หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
2 นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นางสาวลัดดา ทองประจวบโชค รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางสาวราศี กุลสิงห์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางวัฒนา จันทร์จารุภัค กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสมาน ทวีเลิศ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางเนตรชนก รินจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางวิมลพรรณ จงสุขมีทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางสุนันทา วิจารณ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางสาววลัยพร ชัยประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายธนิกุล แก้วเกตุมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายธีระรัฐ ทองบุญมา ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางสาวพนิตานันท์ อนุสรณ์ประชา ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางมะลิวัลย์ เอี่ยมพันธ์ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายเจษฎา ศิริธนบดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
17 นางสาวสุภาพร ตาตะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
18 นางสาวนิว ตาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
19 ว่าที่ ร.ต. ศรีไพร พานแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
20 นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและรายงานผล  
21 นางวิมลพรรณ จงสุขมีทรัพย์ กรรมการ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและรายงานผล  
22 นางสาวนิว ตาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและรายงานผล  
23 นายอาคม มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการ  
24 นายสมศักดิ์ วงศ์หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการ  
25 นายคธา ว่องพัฒนวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการ  
26 นายสรรค์ธยา เส็งสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการ  
27 นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา รองประธานกรรมการ  
28 นายสมศักดิ์ ภักดี ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการ  
29 นางรัตนา บุญแสน ครูโรงเรียนศาลาตึกวิทยา กรรมการ  
30 นางสกาว สันติเทวกุล ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ  
31 นางสาวศศิพินทุ์ นรเศรษฐพันธุ์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการ  
32 นางสาวเฉลา ม่วงทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา กรรมการ  
33 นางปราณี อ่อนสัมพันธุ์ ครูโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม กรรมการ  
34 นางสาวศิริลักษณ์ ศุกระเศรณี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการ  
35 ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ตั้งธนะวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ  
36 นางรัตนา หิรัญโรจน์ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กรรมการ  
37 นางบุรีรัตน์ วัฒนกุลมีชัย ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ กรรมการ  
38 นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการ  
39 นางทัศนีย์ อัคนิตย์ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กรรมการ  
40 นายประชา เหล่าเหมมณี ครูโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ กรรมการ  
41 นางสาววรรณิศา ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนบำรุงวิทยา กรรมการ  
42 นางพิทยาภรณ์ เติมกล้า ครูโรงเรียนสหบำรุงวิทยา กรรมการ  
43 นางสาวธนาคม ตันตยานุวัตร ครู โรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
44 นางยุภา ศรีโพธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน  
45 นางขวัญจิตร เดชเดชะสุนันท์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน  
46 นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน  
47 นายโสพล ทับทิมชัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
48 นายปริรักษ์ อรา่มวาณิชย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
49 นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
50 นายเดชา ศรัทธาผล ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
51 นางชวัลกร เกตุประเสริฐ์ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
52 นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
53 นางศิริพร ประสารศักดิ์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
54 นางสาวศิริญญา ศรีคำ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
55 นางสาววันเพ็ญ พุทธา ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
56 กัญญาณัฐ บุญพวง ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
57 นางรจนา สายสุวรรณ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา  
58 วีรวิทย์ กล่ำเจริญ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา  
59 นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา  
60 นายจุมพล ศรีบุญธรรม ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา  
61 นางสาวสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
62 นางสาวจรสพร นาคปฐม ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
63 นางสาวประกายเดือน ท้าวกัลยา ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ  
64 นางสาวนงลักษณ์ ขจรบุญ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
65 นางสาวปริญญลักษณ์ อุนาศรี ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
66 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวเรศ บุญเลิศ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
67 นางอิศราวรรณ พูลดี ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการทดแทน  
68 นางปราณี ทองสิมา ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการทดแทน  
69 นางมะลิวัลย์ เอี่ยมพันธ์ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการทดแทน  
70 Ms. Zhi Xinxuan ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการทดแทน  
71 Ms. Ding Zinan ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการทดแทน  
72 นางอนงค์ เหลืองไพรัตน์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการและเลขานุการทดแทน  
73 นายสมศักดิ์ ภักดี ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นายธวัชชัย ครุฑไทย ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นางจำนงจิต กันตะเพ็ง ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นางนัยนุช จักรเงิน ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นายนันทวัฒน์ เพชรพลอย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นายธีระรัฐ ทองบุญมา ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
80 นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการ  
81 นางสุนันทา วิจารณ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการ  
82 นางสาววลัยพร ชัยประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการ  
83 นายธีระรัฐ ทองบุญมา ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
84 นายธีระรัฐ ทองบุญมา ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
85 นางสาวพนิตานันท์ อนุสรณ์ประชา ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
86 นางอิศราวรรณ พูลดี ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินการ  
87 นางงสาวนงลักษณ์ ขจรบุญ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการ  
88 นางวัชรินทร์ อินทร์รักษ์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการ  
89 นางอรุณศรี ดีใหญ่ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการ  
90 นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการ  
91 นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
92 นางอิศราวรรณ พูลดี ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
93 นางสาวนงลักษณ์ ขจรบุญ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
94 นายอาคม มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
95 นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
96 นายเดชา ศรัทธาผล ครู โรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
97 นางสาวนิชาภา เจริญสุข นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมดนตรีไทย  
98 นางสาวน้ำฝน ศรีสุขใส นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมดนตรีไทย  
99 นางสาววรินธร ยมะคุปต์ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมดนตรีไทย  
100 นางสาวสิปรางค์ สามภูศรี นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมดนตรีไทย  
101 นางสาวลลิตา สระทองพิม นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมดนตรีไทย  
102 นางสาวกุลนัท ศรสำราญ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมดนตรีไทย  
103 นางสาวณัฐพร สุวรรณคำ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมดนตรีไทย  
104 นางสาวชมัยพร ถิ่นวงษ์ม่อม นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงลูกกรุง  
105 นางสาววนิดา นวลกลางดอน นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงลูกกรุง  
106 นางสาวกิ่งกาญนา พูลสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงลูกกรุง  
107 นางสาวจินตนา กุศลรอด นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงลูกกรุง  
108 นางสาวอินทิรา ใจมั่น นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงลูกกรุง  
109 นางสาวเกวลิน ทองมาดี นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงลูกกรุง  
110 นายธีรภัทร บุญมาก นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
111 นางสาวโชติกา หงศ์เอก นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
112 นางสาวกาญจนา สามงามมี นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
113 นางสาวอัญชลี บุญชุ่ม นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
114 นายธวัชชัย ห้วยหงษ์ทอง นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงสากล  
115 นายศิริกร สามงามน้อย นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงสากล  
116 นาวสาวอุษณีย์ ทองแท่งใหญ่ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
117 นายกฤษกร ชิณวงษ์เกตุ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
118 นางสาวอังคณา พรมมี นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
119 นางสาวสายธาร กำมา นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมรำวงมาตรฐาน  
120 นางสาวนรีกานต์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมรำวงมาตรฐาน  
121 นางสาววิไลพร ตานันไกล นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมรำวงมาตรฐาน  
122 นางสาวกนกวรรณ เพชรแอน นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
123 นางสาวชุติมา ศรีสำราญ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
124 นางสาวมยุรฉัตร เพ็งพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
125 นาวสาวจันทร์จิรา อาจน้อย นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
126 นางสาวสุชาวดี แพประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
127 นางสาวนิตยา ศรีเพชร นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
128 นายคธา ว่องพัฒนวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
129 นายสมศักดิ์ วงศ์หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
130 นายสรรค์ธยา เส็งสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
131 นางจุรีรัตน์ สาลีรัมย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
132 นายสุภพ สัมมเสถียร โรงเรียนพระปฐมวิทยา กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
133 นายณรงค์ ชูเชิด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
134 นายอัศนีย์ เศรษฐบุตร โรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
135 นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
136 นายณรงค์ กอบกุลธีรพร โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
137 นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโข โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
138 นางสาวนิรมล เดชนาเกร็ด โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
139 นางสุพัตรา อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
140 นางสาวมนกานต์ ทองศุภผล โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
141 นางสมใจ ธงไชย โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
142 นางอุไร โมระมัต โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
143 นางภัสรัญ สระทองนวล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
144 นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
145 นายสุรเชษฐ์ สุขใจ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการอำนวยการ การจัดการประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
146 นางมาลิณี พูลศรี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
147 นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
148 นางสาวปิยนุช กีรติบูรณะ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - ม.3  
149 นางสาววารุณี อ่อนสด โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.6  
150 นางสาวเพ็ญโสม ว่องตระกูลเรือง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)  
151 นางสาวมรกต สุวัชรกุล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3  
152 นางสาวดวงธิดา ศรีโกมุท โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - ม.6  
153 นางจารุณี รอบคอบ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
154 นางมาลิณี พูลศรี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
155 นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
156 นางอุไร โมระมัต โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
157 นางนันทิยา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
158 นางภัสรัญ สระทองนวล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
159 นางสาวศรีวิตรี สุขสมกิจ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
160 นายสุรเชษฐ์ สุขใจ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
161 นายสุภพ สัมมเสถียร โรงเรียนพระปฐมวิยาลัย กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
162 นางจุรีรัตน์ สาลีรัมย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
163 นายณรงค์ ชูเชิด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
164 นายอัศนีย์ เศรษฐบุตร โรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
165 นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
166 นายณรงค์ กอบกุลธีรพร โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
167 นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโข โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
168 นางสาวนิรมล เดชนาเกร็ด โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
169 นางสุพัตรา อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
170 นางสาวมนกานต์ ทองศุภผล โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
171 นางศิริญา สุทธิพันธ์ โรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
172 นางสาวฉัตรชนกานต์ เปรมพัฒนพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 กรรมการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
173 นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
174 นางสาววิกานดา ไชยโสตร โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประสานงาน การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
175 นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - ม.3  
176 นายสุชาติ กสิติน โรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - ม.3  
177 นายสมชาย วงศาชโย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - ม.3  
178 นายสุรพล กัณหา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - ม.3  
179 นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโข โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - ม.3  
180 นายชิตชัย บุญเทียน โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - ม.3  
181 นายสุรเชษฐ์ สุขใจ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - ม.3  
182 นายคธา ว่องพัฒนวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - ม.6  
183 นายวินิจ แจ้งใจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - ม.6  
184 นางภรปวีณ์ โคเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - ม.6  
185 นายกมล บุญณรงค์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - ม.6  
186 นายประสพสันต์ ลือสัตย์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - ม.6  
187 นายณัฐนันท์ ชังธงประสิทธิ์ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - ม.6  
188 นายโยธิน พูลกำลัง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - ม.6  
189 นางวราพร โพธิ์มั่น โรงเรียนคงทองวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1 - ม.3  
190 นางพัชรียา หาญเจริญ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1 - ม.3  
191 นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1 - ม.3  
192 นางสาวมนต์กานต์ ทองศุภผล โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1 - ม.3  
193 นางศรัญญา โรยแสง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1 - ม.3  
194 นางวราพร โพธิ์มั่น โรงเรียนคงทองวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4 - ม.6  
195 นางพัชรียา หาญเจริญ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4 - ม.6  
196 นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4 - ม.6  
197 นางสาวมนต์กานต์ ทองศุภผล โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4 - ม.6  
198 นางศรัญญา โรยแสง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4 - ม.6  
199 นายสมศักดิ์ วงศ์หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.6  
200 นายสกุล ผิวงาม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.6  
201 นางเบญจพร กุหลาบแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.6  
202 นางสาวโสภิต จิรัญดร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.6  
203 นายธีระรัฐ ทองบุญมา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.6  
204 นางศิริลักษณ์ เจี่ยศิริเจริญวงษ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3  
205 นางเอื้องเดือน วัชระ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3  
206 นางขวัญจิตร เดชะสุนันท์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3  
207 นางทิพย์อาภา แสงบัว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและเลขานุการการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3  
208 นางสาวศรีวิตรี สุขสมกิจ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6  
209 นางสาวรัชนีย์ จิตประสงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6  
210 นายชาตรี นาคชำนาญ โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6  
211 นางสาวปุณณดา ตุ้มต่างหู โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการและเลขานุการการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6  
212 นางนันทิยา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3  
213 นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3  
214 นางสาวพัชราพร สุขเผือก โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3  
215 นางสาวอนัญญา อัคร์วิชญ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3  
216 นางสาววริศรา บัวหลวงงาม โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3  
217 นางอุไร โมระมัต โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - ม.6  
218 นางวรรณี คำเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - ม.6  
219 นางเพลินพิศ ลภานุวรรต์น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - ม.6  
220 นางดรรชนี วิสาสะ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - ม.6  
221 นายปัญญา ทองคำเภา โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - ม.6  
222 นางสาวตุลยา ธรรมานุกิจเจริญ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
223 นางสาววนิดา อินสุวรรณ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
224 นางสาวซ่อนกลิ่น ศรีทองเทศ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
225 นางบุษกร คงนะ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
226 นายวสันต์ เพ็ญเสวี ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
227 นางสาวทัศนี คำระหงษ์ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
228 นางมาลิณี พูลศรี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
229 นางศศิธร ศรีพรหม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
230 นางสาวกุสุมา พัฒนมาศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
231 นางสาวกมลา ศรีเจริญ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
232 นางสาวสุนิสา ขุนพรหม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล การประกวด/แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
233 นายสมศักดิ์ ภักดี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
234 นางสาวชาลินี ธีระพานิช โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
235 นางอุไร โมระมัต โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
236 นางธนภรณ์ สาตนุรักษ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
237 นางกฤติกา โชควัฒนชัย โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
238 นายสุรชาติ ศรีนวล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
239 นางอาภารัตน์ แป้นเขียว โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
240 นายธีรศักดิ์ ลวรรณวงษ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
241 นายนิติธร มีเข็มสุพรรณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
242 นายปรีชา คงสีดี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
243 นางแสงรุ่ง เถาตะกู โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายควบคุมยานพาหนะ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
244 นายวิชิต สวัสดิ์จาด โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
245 นายสกุล ผิวงาม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
246 นายจุมพล ศรีบุญธรรม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
247 นายถาวร ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
248 นางสาวนพมาศ อุบล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
249 นางสาวสุนิสา อ่อนส้มกริด โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
250 นายจิรานุวัฒน์ บุญปลอด โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
251 นางสาวเสาวลักษณ์ เชาว์พร้อม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
252 นายนันทวัฒน์ เพชรพลอย โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
253 นายสมศักดิ์ ภักดี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
254 นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
255 นายสมบัติ รัตนบุษย์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
256 นายชัยพันธ์ อริยเกศมงคล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
257 นายมานพ ทองเต็ม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
258 นายวีระยุทธ โพธิ์ยะลาด โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
259 นายทศพร สระทองทรัพย์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
260 นางสาวจิราวรรณ พันธุรัตน์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
261 นายธวัชชัย ครุฑไทย โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
262 นางแสงรุ่ง เถาตะกู โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
263 นางสาวฉันทนา ธูปตาก้อง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
264 นางธนภรณ์ สาตนุรักษ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
265 นางพรสินี วงศ์หงษ์ทอง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
266 นางดวงใจ จ้อยทองมูล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
267 นางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
268 นางจีรนันท์ มีเข็มสุพรรณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
269 นางจารุณี รอบคอบ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
270 นางวรวรรณ ทาแดง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
271 นางสาวสุภารัตน์ เอี่ยมพิทักษ์พร โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
272 นายปัณณทัต เย็นนะสา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
273 นางสาวราตรี สุธราพนากิจ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
274 นางสาวิสตรี สุขวัฒนากรณ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
275 นางสาวทรัพย์ทวี ทองจันอับ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
276 นายสหรัฐ เบี้ยววงศ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
277 นางเปรมวดี สุวรรณาภิชาติ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
278 นางฉันทนา ธูปตาก้อง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
279 นางสาวประกายเดือน ท้าวกัลยา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
280 นางสาวศศิญา คุ้มเดช โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
281 นางจีรนันท์ มีเข็มสุพรรณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
282 นางปนัดดา ขุนทอง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
283 นางสุนีย์ ชื่นด้วง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
284 นางสมพิศ จงมีสุข โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
285 นางสาวอักษร สามคุ้มพิมพ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
286 นางพงษ์ลดา คงบางพระ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
287 นางสาววิภา เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
288 นางสาวศรวณี ทั่งเหมือน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
289 นางสาวปรียา บัวทอง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
290 นางสาวณัฐิตา ประสงค์เงิน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
291 นางศิรประภา รัตนบุษย์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
292 นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมพันธ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
293 นายสิทธิศักดิ์ สุขวัฒนากรณ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
294 นางศศิธร ศรีพรหม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
295 นางสาววันจันทร์ สวัสดี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
296 นางสาวเสาวลี ศรีทุ่ง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
297 นางสาวรัตนากร เดชใจทัด โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
298 นางสาวทิพย์รัตน์ แสงใจดี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
299 นางสาวนภาพร บัวหลวงงาม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
300 นางสาวสุชญาภัค กฤษหว่าง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
301 นายธีระรัฐ ทองบุญมา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
302 นางปราณี ทองสิมา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
303 นางจำนงจิต กันตะเพ็ง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
304 นางสาววิภา คชเม่น โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
305 นางสาวประภาภรณ์ เถาแก้ว โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
306 นางสาวภัสสร พรหมมา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
307 นางสาวจีรยา ศรียา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
308 นางสาวปณัฎฐา นรถี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
309 นางสาวจิตสุภา คำโหงษ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
310 นางสาวนวพร ศรีสุข โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
311 นางสาวพุธิตา ธิบดี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
312 นางสาวภัทราพร ตรีภพ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
313 นางสาววันเพ็ญ พุทธา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
314 นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
315 นายสมพร พาสนาวุฒิโชติ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
316 นางสาวปัทมวรรณ พิบูลย์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
317 นายชาตรี ศรีสัน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
318 นางสาวปนัดดา ดามี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
319 นางสาวฤชุอร คำประเสริฐ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
320 นายภานุพันธ์ พรมสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
321 นายชาญศักดิ์ นิธิปฏิคม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
322 นางมาลิณี พูลศรี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
323 นายสมศักดิ์ ภักดี โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
324 นางแสงรุ่ง เถาตะกู โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
325 นายสมบัติ รัตนบุษย์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
326 นางสาวชาลินี ธีระพานิช โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
327 นางอุไร โมระมัต โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
328 นางธนภรณ์ สาตนุรักษ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
329 นางกฤติกา โชควัฒนชัย โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
330 นางศิรประภา รัตนบุษย์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
331 นายธีระรัฐ ทองบุญมา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
332 นางอาภารัตน์ แป้นเขียว โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
333 นายสุรชาติ ศรีนวล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
334 นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
335 นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
336 นางสาววิกานดา ไชยโสตร โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
337 นางวันทนีย์ ทายะพิทักษ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
338 นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
339 นางมาลินี ทับทิมชัย ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
340 นางสาวเครือวัลย์ จันทร์สมวงษ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
341 นางสาวนำพร จิรัญดร ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
342 นางสาวเจนจิรา ธนกสิกร ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
343 นางผจงจิตร เกิดหิรัญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
344 นายฉัตรชัย เจริญแนว ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
345 นางอภิรดี มณีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
346 นายไพฑูรย์ ถิ่นมาบแค ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
347 นายฉัตรชัย เจริญแนว ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
348 นางสาวนำพร จิรัญดร ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
349 นางสาวเจนจิรา ธนกสิกร ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
350 นางผจงจิตร เกิดหิรัญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
351 นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
352 นายอำนวย อินทา ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
353 นายพีระ จันทรวงศ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
354 นายนิพันธ์ เจริญสุข ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
355 นางอรัญญา ฉายอรุณ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
356 นางสาวเครือวัลย์ จันทร์สมวงษ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
357 นางอภิรดี มณีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
358 นางวันทนีย์ ทายะพิทักษ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
359 นางมาลินี ทับทิมชัย ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
360 นางสาววิมลวรรณ แซ่ลี้ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
361 นางกนกรัตน์ กลัดสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
362 นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
363 นายฉัตรชัย เจริญแนว ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
364 นางผจงจิตร เกิดหิรัญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
365 นางสาวนำพร จิรัญดร ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
366 นางสาวเจนจิรา ธนกสิกร ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
367 นางสาวนิรมล เดชนาเกร็ด ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
368 นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
369 นางศิริวรรณ บรรจง โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  
370 นางสาวโสภิต จิรัญดร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  
371 นางวันทนี นิ่มปุญญกำพงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  
372 นายกมล บุญณรงค์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  
373 นายรณชัย จันคง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  
374 นายกำธร โชคบำรุงศิลป์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  
375 นายสุรชาติ ศรีนวล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  
376 นายสิงหล ช่างปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ประธานกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
377 นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
378 นายศักดิ์สกุล บุญมา ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
379 นายกัณอเนก สุภัทรศักดา ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
380 นางพัทยา คงมีชนม์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  
381 นางพเยาว์ จันทร์จารุภัค โรงเรียนศาลาตึกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  
382 นางสาวชนิดา โพธิ์มงคล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  
383 นางกมลทิพย์ ดาผิวดี โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  
384 นายมีชัย ปานอำพันธุ์ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  
385 นายประเสริฐ ดีเอี่ยม โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  
386 นายประเจิด อยู่สงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
387 นายกัมพล โพธิ์ระดก รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
388 นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
389 นายสมศักดิ์ เหมือนดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
390 นายสุวพิชญ์ ภู่ทอง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  
391 นางสาวอารีรัตน์ สูงสมสกุล โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  
392 นายจักรพงศ์ พินิจการ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  
393 นายสมศักดิ์ ศรีจารุพฤกษ์ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  
394 นายบัณฑิต จันทรประทับ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  
395 นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและเลขานุการ  
396 นางมาลิณี พูลศรี ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
397 นางสาวศศิกานต์ ตุไซร รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
398 นางศิรประภา รัตนบุษย์ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
399 นางสาวพรรณรัชฎ์ โรจน์เพ็ญเพียร ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
400 นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
401 นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
402 นายสาโรจน์ มีวิทยาภรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
403 นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
404 นางสายพิน ทองจุลย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
405 นางกาญจนา ชูเชิด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
406 นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
407 นางสาวรัชนีย์ ปริกขนานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
408 นางภควดี อาริยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
409 นางสาวดาริกา แก้วภิรมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
410 นางสาวศศิกานต์ ตุไซร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
411 นางสาวกนกอร วงศ์จำปา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
412 นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
413 นายรพีภัทร์ ธนากูลจิรวัฒน์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยี กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
414 นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยี กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
415 นายศักดิ์สกุล บุญมา ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยี กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
416 นายจตุรงค์ อิมทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
417 นายสุเทพ พัดทอง ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
418 นางสาวศศิกานต์ ตุไซร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
419 นายตฤณชาติ ซึงพานิชย์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
420 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
421 นางจันทนา รองาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
422 นายตฤณ มีเนตรทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
423 นางภัคศรัณย์ กัญญ์วรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
424 นายอเนก มีมงคล ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
425 นางปิยะวรรณ แสงงาม ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
426 นางสาวเครือวัลย์ จันทร์สมวงษ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
427 นางอภิรดี มณีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
428 นางสาวนิรมล เดชนาเกร็ด ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
429 นายยุทธ โตอดิเทพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.9 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
430 นางสาวราศี กุลสิงห์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
431 นางอัญชลี สุวรรณวิสัย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
432 นางชญาภา มณีสุธรรม ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายบริการอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
433 นางสาวศศิกานต์ ตุไซร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
434 นางสาวสตีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
435 นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
436 นางกาญจนา ชูเชิด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
437 นางภควดี อาริยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
438 นางสายพิน ทองจุลย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
439 นางสาวกนกอร วงศ์จำปา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
440 นางสาวดาริกา แก้วภิรมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
441 นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
442 นางสาวรัชนีย์ ปริกขนานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
443 นางสาวศศิกานต์ ตุไซร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
444 นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
445 นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
446 นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
447 นายสาโรจน์ มีวิทยาภรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
448 นางสาวสุพรรณี ทองขาว ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
449 นายวิชาญ ทองสมจา ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายจัดทำเอกสารและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
450 นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานคณะกรรมการจัดทำเอกสาร และ รับลงทะเบียน กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
451 นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแก้ว ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการและเลขานุการจัดทำเอกสาร และ รับลงทะเบียน ( Admin) กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
452 นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร และ รับลงทะเบียน กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
453 นางสาวธิดารัตน์ พูลทรัพย์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร และ รับลงทะเบียน กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
454 นางสาวน้ำเพ็ชร เพ็ชรสุ่น ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร และ รับลงทะเบียน กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
455 นางกันย์สิตา เสรีอัครวัชร ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร และ รับลงทะเบียน กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
456 นางสุภัทรา สภาพอัตถ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานคณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
457 นายประยุทธ นาคศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
458 นางนาตยา ว่องวาจานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
459 นางสุพัตรา อิ่มจิตร ประธานกรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
460 นายสันติพงศ์ เชยกีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
461 นายประดิษฐ์ เหมือนวงศ์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
462 นางสาวสุมาลี สุขศิริ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
463 นางสมหวัง เอี่ยมสังวาล ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
464 นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ รองประธานคณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
465 นางอมรา มากปรางค์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
466 นางเครือวัลย์ ประชาพิพัฒ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
467 นางสมจิตต์ จันทร์วินิจ ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
468 นางสาวเสาวภา เล่นวารี ครูโรงเรียนโพรงมะดื่อวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
469 นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนศาลาตึกวิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
470 นางสาวอรอุรา สุขแปดริ้ว ครูโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
471 นายสมาน สระจูม ครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
472 นางสาวอมรรัตน์ แสงส่องฟ้า ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
473 นางสาวลัดดา ทองประจวบโชค ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
474 นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการและเลขานุการประสานงานกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
475 นายธีรวัจน์ ตุ้มทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
476 นางรุ่งยินดี สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
477 นางพรรณา อินทรรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
478 นางสุภัทรา สภาพอัตถ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการจัดการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
479 นางสาวเสาวภา เล่นวารี ประธารกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการจัดการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
480 นางสาวนิว ตาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการจัดการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
481 นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
482 นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
483 นายดิลก อภิรักษ์ขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระ ฯ คริตศาสตร์  
484 นายสมชาย สุภาพเนตร หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะทำงานฝ่ายอาคารสถานที่  
485 นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์ ประธานกรรมการ คณะทำงานฝ่ายอาคารสถานที่  
486 นายโสพล ทับทิมชัย กรรมการ คณะทำงานฝ่ายอาคารสถานที่  
487 นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์  
488 นายศักดิ์สกุล บุญมา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  
489 นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  
490 นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา โทรศัพท์ 081-1459668,089-9891986 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม.9 (นครปฐม เขต1)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]