมปางโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
4. นางดวงนภา คงที่โรงเรียนราษฎนิยมกรรมการ
5. นางสาวนิศานาถ รัตนพันธ์ุโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางจุฬีนาถ เปรุณาวินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ชูเลิศโรงเรียนบางบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรากุล สมปางโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
4. นางดวงนภา คงที่โรงเรียนราษฎนิยมกรรมการ
5. นางสาวนิศานาถ รัตนพันธ์ุโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จันหลินโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ แก่นสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางระเบียบ สอนมากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ไม้เกษโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางโศรยา จิรสารสวัสดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายปัญญา จันหลินโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ แก่นสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายระเบียบ สอนมากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ไม้เกษโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางโศรยา จิรสารสวัสดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐิดา ภัทรบูชาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรีกรรมการ
3. นางดวงพร ไชยรุตม์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
2. นายปกรณ์ แก้วดีโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
4. นายสิริฤกษ์ อิ่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
2. นายสิริฤกษ์ อิ่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นายปกรณ์ แก้วดีโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
2. นางสาวนาฏยา คงผอมโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ แพรประเสริฐโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
2. นางชเอม ชักชวนโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ วิมลกาญจนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นายวรพล หิรัญศิริโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสชนก บินสไรโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
2. นางสาวพรรณภา เหล่าวงษาโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
4. นางสุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุกโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
5. นายประพีร์ สมศิริธรรมโรงเรียนเทศบาลวัดละหารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ งามสง่าโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นางสาวลลิตา นนทวิศรุตโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นายณัฐพล ฮวดสุนทรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลพรรณ มีชีพสมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นายสิริฤกษ์ อิ่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุวรรณภา รักษาชนโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเนตรนภา บุญศิริโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
2. นางชะเอม ชักชวนโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นายสิรภพ สมอุดรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
2. นายชินรัตน์ ศิริไพบูลย์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวอัศวนันท์ จุติมหาธนานนท์โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
2. นายชรัมภ์ เพชรมากโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพล ฮวดสุนทรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนายณัฐพงศ์ ปาละนันท์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
2. นางสาวจิตตมาสท์ แจ้งใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายณรรฐพล ใจศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปาละนันท์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
2. นางสาวจิตตมาสท์ แจ้งใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายณรรฐพล ใจศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ นาคบางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
2. นายวรพงษ์ หวานสนิทโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์กรรมการ
3. นายฉลอง คุณประทุมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เข็มรัตน์โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพร แซ่ลี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
2. นายไพโรจน์ รักอ่อนโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
3. นายภมร ฟูมฟักโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
2. นายณัฐธเนศ อ้นจีนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศรีธนา คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จิตต์เจริญโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรวรรณ บุณยะทรัพย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางศรีธนา คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จิตต์เจริญโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรวรรณ บุณยะทรัพย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศรีธนา คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จิตต์เจริญโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรวรรณ บุณยะทรัพย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางศรีธนา คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จิตต์เจริญโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรวรรณ บุณยะทรัพย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากุลโรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ม่วงเถื่อนโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
3. นางดวงฤทัย ชะดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากุลโรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ม่วงเถื่อนโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
3. นางดวงฤทัย ชะดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ์ คันธะพฤกษ์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี ใจมั่นโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
3. นายมนตรี น้อยท่าทองโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริรัตน์ หอมชื่นชมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศักดา พลับวังกล่ำโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นายชีวิน ศิริทรัพย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ เครือฟ้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมจิตร์ รมยะพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ เครือฟ้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมจิตร์ รมยะพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมยุรี บัวเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปฤษณา แผ่ตระกูลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
3. นางมัลลิกา อาจองค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางมยุรี บัวเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปฤษณา แผ่ตระกูลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
3. นางมัลลิกา อาจองค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประทุม เกิ่งไพบูลย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นายชาญ นรากล่ำโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ ขนิษฐบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางประทุม เกิ่งไพบูลย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นายชาญ นรากล่ำโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ ขนิษฐบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ พลายงามโรงเรียนวัดเขมาภิตารามกรรมการ
2. นางสาววัลลี เที่ยงธรรมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นายอวยชัย จินวรรณโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายอภิรักษ์ ศรีวโรบลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
2. นางจิตรลดา เทศอ่่ำโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นางเนตรนภา บุญศิริโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]