งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายคิรินทร์    อร่ามสราษฎ์
2. นางสาวโชติรส    พูนดี
1. นางสาวชาดา    ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางปรัชญาภรณ์    แตงอ่อน
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนารินทร์    สระทองพูน
2. นางสาวชามันดา    ยางเครือ
1. นายศักดิ์สกุล    บุญมา
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสหรัฐ    ทองดอนเหมือน
2. นายชัชวาลย์    มั่นใจ
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวฐาปนีย์    ชาวสวนมุ่งเจริญ
2. นางสาวเบญจวรรณ    เณรบางแก้ว
1. นางสาวทัศนี    คำระหงษ์
2. นางสาวอุไรรัตน์    ใสเอี่ยม
5 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายจิรวัฒน์    อดุมชุ่ม
2. นายสนธยา    สันทัดรบ
1. นายณรงค์    เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์    เพ็งตะโก
6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายชยันธร    อุ่นศิริ
2. นายสาธิต    เต็กจำลอง
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นายณรงค์    ศรีเมือง
7 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายทิวพันธ์    สิงห์คา
2. นายเชิดพงษ์    สุทธิเทพ
1. นายณัฐนันท์    ชัยธนาประสิทธิ์
2. นายอภิวัฒน์    แพทย์ประสิทธิ์
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายศักดิธัช    สุพตานนท์
2. นายทิวัตถ์    ศรีเมือง
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
9 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายราชศักดิ์    ชุณหกิจ
2. นางสาวแพรวา    ภู่อร่าม
1. นางปวริศา    นามประเทือง
2. นางสาวโสภิดา    ชีพรับสุข
10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกมลชนก    แสงสว่าง
2. นางสาวสุภาภรณ์    ลิ้มประเสริฐ
1. นางสาวณัฎฐ์วิภา    สุริยันต์
2. นางสาววิมพ์ณิชา    สุริยันต์
11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวรฐา    สูงกิจบูลย์
2. นายปฐวี    เมธาฐิติกุล
1. นางสาวณัฐนันท์    พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางสาวสุมาลี    สุขศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................