งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายกิตติวุฒิ    พุฒดำ
2. นางสาวลภัสรดา    รุ่งอรุณขจรเดช
1. นายวิชิต    สวัสดิ์จาด
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายดนุนัย    กิจเวช
2. นายฐิติวัฒน์    ตุ้มเปาะ
1. นางสาวรัตนา    แสงเรือง
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุธิสา    พึ่งนุสนธิ์
2. นายยงยุทธ    ขุนพิทักษ์
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายศุภฤกษ์    วงศ์อาดัม
2. นางสาววิภาพร    นักการ
1. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
2. นายพงศ์ธร    สามงามน้อย
5 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวจุฑามาศ    คำอุ่น
2. นายพัสกร    สุขวิจิตร
1. นายณรงค์    เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์    เพ็งตะโก
6 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสุรพันธ์    ไข่นาค
2. นายทิวากร    ใช้ช่ำชอง
1. นายฐิติชัย    ฐิติจำเริญพร
7 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุนีย์    มีตังค์
2. นายกิตติธัช    วิมาลา
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นายณรงค์    ศรีเมือง
8 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายนพรุจน์    หมุดสีด้วง
2. นายกันตวิชญ์    ตันติเวชวรลักษณ์
1. นายณัฐนันท์    ชัยธนาประสิทธิ์
2. นายอภิวัฒน์    แพทย์ประสิทธิ์
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวัชราวุฒิ    กิ่งบู
2. นายนพดล    ฟักสุบรรณ
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
10 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพิจิตรา    วรรณทวี
2. นางสาวศภิสรา    สมโรจน์
1. นายบุญญฤทธิ์    ฉิมแก้ว
2. นางสาวเขมวันต์    กระดังงา
11 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายรัชพงษ์    ศรียารักษ์
2. นายวิศรุต    ดิเรกศรี
1. นายจักรกิจ    ม่วงสวย
2. นายบุญถือ    เลิศนา
12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายจิรพงศ์    ชินเจริญทรัพย์
2. นายระวีร์    ช่างสลัก
1. นางวาสนา    โมกขพันธุ์
2. นางสุภาพร    ตะโกนวน
13 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธนาภรณ์    หมั่นเพียรสุข
2. นางสาวนันทวรรณ    เมตตา
1. นางสาวภัทรานี    ภู่ขวัญเมือง
2. นางเพ็ญประภา    ชมบุญ
14 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายอภิสิทธิ์    นิสกุล
2. นางสาวกรกช    ศักดิ์สุริยผดุง
1. นายณราวุฒิ    ช่างทุ่งใหญ่
2. นายปองพล    วาสบุญมา
15 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายศิริชัย    พรหมหอม
2. นางสาวอรียา    นุชนาทเจริญสุข
1. นางวิมลพรรณ    จงสุขมีทรัพย์
2. นายสันติพงศ์    เชยกีวงศ์
16 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธัญวรัตน์    กิ้มสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพชินี    ช่างทุ่งใหญ่
1. นายสราวุธ    เอี่ยมสวัสดิ์
2. นางสาวเพ็ญพร    ดวงแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................