งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 115
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายประพันธ์    เลิศสุขสุขุมชัย
2. นายณัฐวุฒิ    สุวรรณเวช
3. นายภูบดินทร์    แก้วทิตย์
1. นางสาวภัสสร์สิรี    บุญเสริมรักษ์
2. นายรัฐพล    แจ่มจันทร์
4
2 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกมลเนตร    นาวานุเคราะห์
2. นางสาวดลดา    นิลเปลี่ยน
3. นางสาวสุรีวรรณ์    รุ่งสว่าง
1. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
2. นางสมร    ฉายอรุณ
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนภัสวรรณ    แหวนอ่อน
2. นางสาวกาญจนา    มีถาวร
3. นางสาวพรปวีน์    ขุ้ยแขก
1. นายพงษ์ศักดิ์    จิตจระพันธ์
2. นางสุพัตรา    ศรีพิพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวญาติกา    ไทยยิ้ม
2. นางสาวภารดี    แก้วด้วง
3. นางสาวจริยา    เกิดผล
1. นางชาตรี    สุดใจ
2. นางภาวนา    รอดพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................