งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวบุญณิษา    กาแดง
2. นางสาวกนกวรรณ    อ่อนส้มกริต
3. นางสาวทิพวัลย์    เพ็งชั้นรอด
1. นายพงษ์ศักดิ์    จิตจระพันธ์
2. นางสุพัตรา    ศรีพิพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกมลวรรณ    กำมา
2. นางสาวณัฐกานต์    ห้วยหงษ์ทอง
3. นางสาวนรินทร    ทรัพย์บัวหลวง
1. นางจารุณี    ศิริธรรมขันติ
2. นางโฉมสุดา    กลิ่นเมือง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวอังสกานต์    เปาปราโมทย์
2. นางสาวกรจนา    สามไกร
3. นางสาวรพีพรรณ    วิทางจีน
1. นางสาวฤทัยรัตน์    ปัญญาสิม
2. นายศักดิ์ณรงค์    กาสินธุ์พิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................