รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดนนทบุรี)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  อุทัยรุ่งเรือง
 
1. นางสาววนัสนันท์  คร่ำสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวปฐมาวดี  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  วัตตธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงสุลิตา  ปราบปัญจา
 
1. นางศรีสุวรรณ  บุญข่าย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวเจนจิรา  จำเริญดี
 
1. นางสาวสุรีพร  โพธิ์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายเบนยามิน  คติรัมย์
 
1. นางสาววิชิตา  ศิวภักดิ์วัจนเลิศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายสิรภัทร  วีระเดชะ
 
1. นางบุญยิ่ง  มงคลลักษณ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายคริษ  แก้วพลูทรัพย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  โกสิยวัฒน์
3. นางสาวมัชฌา  ภูทองหล่อ
 
1. นางเดือนเต็ม  ลิมปตานนท์
2. นางสาวสุภาลักษมี  จันทุมมา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกันตณัฐ  ตระกูลวีระยุทธ
2. นายพุทธิศักดิ์  พนมสารนรินทร์
3. นายอิสระชน  ดาวเรือง
 
1. นางบุญยิ่ง  มงคลลักษณ์
2. นางสาวสุนิสา  ปริมาณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายกิตติพันธ์  บุบผานนท์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยสมิต
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
2. นางสาวโชติกา  พูลทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวสิริประภา  น้อยหา
2. นางสาวอัญชลี  บัวเพชร
 
1. นางอำไพพรรณ  น้อยหนูจัตุรัส
2. นางมนพร  เกื้ออรุณ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายจิรวิทย์  ยอดเพ็ชร
 
1. นางศิริพร  มามาตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกษิดิศ  ป้องขันธ์
 
1. นายชาคริสต์  ทองรักชาติ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายจิรเมธ  จึงเปรมปรี
2. นายปฏิภาณ  รัตนมณี
3. นางสาวศิริพร  โอ้ระลึก
 
1. นายศิระณัฐพล  โล่ห์นารายณ์
2. นางสาวศศิธร  สิงหธรรม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สืบสัมพันธ์
2. เด็กชายชัยธนาธัชช์  ไตรญาณสิริ
3. เด็กหญิงวิภาดา  สุนิวัชรานุพงษ์
 
1. นางสาวกิริยา  กองชุน
2. นางสาวกิตติยา  มุสิกะสังข์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวปภาวี  ปราบใหญ่
2. นางสาวภัทรสุดา  บุญมา
3. นางสาวมัลลิกา  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวรัชฎาการณ์  ศรีกลั่น
2. นายพัฒน์พงษ์  คงที่
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปาณิศรา  ปัญดิษฐ์
2. เด็กหญิงพิมภากร  ตระกูลนุช
 
1. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
2. นางสาวสุดารัตน์  พิบูลย์สังข์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธนัท  สระแก้ว
2. นายพศิน  เลิศสุขีเกษม
 
1. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
2. นางสาวสุจีรา  บุญเรืองรอด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ดวงกุลสา
 
1. นางสาวจินตนา  ดวงกุลสา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวสุภัสสร  นาคสิงห์
 
1. นางสาวจินตนา  ดวงกุลสา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์พันศรี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประเสริฐไทย
3. เด็กหญิงเพียงหทัย  ตันจิตติวัฒน์
 
1. นางเฉลิมศรี  จักษุพา
2. นายไพฑูรย์  เทพวัลย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชญาดา  หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
2. นายธนกานต์  โตวิวิวัฒน์
3. นายศิวกร  เหลืองเจริญพงศ์
 
1. นางกรรณิการ์  ศิริจำปา
2. นางญาณิศา  อัศวทรงพล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงชลาฑร  โสตะ
2. เด็กหญิงปรีญากร  พรประสิทธิ์
3. เด็กชายพรพล  ยาวิเศษ
 
1. นางเฉลิมศรี  จักษุพา
2. นางนิดา  ม่วงลาย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวพิชญานิน  สุขรัง
2. นายสิทธินนท์  เสนาะ
3. นางสาวอติมน  ธีรสรเดช
 
1. นางกิตติมา  ธีรสรเดช
2. นางสาวสาวิตรี  ปิติมาตร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สิทธิวันชัย
2. เด็กหญิงกันติชา  ชัยโกศล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีทองภูสกุล
 
1. นางสาวสุฌาภัทร  กันพรม
2. นางวาสนา  พันธุมะเกียรติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวธันยธร  ใจดี
2. นายนฤพงศ์  จรัสบุญไพศาล
3. นายไชยวัฒน์  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นางสาวพรพิมล  ณัฐสิฐโสภณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงธมนวรรณ   รัตนจิตต์
2. เด็กชายธรรมศิลป์  พัฒนาศิริ
3. เด็กชายยิ่งเจริญ  ทนงค์
 
1. นางชญานิศ  กล่ำสกุล
2. นางนิฐจกาญจน์  กอบกุลธนชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวญาณิน  กิจประเสริฐชัย
2. นางสาวปวีณ์รัตน์  สายทอง
3. นายอิสระชน  ดาวเรือง
 
1. นางสาวยุวรี  ช่วยอาษา
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงชลเนตร  บุญฤทธิ์ลักขณา
2. เด็กหญิงธารทิพย์  อามาตย์สมบัติ
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นางสาวพรพิมล  ณัฐสิฐโสภณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายสุทธิโรจน์  ศรีโกมลภัสร์
2. นายอิทธิวัฒน์  คำบรรลือ
 
1. นางสาวพรพิมล  ณัฐสิฐโสภณ
2. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  วงศ์กาฬสินธุ์
2. เด็กชายภโวทัย  กันทรมงคล
 
1. นางทัศนีย์  คงดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายชีวิต  สุธรรมน้อย
2. เด็กชายนราวุฒิ  มณีส่งศรี
 
1. นายดนัย  ศรีเกตุสข
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกฤตนัย  รัตนรังสี
2. เด็กหญิงธนัชพร  ทองโขนง
3. เด็กชายนินนาท  พุฒิกานนท์
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  กาญจนธานี
5. เด็กหญิงสิตานัน  แจ้งเณร
 
1. นายพลากร  จำลอง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวคันธรส  ลิขิตสิทธิอนันต์
2. นางสาวทัดดาว  ชาวบ้านเกาะ
3. นางสาวนันทิดา  เชิญผึ้ง
4. นางสาวรัชนีรมย์  มะลิวัลย์
5. นางสาวสมฤดี  สะท้านธรนิล
 
1. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์
2. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประเสริฐไทย
3. เด็กหญิงวิสาข์  โกษะโยธิน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปันทะนา
5. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฤทธิสร
 
1. นางชมแข  พงษ์เจริญ
2. นางสาวระวิวรรณ  ทองจันทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายจิรสิน  สุวิวัฒน์
2. นางสาวณิชากร  เมฆวรวุฒิ
3. นางสาวพรนภา  โตเจริญโชค
4. นางสาวรัชนี  จันทรมณี
5. นายสุรเกียรติ์  ปิติการ
 
1. นางชมแข  พงษ์เจริญ
2. นางจตุพร  ปุกิจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. เด็กชายนภสินธุ์  ดำสุวรรณ
2. เด็กชายปยุต  อิ่มศรี
3. เด็กชายพรชัย  ดีเดิน
4. เด็กชายวิษณุชา  กระโพธิ์
5. เด็กชายอัครพล  กลั่นเกิด
 
1. นายปิยวัฒน์  อัครพรกุลฉัตร์
2. นางสาวสลิล  เมฆนิล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวฐิตาธร  ราชัยธร
2. นายปภินวิทย์  วิเทศประเสริฐกุล
3. นายวชิรวิชญ์  ธนสินสวัสดิ์
4. นางสาววริศรา  คลังนุช
5. นายเนติธร  ตุงคโสภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง   นอบน้อม
2. นางสาวพจนีย์  พลจันทึก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  โดดหนู
2. เด็กชายคุณภัทร  มีเจริญ
3. นางสาวฐิติรัตน์  ศิริบุญรักษา
4. นางสาวณัฐณิชา  จิตต์ประวัติ
5. เด็กชายปรมี  ทวนทอง
6. นางสาวปลายฟ้า  คนกลาง
7. นายปิยะพล  เวชไชโย
8. นางสาวพุทธิดา  ทิพย์บุญตา
9. เด็กชายภัทรดนัย  กอโชคชัย
10. เด็กชายภูริณัฐ  วรเชษฐ์
11. นายภูสิทธิ์  บุญมาลีรัตน์
12. นางสาวยุวชิดา  เยาวยอด
13. เด็กชายรณกฤต  ทองพันธ์ุ
14. นางสาวรัตติกร  นาคทอง
15. นางสาวศิลป์ศุภา  สว่างยิ่ง
16. นางสาวสุชานาถ  ใจจ่าง
17. นางสาวอรุณพร  ผอมจีน
18. นายเนติธร  สุรักษ์กิตติกุล
19. นายเนติธรรม  สุรักษ์กิตติกุล
20. นางสาวโชติมา  มีมั่น
 
1. นางสาวสุทัตตา  อันหนองกุง
2. นางสาวตระการรัตน์  สัตยะยุกต์
3. นางสาวเสาวนีย์  สวนพันธ์ุ
4. นายสุวิชชา  ดีวินิจ
5. นายพลากร  จำลอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายกฤตณัฐ  ช่วยโอ
2. นางสาวกุลธิดา  ฤทธิ์งาม
3. นางสาวคณัญญา  คำแหงพล
4. นายชัชวาลย์  คงบุญมี
5. นายฐานัส  ยิ้มสวน
6. นายธรรมรัตน์  อินปาน
7. นายนนทวัฒน์  พฤกษสุนทรชัย
8. นางสาวนันทนา  บางภูมิ
9. นายนันทภพ  อยู่คงพัน
10. นางสาวนิศารัตน์  แป้นจุลสี
11. นายภัทรพงศ์  นาคะเวทิน
12. นายรตน  ไตรพจน์
13. นางสาวระพิพรรณ  ฮวดศรี
14. นางสาววณิชฎา  วาณิชประสิทธิชัย
15. นางสาววรกานต์  อาจหาญ
16. นายศภชัย  ขุมทอง
17. นายศรัณย์  สิงห์คราม
18. นายสิทธิชัย  พูละพัฒน์
19. นางสาวอรัญยา  ปะวะเสนัง
20. นางสาวอาทิตยา  ใจหลัก
 
1. นางณัฐพิมล  แพงศรีนิธิศ
2. นางชนากานต์  เพชรส่งศรี
3. นางพรทิพา  เพชรศร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายเทพบุตร  สุขสำราญ
 
1. นางลักษณา  ดลเสถียร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายลิลิญญ์ทิชาท์  แก้วกาญจน์
 
1. นางสาวจันตณา  ฉางแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงวรรณดี  ตรีรัตนพันธ์
2. เด็กชายวิรัลธชัย  ปานสิทธิ์
 
1. นางวริศรา  สอนเสนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายวสุ  สำราญ
2. เด็กหญิงสปัณ  โยมสิน
 
1. นางพิราวรรณ์  ศิริพันธ์ุ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวชญานิศ  กิ่งสดศรี
2. เด็กหญิงชณิสรา  ยิ้มมิ่ง
3. เด็กหญิงฐานรัตน์  จันทร์ปิ่นเพชร
4. เด็กหญิงธนพร  อภินันท์สมบูรณ์
5. นางสาวธริศรา  กรุดมินบุรี
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีงามฉ่ำ
7. นางสาวพีรนุช  การดำริห์
8. เด็กหญิงอัฏฐพร  ธิมาบุตร
9. เด็กหญิงโอปอ  จันคง
10. นางสาวไอศิกา  เกิดแก้ว
 
1. นายอำนวย  แตงไทย
2. นางวรรฐิญา  โตเสือ
3. นางสาวสิริพร  บัวงาม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  วันเพ็ชร
2. นายคมกฤษ  เลพล
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โตสิงห์
4. เด็กหญิงญาณิศา  บุนนาค
5. นางสาวธันยพร  เมืองเจริญ
6. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
7. นางสาวบงกชพร  สแตรน
8. เด็กหญิงปิยภัทร  ภิรมย์คช
9. นายพงศธร  ใจสุภาพ
10. นายภานุพงศ์  สงกรานต์
11. นางสาวยลรดา  จอมหงษ์
12. นางสาวรัชนก  การะเกด
13. นางสาวศุภิสรา  ฟื้นสุวรรณ
14. นางสาวอรพินท์  บุญถนอม
15. เด็กหญิงเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พลอยแดง
2. นางลลิลลา  ธรรมานุชิต
3. นางไพรินทร์  คชานาวิน
4. นางสาวสมพร  พรมรักษา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีนาค
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มสำรวล
 
1. นางสาวสมพร  พรมรักษา
2. นางสาวน้อง  แพทอง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. นายธนาธิป  เย็นสบาย
2. นายธฤต  ณ พัทลุง
 
1. นางจุฬาพร  ดีสมจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีพจน์จรินทร์  สิทธิวรชาติ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงลัลล์ลลิล  อาภาพีรพัฒนพงศ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายสักกรียา  ฉิมเจ้ย
 
1. นายประมวล  พ่วงหงษ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงภิตินันท์  เรืองชวลีย์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายนิติภูมิ  กว้างขวาง
 
1. นายประมวล  พ่วงหงษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงภิญญดา  ธีระวณิชตระกูล
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ทองคำรอด
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงศวิตา  เบ็ญจนิรัตน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนนท์  พุฒิกานนท์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายยศนันท์  ต้นสุรินทร์
2. เด็กหญิงเกวลิน  รอดเณร
 
1. นางสาวนัยนา  ชูเทียน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณประทีป
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนิธิต  สร้างสวน
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายณรงค์  ทองสระคู
2. เด็กชายตะวัน  สังโพธิ์
3. เด็กชายศิริพงศ์  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสาวนิศานาถ  รัตนพันธุ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรชวัล  ทิพย์พิทักษ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฟักสังข์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ทรายมูล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงปิยะดา  บาลบีทะ
 
1. นายสุนทร  เลี้ยงนิรัตน์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงปารมี  ลอยลาวรรณ
 
1. นายสุนทร  เลี้ยงนิรัตน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายศักดา  ธันโยดม
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายอดิสร  เล็กแข
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายประชารัตน์  โพธิ์น้อย
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายอัครพล  จันทคล้าย
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวชนิดา  เอียดสี
 
1. นางสาวอรอนงค์  รักเดช
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนทนาคร
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พุทธรักษา
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายชลกานต์   สุขพระกิจ
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายศราวุฒิ   รองเย็น
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายทัศษร  สินธนาพร
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวณัฐพรรณ  มีอยู่
 
1. นายสุประวีณ์   อมรมุนีพงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณัฐกิตติ์  ขุนดำ
2. นายณัฐชนน  อรุณคีรีวัฒน์
3. นางสาวที่พระจันทร์  ชัยชนะ
4. นางสาวปัณฑิตยา  น้อยกร
5. นายพุฒลักษณ์  กองวงษ์
6. นายยศรัล  จูแจ้ง
7. นางสาวศศิวิมล  อรรถกฤษณ์
8. นางสาวสุชาวดี  เดชะวงศ์
9. นางสาวสุภนิดา  เดชะวงศ์
 
1. นายสมพร  รนขาว
2. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกัญญณัฐทิรา  เกษจินดา
2. เด็กชายชินวุฒิ  ยงยืน
3. เด็กชายติณณธร  นวานุช
4. นายทัศษร  สินธนาพร
5. เด็กชายธนกิจ  มูลเภา
6. เด็กชายธีรภัทร  อารักษ์ประชาดี
7. เด็กชายประชารัตน์  โพธิ์น้อย
8. เด็กชายปุณพจน์  เพิ่มพงษ์ศรี
9. เด็กชายภาคภูมิ  สังข์นุช
10. เด็กชายภูริชญา  รุ่งแจ้ง
11. นายศักดา  ธันโยดม
12. เด็กชายอัครพล  จันทคล้าย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางณัชนันท์  รุจจนเวท
4. นายบุญเหลือ  คุ้มวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  จิตสมสุข
2. นางสาวกมลลักษณ์  เผือกเพี้ยน
3. เด็กหญิงกิ่งกนก  เลิศฟ้า
4. เด็กหญิงจรรยพร  ลุนลา
5. นางสาวชนิดา  เอียดสี
6. เด็กหญิงฐานิดา  ฉาบพิมาย
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  หาบุบผา
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฉิมสอาด
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แจงเจริญ
10. เด็กหญิงปนัดดา  เชยเอม
11. เด็กหญิงพรรพษา  ชาตรี
12. นางสาวมะลิ  ต่างใจ
13. เด็กหญิงมัลลิกา  ตุ้มทอง
14. เด็กหญิงมินทรา  ใจท้วม
15. เด็กหญิงลำไพ  อาจนนลา
16. เด็กหญิงวิชุดา  พุทธปัญโญ
17. เด็กหญิงวิภาดา  แน่นอุดร
18. เด็กหญิงศรัญญา  คำมันตรี
19. เด็กหญิงเจนจิรา  มณีวงศ์
20. เด็กหญิงเจนณิสา  มณีวงศ์
21. เด็กหญิงโยษิตา  บางยาง
 
1. นางสาวอรอนงค์  รักเดช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ศุภสาธิตกุล
2. นายพงษ์เพชร  อ่วมแย้ม
3. นายพชรพล  ลำมะเวช
4. เด็กชายภัทรนนท์  สีหามาต
5. เด็กชายภาสกร  สุริยจันทร์
6. นายศิริชัย  ท่าอุดม
 
1. นายพีรวัส  ปั้นทองคำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายฐานัส  ยิ้มสวน
2. นายณัฏฐากร  นายะสุนทรกุล
3. นายพลพัต  กมุททรง
4. นายศรายุทธ  เดชศิริ
5. นายสหภาพ  ไทยพัฒนาภรณ์
6. นายเจ้าพระยา  ชนะเทพ
 
1. นายจักรวาล  กำทรัพย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกนกกร  ปานทัพ
2. นายกันต์ธีร์  เอื้อประเสิรฐ
3. นายกัมพล  เรืองอร่าม
4. นายกิตติธัช  วรเลิศ
5. นางสาวกิตติวรา  ดวงแก้ว
6. นางสาวขนิษฐา  ทองสุทธิ์
7. นางสาวขนิษฐา  ด้วงเก้า
8. นางสาวขวัญฤทัย  บุญเยี่ยม
9. นางสาวจันทากานต์  ปานช้าง
10. เด็กหญิงจิราพร  ส้มแหงม
11. เด็กหญิงชญานินทร์  สังขพงษ์
12. เด็กหญิงชนากานต์  สมหา
13. เด็กหญิงชัชชนก  วรสวัสดิ์
14. นายฌัลล์  รุ่งเจริญ
15. เด็กหญิงณัฐชา  ซิมทิม
16. เด็กหญิงณัฐมล  พุดตาล
17. นายณัฐวุฒิ  ท่านัทธี
18. นายณัฐสิทธิ์  วัดโต
19. นายณัฐิพล  แสนกันยา
20. นายธรรมนูญ  ท้าวทอง
21. นางสาวธิดารัตน์  แก้วมะ
22. นางสาวนนทวรรณ  วรรณวิสุทธิ์
23. นางสาวนันทัชพร  วรามิตร
24. เด็กหญิงนุชนาฎ  สังขพงษ์
25. นางสาวปนัสดา  จูโพธิ์แก้ว
26. เด็กชายปราปต์  คำประเสริฐ
27. นางสาวผริตา  กันนิกา
28. เด็กหญิงพิพัทภรณ์  โพธิ์บาย
29. เด็กชายภัทรบิฐ  แก้วไสล
30. เด็กชายภูวนันถ์  สุขศรี
31. เด็กหญิงรชญา  ขวัญปัญญา
32. นางสาวลัดดาวัลย์  นามสุวรรณ
33. เด็กหญิงวกุลทิพย์  ศิริบงกช
34. นายศุทธา  นารีรักษ์
35. นายศุภกร  นารีรักษ์
36. เด็กชายศุภชัย  ประสพ
37. นางสาวศุภางค์  ชุมพลวงศ์
38. นางสาวสุทินา  เสาะสมบูรณ์
39. นางสาวอิสสิยา  จันทร์บัว
40. นายเธียรวิพรรธ์  จันทนะสุต
 
1. นายประมวล  พ่วงหงษ์
2. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
3. นายสันติสุข  สุขสมัย
4. นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์
5. นายนิกร  บุตรราช
6. นางอัญชลี  ศาลากิจ
7. นางภัญญภา  อินทรปัญญา
8. นางบุญเรียบ  เจริญขำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายธรรมนูญ  ท้าวทอง
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายภัทรพงษ์  สิมมี
 
1. นายอุดม  หาเลิศ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงปัทมา  มารศรี
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกนกกร  ปานทัพ
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายนินนาท  พุฒิกานนท์
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายยุทธนา  ยางเครือ
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงริญญารัตน์  วงษ์วสุโรจน์
 
1. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวอัญมณี  มั่งมี
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายเกียรติปวิษฐ์  กาญจนวีระ
 
1. นางสาวอรรถยา  ทิ้งกรีด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. นายศิวัชฐ์  วรรณโกมล
 
1. นายภาสกร  โหมวานิช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงอิสรียา  ไทยประยูร
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. นางสาวชนินาถ  สัตตยาพร
 
1. นายวิทูลย์  โพธิ์ขามลา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกฤษติพงษ์  แก้วกาหลง
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายวุฒิชัย  จันอ้น
 
1. นายนนทกาญจน์  จันทร์เฮง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
 
1. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวปรวีย์  พันธ์ชาติ
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกฤตณัฐ  รัตนรังสี
2. เด็กชายกฤติน  กิจมงคล
3. เด็กชายกฤษติพงษ์  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
5. เด็กหญิงจิดาภา  จิโรจน์ไพศาล
6. เด็กชายชยณัฐ  ส่องแสงวิจิตร
7. เด็กหญิงชุดาภัทร  วัฒนมะโน
8. เด็กหญิงณัชชา  ม่วงศิริกุล
9. เด็กหญิงณิชาดา  เลี่ยงวัฒนคล
10. เด็กหญิงดั่งฝัน  สวรรค์ตรานนท์
11. เด็กหญิงธนัชพร  ทองโขนง
12. เด็กหญิงธนิษฐา  เหลืองภูมิยุทธ
13. เด็กหญิงนงนภัส  จงโยธา
14. เด็กชายนินนาท  พุฒิกานนท์
15. เด็กชายปฐวี  ปัทมจินดา
16. เด็กหญิงพิชญาสินี  กระจ่างมนตรี
17. เด็กหญิงภคพร  ไวยะวิจิตร
18. เด็กหญิงมีนา  กรุดม่วง
19. เด็กหญิงรักติมาต์  วรรณคาม
20. เด็กหญิงริญญารัตน์  วงวสุโรจน์
21. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เจริญจง
22. เด็กหญิงศุภรัศมิ์  ณ คำพล
23. เด็กหญิงสิรภัทร  ดอนวิชา
24. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เตียว
25. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  มีแจ้ง
26. เด็กหญิงอรอนงค์  ขาวอุบล
27. เด็กชายเริงชัย  พุ่มเกตุ
28. เด็กหญิงแพรทอง  ควรมิตร
 
1. นางวิรินวรรณ์  พรรณบัว
2. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวธิศวรรณ  เสนาใหญ่
5. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
6. นางสาวอรรถยา  ทิ้งกรีด
7. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
8. นางสาวกัญญานันท์  วงวิเศษ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  รามจักร
2. เด็กหญิงชลิตา  พวงอุบล
3. เด็กชายชินดนัย  มั่งมี
4. เด็กชายณัชพล  เชาว์อุบล
5. เด็กหญิงธัญเรศ  เกิดพูลเปี่ยม
6. เด็กชายศรายุทธ  อ่อนพุธ
7. เด็กชายสิริวัฒน์  วันงาม
8. เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์ศรีนาค
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายกรกต  ช่วยแสง
2. นางสาวกิตติยา  เลาหสุวัฒน์กุล
3. นายฐิติกร  ด่านเกษม
4. นายธนธร  พากยะสิทธิ์
5. นายพชร  วรพุทธานนท์
6. นายศุภวิชญ์  ว่องสินไพบูลย์
7. นางสาวสิรีทอน  หลักคำ
8. นางสาวสุรสิริ  ศรีวิลัย
9. นางสาวอาทิตยาภรณ์  แก้ววิเศษ
10. นางสาวเกศกนก  แสนจันทร์
 
1. นางสาวศศิกานตร์  วีระวัฒน์โยธิน
2. นางเมตตา  เรืองวังสรรค์
3. นางสาวมัทวัน  โอสิริ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงนภาภรณ์   ด้วงอินทร์
3. เด็กหญิงพัณณิดา  เทียนทอง
4. เด็กหญิงรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
5. เด็กหญิงวณิดา  คงแก้ว
6. เด็กหญิงอรนุช   คงคล้าย
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวกวินธิดา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวดาริน  คร้ามทิม
3. เด็กหญิงบัว  คงสอน
4. นางสาวพชรพร  บุญมี
5. เด็กหญิงภิชฎาพรรณ  จุมพลเมือง
6. นางสาวศิริรัตน์  มัธยม
 
1. นางสาวณัฐวีร์   วรศะริน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมนิตยกุล
2. เด็กหญิงปวีร์กร  จวนสันเทียะ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กาญจนรัตน์
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  สิงห์วี
5. เด็กหญิงอังศญา  สัตบุศย์
6. นายเสาวณีย์  อินทร์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงแพรวา  สุริวรรณ
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวชนัญญา  ศรีกระสินธุ์
2. นางสาวชาลิสา  ธรรมนิยม
3. นางสาวณัฐกาญจน์  โกวิทย์ดำรงค์
4. นางสาวปัณฑิตา  คำมั่น
5. นางสาวภัสรา  พื้นม่วง
6. นางสาวสิรินดา  ศรีใส
7. นางสาวเจนจินันท์    อ่อนเย็น
8. นางสาวเพชรคัมภรณ์  บุญมั่น
 
1. นางสาวอรรถยา  ทิ้งกรีด
2. นางวิรินวรรณ์  พรรณบัว
3. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
4. นางสาวศศิภรณ์  พิบูลย์เพิ่มทรัพย์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายนฤนาท  พรมวงศ์ซ้าย
2. นายภูมิ  ชนะชัย
3. เด็กชายมณฑล  เสาวภาพันธ์
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  ฉ่ำนิตย์
5. นายวรพจน์  นิ่มทอง
 
1. นายสิริภูมิ  แสงพราย
2. นางสาวณีรชา  สอนศิลป์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายไอ้โล้น  เก็บมังกร
 
1. นายกอบศักดิ์  สุทัศน์ ณ อยุธยา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวพาณิภัค  บุญนาค
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  หัตถยาธิพล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายฐิติพงศ์  มหันธนะสิน
 
1. นางปรียาวรรณ  พิพัฒน์ณัฐพงศ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายสิทธิพัฒน์   อยู่โปร่ง
 
1. นายพรชัย  เฉนียง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงสุนิสา  เทพอวยพร
 
1. นางพัณณิตา  สืบสว่าง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายโนเอล  อชิระ บนท์เซมา
 
1. MissArlene  E.Balaba
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายศิโรฒน์  จามพัฒน์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ดีศิริ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวพิมพ์วิภา  อุปถัมภกานนท์
 
1. Mr.Charles  McFulds
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงญาณี  รินสาร
2. เด็กหญิงปณิดา  ศรีดาวเดือน
3. เด็กหญิงปภัสรา  พิมพ์อ้วน
4. เด็กหญิงสุนันทา  คลังทอง
5. เด็กชายอภิวุฒิ  ยงทรัพย์
 
1. Mr.Juan Carlos  C.Dilan
2. นางพัณณิตา  สืบสว่าง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  บุญสุข
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชาญประเสริฐ
3. นายธนกฤต  จักรเสน
4. นางสาวพรลภัส  จอมศรี
5. นางสาววิภาดาลักณ์  ดอกกระทุ่ม
 
1. Mr.Juan Carlos  C.Dilan
2. นางพัณณิตา  สืบสว่าง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวไอยลดา  วนพานิช
 
1. นางศศิธร  จิระภาค
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงจารุมน  วิริยพงศ์พัฒน์
 
1. นายณัฐพล  เพ็งโสภา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวทักษพร  เมฆวรวุฒิ
 
1. นางชาลินี  มุสตัง ติงกี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฟู่กระเดื่อง
 
1. MissMami  Imoto
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวอัญมณี  มั่งมี
 
1. นางเบญจลักษณ์  สว่างเนตร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายกิตติ  แผ่นผา
2. เด็กชายภโวทัย  กันทรมงคล
 
1. นางพัณณิตา  สืบสว่าง
2. นางกฤษดี  จันทร์ตรี
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวชลธิชา  มุนินทรวัฒนา
2. นางสาวไอยลดา  วนพาณิช
 
1. MissArlene  E.Balaba
2. นางกฤษดี  จันทร์ตรี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  พวงเหล่าเวช
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  แก้วผอม
3. เด็กชายกิตติสกุล  ปันสกุล
4. เด็กชายจิตรภัทร์  ยมหา
5. เด็กชายชนพรต  ฤกษ์กมล
6. เด็กชายธรา  พงษ์พียะ
7. เด็กชายพลภทธ์  บุตรละคร
8. เด็กชายภัทรศักดิ์  ต้นหลุบเลา
 
1. นายสุชิน  ฟักสังข์
2. นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์
3. นางมณี  สมบูรณ์บดีบุตร
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นายฐาปนนท์  ตั้งไทยขวัญ
2. นางสาวฐิติญา  ประกาศเวชกิจ
3. นายทศวรรษ  ลักษโณสุรางค์
4. นายธนัท  สว่างแจ้ง
5. นางสาวปวิชญา  แก่นจันทร์
6. นายพัชระ  เฟื่องถี
7. นางสาวพัฒน์นรี  พรพิเชษฐ์
8. นางสาวรสธร  บูรณวิเศษกุล
9. นายวุฒิเดช  เดชมูล
10. นายเตชิต  นิตย์นรา
 
1. นายคำรณ  คงแย้ม
2. นางชุติกาญจน์  เมตตาจิตร
3. นางนิศารัตน์  สุมน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายกิตตินันท์  โทนทอง
2. นายนรินทร์  ยอดดี
3. นายพงศกร  ตะเคียน
4. นางสาวพริม  โพธิ์แสง
5. นางสาววาสุชา  วันตา
 
1. นางอัญชลี  ศาลากิจ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกานต์พิชชา  ศรีรัตนพรภูบดี
2. นางสาวพิชญานิน  อากาศทิพย์
3. นายภีม  สดภิบาล
4. นางสาวรวิสรา  ชานุวัติ
5. นายสันติราษฎร์  แจ้งแสง
 
1. นางอารีรัตน์  พงษ์สวัสดิ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  กิจสมฤดี
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สงวนกุลชัย
3. เด็กชายอภิภัทร  ทันสมัย
 
1. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬีนาถ  เปรุนาวิน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณัฏฐวดี  เอกมฤเคนทร์
2. นางสาวพจน์มาธวี  ทิสาพงศ์
3. นางสาวศศิวิมล  กัณทะวัง
 
1. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬีนาถ  เปรุนาวิน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีหา
2. เด็กหญิงชญาดา  สังขวัฒน์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แว่นแก้ว
2. นางสาวมัลลิกา  หนูอ่อน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายชวินทร์  โกวิทวิศวกุล
2. เด็กชายศุภกฤต  จันทร์เจริญ
 
1. นายสมชาย  เที่ยงอ่ำ
2. นางสาวเปรมินทร์  หงส์โต
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นายณัฐพล  พันอินากูล
2. นายรัชชานนท์  จันทร์สมานพงศ์
 
1. นายกิตติพงศ์  นาคบาง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงเจนนิสา  จักรกลม
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายเมฆินทร์  ศรีสร้อย
2. นายไรวินท์  พัชรพิสุทธิ์สิน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แว่นแก้ว
2. นางสาวมัลลิกา  หนูอ่อน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. เด็กชายคุณาธิป  ศิริโภคา
2. เด็กชายฉัตรชัย   พิมพ์นนท์
 
1. นางสาวมนัสชนก  บินสไร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  ศรีพระรัตนตรัย
2. เด็กหญิงศุภารมย์  ศุภรานนท์รัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์  ถาวงศ์
2. นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ธนิต  จินตนสถิตย์
2. เด็กหญิงมณีศร  วิจารณกุล
 
1. นางสุวิมล  สร้อยสม
2. นายอรรถพล  หล่อพันธุ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นายทศพร  วิจักษณ์เมธี
2. นายอานุภาพ  อยู่พืช
 
1. นางชุติกาญจน์  เมตตาจิตร
2. นางสุวิมล  สร้อยสม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวภานุชนารถ  ยอดนิล
2. นายวิวรรธน์  ชินานุพันธ์
 
1. นางชุติกาญจน์  เมตตาจิตร
2. นางสุวิมล  สร้อยสม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายภัทระ  ธีรพงษ์
2. นายรชตะ  คำพิทักษ์
 
1. นายสิรภพ  สมอุดร
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงนิศากร  ศรีเดช
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีเดช
3. เด็กชายศาศวัต  จันทร์ธงชัย
 
1. นางสาวเหมือนจันทร์  จันทร์สุข
2. นายภมร  ฟูมฟัก
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณัฐชนน  พลอยพลาย
2. นายพิชัยยุทธ  เหมะสิขัณฑกะ
3. นายสุทธิธรรม  เกิดจนา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นางจุลริณี  ปั้นสังข์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. นายจุลพล  สุธงษา
2. นายศิรณัฏฐ์  เปลี่ยนสุภาพ
 
1. นายวรพงษ์  หวานสนิท
2. นางพัชรี  รักษาคม
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายณภัทร  ยอดรักษ์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เพ็ชร์ปูน
3. เด็กชายอาทิตย์  ฟู้
 
1. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ซังเอียด
2. นายพงศ์ภรณ์  พิพัฒนชัยนันท์
3. นายยุทธพัชร์  เพิ่มพัฒน์
 
1. นายภมร  ฟูมฟัก
2. นายวชิรวิทย์  ชินวัฒนา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงณัฏฐาพร  อินทรกมล
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  จามิกร
 
1. นางสุธีรา  พ่วงขวัญ
2. นางสมพร  เรืองกลิ่น
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายกฤตพงศ์  เอ้งฉ้วน
2. นายณัฐพล  เดชะราช
3. นายศุภธัช  ฤทธาคนี
 
1. นายสุชิน  ฟักสังข์
2. นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงบุษกร  ศรีคร้าม
2. เด็กหญิงสุนิษา  แป้นเพชร
3. เด็กหญิงสุภาพร  เสมขำ
 
1. นางรัชดา  นามศรี
2. นายสุวิชญ์  มนัสวกุล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวกมลมาตุ  ดิสผล
2. นางสาวณัฐธิชา  ทรงเดช
3. นายอัฏฐกาล  มะเวียงวัน
 
1. นางรัชดา  นามศรี
2. นางสายฝน  เริงศาสตร์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายธนยศ  สนใจแท้
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  อามาตสมบัติ
3. เด็กชายนนท์ธิชัย  ประทุมสิทธิ์
4. เด็กชายยุทธพิชัย  ม่วงไทย
5. เด็กหญิงสุทธิภาณี  กมลรัมย์
6. เด็กหญิงโกมลชนก  อรุณรัตน์
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
2. นางผกายรัตน์  จันทร์ชู
3. นายสมศักดิ์  ทองดีนาก
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  คุ้มเงิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  จำปาวงศ์
3. นางสาวธิดารัตน์  ธาราวาสน์
4. นางสาววิชชุดา  คำภูษา
5. นางสาวศิรินันท์   ประกอบสัตย์
6. นางสาวเทพรัตน์  ขันตี
 
1. นางผกายรัตน์  จันทร์ชู
2. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
3. นายสมศักดิ์  ทองดีนาก
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศิลาลาย
2. เด็กหญิงนารารัตน์  สัจจเจริญพงศ์
3. เด็กหญิงมนิสา  ฮวดศรี
 
1. นางสุธีรา  พ่วงขวัญ
2. นางสมพร  เรืองกลิ่น
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวรัชนก  ณ ลำพูน
2. นางสาวศศิปรียา  เฉลิมเกรียงไกร
3. นางสาวเบญญารัตน์  ศรีตัญญู
 
1. นางสุรีย์พร  ปานศรี
2. นางสาวปณิฏฐา  แสงทอง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายธนบดี  เรืองธนาเศรษฐ์
2. เด็กชายวีระชน  ฎพันนา
3. เด็กชายอาชาง  ก้างหลวง
 
1. นางประคอง  แสงดี
2. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวจิตรทิวา  ไร่วิเศษ
2. นายภูวนาท  ดวงฟู
3. นางสาวศิรินภา  ทองมาก
 
1. นายธวัช  ทรัพย์สุทธิภาสน์
2. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  พิกุลทอง
2. เด็กหญิงกิตติวรา  เกตุสกุล
3. เด็กหญิงปุณยภา  เพชรไพร
 
1. นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
2. นางอรวรรณ  ฟักสังข์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  วงศ์วิทิต
2. นางสาวนิรัชชา  อยู่พิพัตน์
3. นางสาวศิริพรรณ  ไตรพงษ์
 
1. นางสาวรักชนก  ถาวรพล
2. นางสุรีย์พร  ปานศรี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เทียนกระจ่าง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปราบใหญ่
3. เด็กหญิงอรทัย  อร่ามสร้อย
 
1. นางสุธีรา  พ่วงขวัญ
2. นางสมพร  เรืองกลิ่น
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวพีรนุช  การดำริห์
2. นางสาวสรัลชนา  เฟื่องแก้ว
3. นางสาวเกศรัตน์  คำเสนาะ
 
1. นางสาววาสนา  ศิลาพร
2. นางสาวปิยนาฏ  สงวนทรัพย์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงณิรชา  นรารัตน์
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญลักษณ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีท้วม
 
1. นางสุธีรา  พ่วงขวัญ
2. นางสมพร  เรืองกลิ่น
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวนัสฐมล  ปลอมชม
2. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็ชรเรือง
3. นางสาวเอมิกา  กาลรักษา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นุ่มนาค
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงกุสุมา  เงินทอง
2. เด็กหญิงวิภาวินี  ขำเลิศ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เลิศภูมิธรรม
 
1. นางสุธีรา  พ่วงขวัญ
2. นางสมพร  เรืองกลิ่น
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุภามาลา
2. นางสาวณัฐริกา  เจริญนันต์
3. เด็กหญิงปัทมปานี  สีสุราช
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อ่น
2. นางผกายรัตน์  จันทร์ชู
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายศุภศักดิ์  กองวิมาน
 
1. นางสาวธนัตติยา  จาตุรนต์
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงวิเนตตรา  อัษฎรัตน์
 
1. นางชาลินี  เกษรพิกุล
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงศุภธิดา  อึ้งอร่าม
 
1. นางเพลินใจ  มหาวินิจฉัยมนตรี
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายวรพล  ตั้งพิพัฒน์ไพบูลย์
 
1. นางสาววัลลี  เที่ยงธรรม
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายเสกฐวุฒิ  กลั่นคุ้ม
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวจิราภา  ประกอบผล
2. นายทิวัตถ์  กำลังเอก
 
1. นางจิตรลดา  เทศอ่ำ
2. นางสาวทิพย์วัลยา  มิทะนนท์