งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสุวรรณา    เพ็งผาลา
2. นางสาวณัชชา    วงอุทัยธรรม
3. เด็กหญิงกรกนก    อ้นคง
4. นางสาวบัณฑิตา    ตระกูลเชี่ยวชาญ
5. นางสาวชนิกานต์    อังกาบ
6. นางสาวลักษณ์นารา    ศรีสุขสวัสดิกุล
7. เด็กหญิงกันตินันท์    ธัญลักษณ์เดโช
8. เด็กหญิงนิธาวัลย์    ทองดี
9. นางสาวอรญาณี    บุตรน้ำเพ็ชร
10. เด็กหญิงลัดดาขวัญ    รัตนพร
11. เด็กหญิงวลัยพร    วารียันต์
12. เด็กหญิงกฤษณา    แก้วบัวดี
13. นางสาวสุวภัทร    ตะโกพ่วง
14. นางสาวปัณฑารีย์    ฉุยฉาย
15. เด็กหญิงสวิตตา    พันธเสน
1. นางสาววันดี    พุทธคุณรักษา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................