งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 128
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายชัชพงษ์    ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงพลอยพิชชา    ตันประทุมวงษ์
3. เด็กหญิงชุตินันท์    เกตุรัตน์
4. เด็กชายธนากร    ทองดอนเหมือน
5. เด็กชายนาวิน    เกิดสมบุญ
6. เด็กชายธาราธร    พูพวงจันทร์
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ว่องดี
8. เด็กหญิงฐิติมา    ปรีทอง
9. เด็กชายบุญชัย    โพธิ์มั่น
10. นายสุรเสกข์    ธัมมะรังกา
11. นายชาญวิทย์    ปากชิน
12. เด็กหญิงธันยมัย    ตันประทุมวงษ์
1. นายดรันทร    ศศิวัชรางกูร
2. นายประวิทย์    ศรีแจ่ม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร    แย้มนิยม
4. นายอนุชา    ภูสกุล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................