งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายกฤษฎา    อาทิตย์กวิน
2. เด็กหญิงศศิกานต์    สุธาบัณฑิตพงศ์
1. นางสาวขาดา    ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นายสมสิทธิ์    ตังคพิภพ
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอัครพงศ์    สิริเลิศสุนทร
2. เด็กชายณัฐพงศ์    สาลาด
1. นางสาวรัตนา    แสงเรือง
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพุฒิพงษ์    คนขยัน
2. เด็กชายโชคชัย    ยังพะยอ
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายคมสรรค์    สามงามตัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ไข่รัศมี
1. นายจตุรงค์    ตรีรัตน์
2. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
5 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศราวุธ    ใจเร็ว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    สมวงษ์
1. นายณรงค์    เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์    เพ็งตะโก
6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายปฐมพร    จันทร์แต้
2. เด็กชายพลเอก    เสรีรักษ์
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นางสาวเบญจวรรณ    ทิมพิทักษ์
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธนเสฏฐ์    ศรีอนันต์
2. เด็กชายศิริชัย    อาภรณ์ศิริพงษ์
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
8 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    จันทวงษ์
2. เด็กหญิงเมธาวี    ชัยมาลา
1. นายธนาศักดิ์    กิติวงษ์ประทีป
2. นางสาวเขมวันต์    กระดังงา
9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงธนาพร    สอนธนู
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    สุจิรารัตน์
1. นายจักรกิจ    ม่วงสวย
2. นายบุญถือ    เลิศนา
10 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวุฒิวรรณ    เทพาทิพวงศ์
2. เด็กหญิงบุญฑริก    การะเวก
1. นางปวริศา    นามประเทือง
2. นางสาวโสภิดา    ชีพรับสุข
11 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายชานนท์    แสงวรรณ์
2. เด็กชายศรทอง    โพธิ์จินดา
1. นายปองพล    วาสบุญมา
2. นายศักดิ์ณรงค์    กาสินธุ์พิลา
12 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสายรุ้ง    แดงบาง
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ทิมหอม
1. นางวิมลพรรณ    จงสุขมีทรัพย์
2. นางศิริวรรณ    อร่ามวาณิชย์
13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายชวนภ    สุวรรณวิเศษ
2. เด็กชายฐิติพงศ์    นามสม
1. นางสาวพลอยไพลิน    ศรีอ่ำดี
2. นายสราวุธ    เอี่ยมสวัสดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................