งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายภัคพล    แซมเพ็ชร
2. นายพัสกร    เอกผาชัยสวัสดิ์
3. นายธีรภัทร์    น้ำเพชร
1. นางสาวชาดา    ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวสุนิสา    บุญเต็ม
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายdd    dd
2. นายss    ss
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายธีรพล    วังประทุม
2. นางสาวพิชามล    โตกรุด
3. นายจักกฤษ    รุผักชี
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณรงค์ชัย    ผึ่งคุ้ม
2. นายวรพล    เกรียรไกรกุล
3. นายจิระพงศ์    สามงามตัน
1. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
2. นางสาวอุไรรัตน์    ใสเอี่ยม
5 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวาสนา    พระจันทร์ศรี
2. นางสาวกมลวรรณ    ทองคำ
3. นางสาวกรณ์นลินล์    เชวงทรัพย์
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นายณรงค์    ศรีเมือง
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายปฏิภาณ    พลวิรัตน์
2. นายสุรพัศ    โกพัฒน์ตา
3. นางสาวพสชนัน    สุวรรณโณ
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายธงชัย    ยุ่นเพ็ญ
2. นายวรพงษ์    ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวปนัดดา    อินทราพงษ์
1. นางวาสนา    โมกขพันธุ์
2. นางสุภาพร    ตะโกนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................