งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศุภสันห์    แสนชัยสกุลกิจ
2. เด็กชายณัฎร์เมธี    พิชุวราจิรากุล
3. เด็กชายนนท์    วิทวัสการเวช
1. นางสาวชาดา    ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวสุนิสา    บุญเต็ม
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงบุษบา    แก้วมา
2. เด็กชายเจษฎา    กุหลาบแก้ว
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    รัตนวิลัย
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัธชา    แสงทับ
2. เด็กหญิงปนิดา    จุ่นบุญ
3. เด็กหญิงปิยกระวี    ทองจันทา
1. นายจตุรงค์    ตรีรัตน์
2. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายชยุต    ศรีสำอางค์
2. เด็กชายจิรภัทร    จิระอรุณ
3. เด็กหญิงปวริศา    ว่องพัฒนวงศ์
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................