งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 121
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายคันธพจณ์    ศักดิ์ศรีสกุล
2. นายพิพัฒน์พล    รักษาผล
1. นางสาวชาดา    ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวสุนิสา    บุญเต็ม
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายโกเมศ    ทองขาว
2. นายพันธกานต์    พากแก้ว
1. นายกัณฑ์อเนก    สุภัทรศักดา
2. นายระพีภัทร์    ธนากูลจีรวัฒน์
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสมญา    ทันสมัย
2. นาย๊ณัฐดนัย    สมบูรณ์เหลือ
1. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
2. นายพงศ์ธร    สามงามน้อย
4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายโชติอนันต์    ปฐมไพบูลย์
2. นายศุภกฤษ    วุฒาพาณิชย์
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นายณรงค์    ศรีเมือง
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายภัทรชนน    วารินทร์
2. นายวัชรกร    วชิรภูมิภักดิ์
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายเจริญ    รังษีเสริมสุข
2. นายสหภาพ    มันตะพงษ์
1. นางสมพิศ    น้ำกลั่น
2. นายอำนาจ    ฉายอรุณ
7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวรเดช    พลเดช
2. นายวิษณุ    อนุเชิงชัย
1. นางสาวณัฏฐ์วิภา    สุริยันต์
2. นางสาววิมพ์ณิชา    สุริยันต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................