งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวชนัฎดา    เชิงไชย
2. นางสาวพลอยมณี    สุขเหลือ
3. นางสาวศศิวิมล    ประเสริฐผล
1. นางสาวศิริพร    เจียระไนภรณ์
2. นางสมร    ฉายอรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปิยะดา    จันธิมา
2. นางสาวสุรีวัลย์    แสงสว่าง
3. นางสาวฐิติมา    ทองชัยเดช
1. นางสาวสุภัคสิริ    อ้นแพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายธวัชชัย    รอดจากทุกข์
2. นางสาวชุลีภรณ์    พงษ์ดี
3. นางสาวปทุมวัน    กันสุภาพ
1. นางชาตรี    สุดใจ
2. นางภาวนา    รอดพันธ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................