งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 120
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศรัณย์    พงษ์สมบูรณ์
2. นายพิพัฒน์    เนตรสน
3. นายศุภมิต    รัตนเสถียร
4. นางสาวชนัญญ์ธร    แก้วทอง
5. เด็กหญิงณัสรา    พิทักษ์พร
6. เด็กชายกิตติภณ    จันทร์เม่ง
7. นางสาวนิชนันท์    กล้าหาญ
8. นางสาวสิรินดา    แกล้วทนงค์
9. เด็กหญิงอรอุษา    ไกรพินิจ
1. นางฉวีวรรณ    จันทร์เม่ง
2. นายถาวร    หวานชะเอม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................