หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา เชาวน์พานนท์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สุวรรณวิสัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางจำนงค์ พุทธศาวงษ์โรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
4. นางมาลัย เจริญฉายโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาทินี ชูคันหอมโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
6. นายฉัตรชัย เจริญแนวโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางนิตยา พ่วงเดชโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรวรรณ ร้อยไพโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภา นุ้ยพินโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยากรรมการ
4. นางอุบล นาคใหญ่โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกรัตน์ กลัดสมบูรณ์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางเติมสิน นัดกลิ่นโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา กุจิรพันธ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี จาตุรัสโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสลักจิตร ปลื้มละมัยโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวฉัตรชนกานต์ เปรมพัฒนพันธ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2กรรมการ
5. นางสาววิมลวรรณ แซ่ลี้โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขณิศรา ต้นสอนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ ธรรทิพย์สกุลโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางธิติยา กวินเอกวราโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสุวรรณ จันทรวรรณโรงเรียนสระกะเทียมวิทยากรรมการ
4. นางอาสยา ไทยโพธิ์ศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางภัชรา จิตสงบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิริญา อยู่สุขโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ชาญเชิงค้าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กอบกุลชีวพรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปัญญา ทองคำเภาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนิดา ศิลาโชติโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเจนจีรา ธนกสิกรโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาที่ปรึกษา
7. นางผจงจิตร เกิดหิรัญโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรีโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ อาศุวณิชย์พันธูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมชาย อินคล้าโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอรรถยา อุตตะโมทโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางศิริรัตน์ สิทธิบูรณาญาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนที่ปรึกษา
7. นางสาวนำพร จิรัญดรโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาที่ปรึกษา
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา เกิดขาวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ลิ้มศิริวัฒน์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางระเบียบ เสรีรมย์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
4. นางวรรณี สระทองแขมโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสุจิตรา ทัดวอนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนที่ปรึกษา
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลักษณ์ สิทธิธรรมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ รุผักชีโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
3. นางบุญสาว สุขสมบูรณ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี เดชป้องโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นางมาลินี ทับทิมชัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายธีระพงษ์ ภุมมาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนที่ปรึกษา
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ กุศลพลาเลิศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชนรรจิตร์ สินธวัชวงศ์โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันทนีย์ ทายะพิทักษ์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนที่ปรึกษา
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธ โตอดิเทพย์ศึกษานิเทศก์ สพม.9ประธานกรรมการ
2. นางอำภาพันธุ์ ธานินทร์ธราธารโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติมา บวรโภคินโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาสินี เล้าอรุณโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ สมัครรัฐกิจโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้วโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนา อัจฉริยากรโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอุรา สุขแปดริ้วโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
6. นางชวรรษวรรณ เดชมาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
7. นางสาวบำรุง สรหงษ์โรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวชญานิศ สุธรรมมาโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
9. นางอารีย์ สุกใสโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
10. นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
11. นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวี วรรณกูลโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ เอกเผ่าพันธุ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางภาวดี เจริญเชื้อโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภา เมฆจินดาโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
6. นางสาวอภิรดา ทั่นเส้งโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
7. นายประวิง จิรชวาลวิสุทธ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
8. นายสุนทร จันทร์คำโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
9. นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุลโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ธรรมบำรุงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เลิกชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ ถิรนันทนากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นางชลิดา ศรีเครือแก้วโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางวิไล อาทะวงศ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ศรีพยัพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกรรมการ
3. ดร.ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัชมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
4. นางกมลทิพย์ วิบูลย์ชาติโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางนันทิยา จตุรพาหุโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ธรรมบำรุงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เลิกชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ ถิรนันทนากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นางชลิดา ศรีเครือแก้วโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางวิไล อาทะวงศ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ศรีพยัพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกรรมการ
3. ดร.ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัชมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
4. นางกมลทิพย์ วิบูลย์ชาติโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางนันทิยา จตุรพาหุโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา เลิกชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายสมชัย พิทักษ์วงษ์โยธินโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางฐานิตา ดอกไม้จีนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสมสมัย คำภูษาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสาวอรุณี เร้าอรุณโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ ธรรมบำรุงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทนิรัตน์ จุลเอียดโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญยงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรยา กัลยาณกุลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวอังคณา ศรีเตชานุพงศ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นางนิธินาฎ ใช้ศรีทองโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
7. นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่างโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ไกรงามโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจร่มเย็นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ กุลฐิติกิจโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพิน ฐิติพงศ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเสาวภา เล่นวารีโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทสมพงษ์ เล้าสุขสุวรรณ์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
7. นางเฉลิมขวัญ สุขโยธินโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
9. นางปิยะวรรณ แสงงามโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
10. นางพิบูลพรรณ ตังคะพิภพโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้าโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี สุริยพันธุ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิสิฐ ฤทธิ์เทพโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวาพัชร ทองราชโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวรรณธนะ ปัดชาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
6. นายนิสิต กำภูพงษ์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
8. นางภาริญ ตันติดุสิตาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
9. นางสุกัญญา ด้วงหิรัญโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
10. นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย บุญญานิติพงษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย โชตินครโรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติชญา อยู่เต็มสุขโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางพิสมัย โชตินครโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกันยารัตน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ใจเอื้อยโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
8. นางมณี สุวรรณจำปาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
9. นายหัสชัย ทวีผลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวกนกเพ็ญ งามขำโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
11. นางนิพาพร สนประเสริฐโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
12. นางลัดดา ปุจฉาการณ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
13. นางพชรรัตน์ อุดมผลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
14. นางสุภาภรณ์ ชัยยะโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
15. นางสาวปาริชาติ บุญเสวกโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
16. นางสาวประภารัตน์ กัลยาวุฒิพงศ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล ธรรมรักษ์เจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมพันธ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาววงจันทร์ ช้างเทศครูโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นางจิตภินันท์ ศรีชูพิพัฒน์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
6. นางสาวอรัญญา คงแก้วโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางจิระพรรณ ศรีบ้านโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
8. นางสาวพัชราพร ร่วมรักษ์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสุรชัย ฟักนวมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
11. นายวิวัฒน์ ปาหินาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
12. นางวันเพ็ญ อยู่ยืนยงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวสุพรรณ แสงเพ็ชรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวปิยพร วงษ์อุบลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีผกา เจริญยศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชูจิต อางนานนท์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรณนา อินทรรุ่งโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวประไพ บูรณประพฤกษ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายมานะศักดิ์ มุสิกโกโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
6. นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ตั้งธนะวัฒน์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางวรรณา เมธศาสตร์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภัคเบญญาภา เมฆอินทร์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นายเดชา วิบูลย์ชาติโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการ
4. นายสรไกร คำกองแก้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวออนจิลา บัวประเสริฐโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเทพสังวาล ถนอมบุญโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ
7. นางสาวเกยูร สุขะกาญจน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
8. นายทวีชัย บุณยะมานโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ทรัพย์มาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมสกุล ภาณุภาสโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางสาวราณี บุรีรักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ
5. นายวิชาญ รุผักชี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
6. นายสุทัศน์ ยี่สุ่น โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางรัตนา หิรัญโรจน์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวการะเกด ดำสุวรรณโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ ทรัพย์มากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมสกุล ภาณุภาสโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการ
4. นางสาวราณี บุรีรักษ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นายวิชาญ รุผักชี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
6. นายสุทัศน์ ยี่สุ่นโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางรัตนา หิรัญโรจน์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวการะเกด ดำสุวรรณโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวรันต์ภรณ์ คังคะประดิษฐ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา พัฒนมาศโรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจินดา จันทร์อุบลโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นางชวนชม คชศิลาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรัตนา บุญแสนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา กรรมการ
6. นางสาววรรณธมล บุตรมาดีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
7. นายเชียงชัย อิสระเสนีย์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
8. นางสาวรัติกาล ท้วมบัวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวจุไรรัตน์ พุกภูษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
10. นายนนทกฤษณ์ ศุภโสภณโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
11. นางบุรีรัตน์ วัฒนกุลมีชัยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ กรรมการ
12. นางสาวกมลา ศรีเจริญโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาววรันต์ภรณ์ คังคะประดิษฐ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา พัฒนมาศโรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจินดา จันทร์อุบลโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นางชวนชม คชศิลาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรัตนา บุญแสนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา กรรมการ
6. นางสาววรรณธมล บุตรมาดีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
7. นายเชียงชัย อิสระเสนีย์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
8. นางสาวรัติกาล ท้วมบัวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวจุไรรัตน์ พุกภูษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
10. นายนนทกฤษณ์ ศุภโสภณโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
11. นางบุรีรัตน์ วัฒนกุลมีชัยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ กรรมการ
12. นางสาวกมลา ศรีเจริญโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ นุชฉัยยาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ สุขวัฒนากรณ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ แสงจันทร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวเฉลา ม่วงทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
6. นางกันตินันท์ สักคุณา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
7. นางยุพเรศน์ อุไรชื่นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
8. นายโชคดี สมบูรณ์ดีโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวจิตรา กสิกิจเมธาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยชนะ นุชฉัยยาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ สุขวัฒนากรณ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ แสงจันทร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวเฉลา ม่วงทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
6. นางกันตินันท์ สักคุณา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
7. นางยุพเรศน์ อุไรชื่นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
8. นายโชคดี สมบูรณ์ดีโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวจิตรา กสิกิจเมธาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชญาภัค กฤษหว่างโรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมานิตย์ วงษาโรงเรียนศาลาตึกวิทยา กรรมการ
4. นายปัญญา ไขสี โรงเรียนราชิณีบูรณะ กรรมการ
5. นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุลโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
6. นายมนัส ดีมีโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
7. นางจินตนา ภูศรี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยากรรมการ
8. นายนพดล จูมัจฉะโรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
9. นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
10. นายนคร ณัฐวุฒิโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาววันจันทร์ สวัสดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชญาภัค กฤษหว่างโรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมานิตย์ วงษาโรงเรียนศาลาตึกวิทยา กรรมการ
4. นายปัญญา ไขสีโรงเรียนราชิณีบูรณะ กรรมการ
5. นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุลโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
6. นายมนัส ดีมีโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
7. นางจินตนา ภูศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยากรรมการ
8. นายนพดล จูมัจฉะโรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
9. นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
10. นายนคร ณัฐวุฒิโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาววันจันทร์ สวัสดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา เชนะโยธินโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2กรรมการ
2. นายนเรศ กองสมบัติโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปรัชฌาภรณ์ ทวีสุขโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี คงพันธ์โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชัญญาวีร์ โพธิ์ทองชัยภาโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ ทิพย์มาลัยโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
2. นางสาวชมัยพร แซ่วีโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
3. นางกฤติกา โชควัฒนชัยโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
4. นายวรินทร์ พ่วงอยู่โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายวทัญญู สุวรรณประทีปโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา มั่นคงโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
2. นายประสาร ขุนศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุวรรณี คู่โนรัมย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา บูชาโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุษยา แช่มโชติโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอินทิรา อินทร์ภิรมย์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
2. นายธนสาร เมธสุทธิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมพรชัย ประพันธ์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎา เพชรเทศโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. นางการุณ พูลเพิ่มโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเลิศ จันทร์คำโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
2. นายทวิช ลักษณ์สง่าโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา เม่งเตี๋ยนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ สุขใจโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร เย็นสนิทโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเลิศ จันทร์อินทร์โรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
2. นายทวิช ลักษณ์สง่าโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา เม่งเตี๋ยนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ สุขใจโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร เย็นสนิทโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายปุณณวัช ทัพธวัชโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เกตุสมโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางลั่นทม ชวนชื่นโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
4. นางวงจันทร์ พันชนะโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเปรมวดี สุวรรณาภิชาติโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายบุญส่ง จูยืนยงโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เกตุสมโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา สิงห์สมบัติโรงเรียนาสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเปรมวดี สุวรรณาภิชาติโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. นางลั่นทม ชวนชื่นโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปาริชาต ชูศิลป์กุลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิริธนบดีโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตจะรินทร์ เฉิดฉายพนาวัลย์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรี ชาวนาเป้าโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
5. นางพีรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจิญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางธีติมา เกิดลอยโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรัญญา ชาวเรือโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปราการ พรมอ้วนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
4. นายฉลอง ชื้นประไพโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลยา แซ่จิวโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา นิยมทรัพย์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางสาวซ่อนกลิ่น ศรีทองเทศโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางผกาพร อินทร์อยู่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพีลาภ ลำภาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ทับแก้วโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดีสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี บุณยะมานโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนภาพร พลอยบ้านแพ้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นายธนภัทร จันทะวงษ์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ศรีทองโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาประจักษ์ ปัญญาลาภีโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
2. นางบุญทอง รักษาผลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. ร.อ.ปรีชา อ่อนละม้ายโรงเรียนการบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทีปะปาลโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ชังคมานนท์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางศิริวรรณ บรรจงโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
2. นางสาวโสภัค จิรัญดรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวันทนี นิ่มปุญญกำพงษ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นายกมล บุญณรงค์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นายรณชัย จันคงโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพัทยา คงมีชนม์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
2. นางพเยาว์ จันทร์จารุภัคโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ดาผิวดีโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นายมีชัย ปานอำพันธ์ุโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ ดีเอี่ยมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชนิดา โพธิ์มงคลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุวพิชญ์ ภู่ทองโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยากรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ สูงสมสกุลโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายจักพงศ์ พินิจการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศรีจารุฤกษ์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ขาวเอียดโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
6. นายบัณฑิต จันทรประทับโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช เชื้อกุลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
4. นางภรศศิร์ ปิยาพัชรศักดิ์โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ศรีเนตรโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนภา ดีสวาสดิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายจรุง บุษบรรณโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช เชื้อกุลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
4. นางภรศศิร์ ปิยาพัชรศักดิ์โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ศรีเนตรโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนภา ดีสวาสดิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายจรุง บุษบรรณโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช เชื้อกุลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
4. นางภรศศิร์ ปิยาพัชรศักดิ์โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ศรีเนตรโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภา ดีสวาสดิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายจรุง บุษบรรณโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช เชื้อกุลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
4. นางภรศศิร์ ปิยาพัชรศักดิ์โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ศรีเนตรโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนภา ดีสวาสดิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายจรุง บุษบรรณโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช เชื้อกุลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
4. นางภรศศิร์ ปิยาพัชรศักดิ์โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ศรีเนตรโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช เชื้อกุลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
4. นางภรศศิร์ ปิยาพัชรศักดิ์โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ศรีเนตรโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนภา ดีสวาสดิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายจรุง บุษบรรณโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช เชื้อกุลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวชลภัท นิติพันธ์โรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
4. นางภรศศิร์ ปิยาพัชรศักดิ์โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ศรีเนตรโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนภา ดีสวาสดิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายจรุง บุษบรรณโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายโสพล ทับทิมชัยโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูริพัฒน์ เพ็ชจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ แก้วอิ่มโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูพิพัฒน์ เพ็ชรจั้นโรงเรียนบอสโกพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.จักษ์ จินดาวัฒน์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ มงคลคูณเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายเกษม เมตตาพลกรรมการ
4. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
5. นายดำรงศักดิ์ ทับทิมโตโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ มงคลคูณเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายเกษม เมตตาพลกรรมการ
4. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
5. นายดำรงศักดิ์ ทับทิมโตโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายเกษม เมตตาพลกรรมการ
3. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ ทับทิมโตโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ มงคลคูณเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ มงคลคูณเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีกรรมการ
3. นายเกษม เมตตาพลกรรมการ
4. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
5. นายดำรงศักดิ์ ทับทิมโตโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภกร เจริญสุขประภาโรงเรียนสาธิตศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ คำปูนโรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริธร สาวเสนโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภกร เจริญสุขประภาโรงเรียนสาธิตศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ คำปูนโรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริธร สาวเสมโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภกร เจริญสุขประภาโรงเรียนสาธิตศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ คำปูนโรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริธร สาวเสนโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ คำปูนโรงเรียนกำแพงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภกร เจริญสุขประภาโรงเรียนสาธิตศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริธร สาวเสมโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านประธานกรรมการ
2. นายเอกพล แสนหาญโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ จิระศิริโชติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านประธานกรรมการ
2. นายเอกพล แสนหาญโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ จิระศิริโชติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านประธานกรรมการ
2. นายเอกพล แสนหาญโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ จิระศิริโชติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านประธานกรรมการ
2. นายเอกพล แสนหาญโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ จิระศิริโชติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณนักร้องอิสระประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โพธิ์ทองนาคนักร้องอิสระกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณนักร้องอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณนักร้องอิสระประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โพธิ์ทองนาคนักร้องอิสระกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณนักร้องอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณนักร้องอิสระประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โพธิ์ทองนาคนักร้องอิสระกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณนักร้องอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณนักร้องอิสระประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โพธิ์ทองนาคนักร้องอิสระกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณนักร้องอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ศรศิริโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต จงดีโรงเรียนมหาราช7กรรมการ
3. นางศิรินญา กตัญญะตาพงษ์โรงเรียนสุริยวงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ ศรศิริโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต จงดีโรงเรียนมหาราช7กรรมการ
3. นางศิรินญา กตัญญะตาพงษ์โรงเรียนสุริยวงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ศรศิริโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต จงดีโรงเรียนมหาราช7กรรมการ
3. นางศิรินญา กตัญญะตาพงษ์โรงเรียนสุริยวงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ ศรศิริโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต จงดีโรงเรียนมหาราช7กรรมการ
3. นางศิรินญา กตัญญะตาพงษ์โรงเรียนสุริยวงค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ศรศิริโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต จงดีโรงเรียนมหาราช7กรรมการ
3. นางศิรินญา กตัญญะตาพงษ์โรงเรียนสุริยวงค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ ศรศิริโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต จงดีโรงเรียนมหาราช7กรรมการ
3. นางศิรินญา กตัญญะตาพงษ์โรงเรียนสุริยวงค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุเนตรา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางอาภารัตน์ แป้นเขียวโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุเนตรา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางอาภารัตน์ แป้นเขียวโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุเนตรา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางอาภารัตน์ แป้นเขียวโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ แสนท้วมครูโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
4. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุเนตรา เทศทองโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางอาภารัตน์ แป้นเขียวโรงเรียนกำแพงเสนวิทยากรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ แสนท้วมครูโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
4. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณนิภา เหล่าเผ่าพันธุ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสกุล จันทร์จรูญโรงเรียนพระปฐมราชวิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางสาวพรศิริ มูลบรรจงโรงเรียนมัธยมฐานบินกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ปรกแก้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาวัน จานทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นายรณกฤต เอี่ยมเจริญโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพรรณนิภา เหล่าเผ่าพันธุ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสกุล จันทร์จรูญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางสาวพรศิริ มูลบรรจงโรงเรียนมัธยมฐานบินกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ปรกแก้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาวัน จานทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นายรณกฤต เอี่ยมเจริญโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณนิภา เหล่าเผ่าพันธุ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสกุล จันทร์จรูญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางสาวพรศิริ มูลบรรจลโรงเรียนมัธยมฐานบินกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ปรกแก้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาวัน จานทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นายรณกฤต เอี่ยมเจริญโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพรรณนิภา เหล่าเผ่าพันธุ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสกุล จันทร์จรูญโรงเรียนพระปฐมราชวิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางสาวพรศิริ มูลบรรจงโรงเรียนมัธยมฐานบินกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ปรกแก้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาวัน จานทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นายรณกฤต เอี่ยมเจริญโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางพรรณนิภา เหล่าเผ่าพันธุ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสกุล จันทร์จรูญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางสาวพรศิริ มูลบรรจงโรงเรียนมัธยมฐานบินกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ปรกแก้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาวัน จานทองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นายรณกฤต เอี่ยมเจริญโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวปาริชาต จงดีโรงเรียนมหาราช7ประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางศิรินญา กตัญญะตาพงษ์โรงเรียนสุริยวงค์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาววัลลภาภรณ์ อำไพโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรักษ์ ทัฬหะกุลธรโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายครูต่างประเทศ -โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ล้ำตระกูลโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณศรี ดีใหญ่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา บำรุงทรัพย์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธันยนันท์ ศิระชนิตนันท์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นายครูชาวต่างประเทศ -โรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
4. นางสาวลำยอง เปียโสมโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการ
5. นางวรรณพร พูลพิพัฒน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี สุธราพนากิจโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุดาภรณ์ จันทร์คามคำโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
3. นายครูชาวต่างประเทศ -โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางสุภาพร ตาตะ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวธัญยธรณ์ หิรัญวรรธน์ธนา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ จันทรวงศ์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภูริตา อัคคีเดช โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายครูชาวต่างชาติ -โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางนิภาพรรณ ปุงบางกะดี่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกันทิมา ชุ่มบุญชูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเสริมฤดี สินทวีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพยสุดา ปู่ไทยโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายครูชาวต่างประเทศ -โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักขณา พันธ์บ้านแหลมโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นางวชราพร คณาลัยวุฒิพงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวัชรินทร์ อินทร์รักษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา ใจทัน โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
3. นายครูชาวต่างประเทศ -โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
4. นางจรรยา สุภาพเนตรโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสาวปิยนุช กีรติบูรณะ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเพียงนภา แจ้งธรรมมา โรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวดี ใจซื่อ โรงเรียนบำรุงวิทยากรรมการ
3. นายJulio Aldyn P. Valdevila โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายไกรสร บุตรดีโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีทอง บวรโกศลจิตโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ วัฒนกุลเจริญโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัยโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายครูชาวต่างประเทศ -โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ พุทธาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลญา พูลเกิด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพรปวีณ์ โคเลิศโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ โขวุฒิธรรมโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. Mr.Robert Tejereroโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
4. นางยุภา ศรีโพธิ์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี ทองสิมาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลสมร เผื่อนปฐม โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวงามจิตร์ สุขเกษมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. Mr.Tabot Moses Tabotโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนลินี แสนเสนาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางอำไพ โสดาดีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางประไพ นิลพันธุ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ ชั้นเล็กโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นางดวงพร บุษบรรณโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์ วรนาม โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายธัชประชา จิรเดชดิษกุลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีนาฎ ฉ่ำชะเอมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา จอมดวงโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายครูชาวต่างประเทศ -โรงเรียนบำรุงวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา ธรรมานุกิจเจริญโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. MissWang Bingxin โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ แซ่หลีโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวครู ชาวต่างประเทศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธุ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. MissXu Guifang โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ก่ำดารา โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา กรรมการ
3. นางสุวรรณี ทับทิมโต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางฐิตธัญญ์ มานิตกุลโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
5. นางสาวแสงระวี สังมณีโชติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ก่ำดารา โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา กรรมการ
3. นางสุวรรณี ทับทิมโต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางฐิตธัญญ์ มานิตกุลโรงเรียนบอสโกพิทักษ์กรรมการ
5. นางสาวแสงระวี สังมณีโชติโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสมรัตน์ แสงทอง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสมมาตร ตังคพิภพ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. MissMaidy B. Aguilar โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ธรรมประเสริฐ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสายพิน เคลือบเต็ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเบญจพร กุหลาบแก้วโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญกาญจน์ สนธิพันธ์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Froiland Jess Tagataโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล โรงเรียนฐานบินกำแพงแสน กรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ อินทนิล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขาติ กสิตินโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย วงศาชโยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล กัณหาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโขโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
6. นายชิตชัย บุญเทียนโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรเชษฐ์ สุขใจโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายคธา ว่องพัฒนวงศ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แจ้งใจโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางภรปวีณ์ โคเลิศโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นายกมล บุญณรงค์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นายประสพสันต์ ลือสัตย์โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐมกรรมการ
6. นายณัฐนันท์ ชัยธงประสิทธิ์โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
7. นายโยธิน พูลกำลังโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ วงศ์หงษ์ทองโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสกุล ผิวงามโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นางเบญจพร กุหลาบแก้วโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางสาวโสภิต จิรัญดรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธีระรัฐ ทองบุญมาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวราพร โพธิ์มั่นโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรียา หาญเจริญโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์โรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
4. นางสาวนางสาวมนกานต์ ทองศุภผล ทองศุภผลโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรัญญา โรยแสงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวราพร โพธิ์มั่นโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรียา หาญเจริญโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์โรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
4. นางสาวนางสาวมนกานต์ ทองศุภผล ทองศุภผลโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรัญญา โรยแสงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา สุวรรณรัตน์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวราศี กุลสิงห์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
4. นางอนัญญา อัคร์วิชญ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนริศรา บัวหลวงงามโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอุไร โมระมัตโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดรรชนี วิสาสะโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณี คำเจริญโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางเพลินพิศ ลภานุวรรต์นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปัญญา ทองคำเภาโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ เจี่ยศิริเจริญวงษ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้องเดือน วัชระโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางขวัญจิตร เดชชะสุนันท์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพย์อาภา แสงบัวโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีวิตรี สุขสมกิจโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีย์ จิตประสงค์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายชาตรี นาคชำนาญโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวปุญณดา ตุ้มต่างหูโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปองพล วาสบุญาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์ธร สามงามน้อย โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี สุขศิริโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา คำเนียมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีปโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี สุขศิริโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา คำเนียมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีปโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปองพล วาสบุญาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์ธร สามงามน้อย โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปองพล วาสบุญาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์ธร สามงามน้อย โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ จูยืนยงโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจันทิมา นุชฉัยยาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยรัตน์ พินโพวงษ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจรินญา ประสิทธิ์ชัยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิมพ์ณิชา สุริยันต์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมวันต์ กระดังงาโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญรัตน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ตรีรัตน์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเขมวันต์ กระดังงาโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญรัตน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ตรีรัตน์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิภา สุริยันต์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายศรชัย เกษมสุขโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เอี่ยมละออโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ใจดีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
3. นายวิชิต สวัสดิ์จาดโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา บุญเต็มโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา บุญเต็มโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายผจญ รุ่งอรุณเลิศโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณราวุฒิ ช่างทุ่งใหญ่โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้วโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร คุณัชญ์ธาดาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีรวิทย์ กล่ำเจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร คุณัชญ์ธาดาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีรวิทย์ กล่ำเจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คนยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ คิ้ววัฒนเกียรติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางนงเยาว์ เฉยบำรุงโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางศิรินารถ วรทรัพย์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวกันยรัตน์ เมนาคมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ ดาราทองโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัชวาล สุปัญญารักษ์ โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ตั้งมั่นคงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายอำนวย อินทา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
3. นายไพศาล ปรีชาสุนทรโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนวล ปัญญาอินทร์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางเรไร สุวรรณศรีโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เกียวกุลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ พูลศรีโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นางนัดดา อินทา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
3. นางสาวนิรมล พันธป่าโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกนกกร ธรรมจินดาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศรัณย์ธร นราวัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิพันธ์ เจริญสุขโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ แก้วบุปผาโรงเรียนบางเลนวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางวริษฐา ลิโมภาสิทธ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางกณิศา ใจทันโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ นครจันทร์โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวินัย กล่อมพุ่มโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมเจษ มาสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ
4. นายนิรันดร์ น้อยโสภาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นายสุรพล แย้มจั่นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ เจี่ยวเลี่ยนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมานพ จันทวิชชประภาโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายปรีชา จันทร์สุทนพจน์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการ
4. นายบุญเลิศ พรายอินทร์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการ
5. นางพงษ์ลดา คงบางพระโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา เปียถนอมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางปรางศรี สมผล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางภาวนา รอดพันธุ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี กิจรุ่งโรจนาพรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ลิ้มสุวรรณโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยา กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา พูลลาภวิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ ทองภักดีโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม กรรมการ
3. นางสุพัตรา ศรีพิพัฒน์โรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุวลัย วาสบุญมาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอุษา หัสชูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการ
3. นางแสงรุ่ง เถาตะกูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา อิ่มจริตโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เกียวกุลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ ฟักประไพ โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกิ่งแก้ว จารุกรุณาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา อิ่มจิตรโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เกียวกุลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐนิช ขวัญยืนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชัยยะโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
3. นางสุนันทา แก้วเกตุมณี โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมหวัง เอี่ยมสังวาลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐนิช ขวัญยืนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสมร ฉายอรุณโรงเรียนศาลาตึกวิทยา กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวราศี กุลสิงห์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมนกานต์ ทองศุภผลโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวมนกานต์ ทองศุภผลโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิว ตาคมโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ทวีเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางวิมลพรรณ จงสุขมีทรัพย์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา โทรศัพท์ 081-1459668,089-9891986 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม.9 (นครปฐม เขต1)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]