งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวุฒิชัย    มโนรังสีมรกต
2. นายภัทรมินทร์    โปร่งแสง
3. นางสาววริยา    พจน์วิจิตร
4. นายศรุต    อุดมโภคา
5. เด็กหญิงวัลลภา    ศริสม
6. นางสาวอรรัมภา    รัตนสุคนธ์
7. นายฐานุพงษ์    สุทธิพงศ์พานิช
8. นางสาวธนภรณ์    ศรีสำราญ
9. นายนฤพล    บุญไพศาล
10. นายธงไชย    อ่อนเที่ยง
11. นายธนภัทร    กิจหว่าง
12. นายปริญญ์    เตชัปฐมานนท์
13. เด็กหญิงวิกานดา    สงวนสัตย์
14. เด็กชายประชา    โชคชัยมงคล
15. นายธนวัฒน์    สิทธิเดชดำเกิง
16. นายเกียรติศักดิ์    ช่อทับทิม
17. นายภานุพงษ์    อักโขพันธุ์
18. นางสาวเกวลิน    อ่อนน้อม
19. นายรชฏ    เกิดประดับ
20. นางสาวรัตนา    ส่งเสริม
21. เด็กชายภานุพงษ์    ป้อมบ้านมุง
22. นางสาวพิรยา    พุทธยาง
23. นางสาวเปรมฤทัย    อวยชัย
24. นางสาวนลินี    อินทมุสิก
25. นางสาวศิริลักษณ์    พุทธรักษา
26. นางสาวสุลีพร    แซ่เอี้ยว
27. นางสาววิภาพร    พงศ์ะรรม
28. นางสาวชลลดา    รุ่งหรุ่ม
29. นางสาวกนกวรรณ    จันทรวิชัย
30. เด็กหญิงศศิวิมล    มูลผม
31. เด็กหญิงณัชชา    เอี่ยมมี
32. เด็กหญิงพรทิพย์    พรมกระทุ่มล้ม
33. เด็กหญิงปิยะฉัตร    สอดสุข
34. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์    นาคพรรณวงษ์
35. เด็กหญิงณัฐชา    แตงกรบุรี
36. เด็กชายวรนพ    เผื่อนเอี่ยม
37. เด็กหญิงอนุธิดา    มาคงจุล
38. นางสาวธรรญธร    พุกสุริวงศ์
39. เด็กหญิงอนัญญา    ปานดี
40. เด็กหญิงวราภรณ์    จันทร์ครบ
1. นายดำรงศักดิ์    ทับทิมโต
2. นายสมาน    แตงวงศ์
3. นายสิทธิพงษ์    ลพานุวรรตน์
4. นางสุพิศ    กลิ่นบุปผา
5. นางสุวรรณี    ทับทิมโต
6. นางเพลินพิศ    ลพานุวรรตน์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................