งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพิตรพิบูลณ์    แก้วกุมาร
2. นางสาวมาริษา    บุญวงษ์
3. นางสาวณัฐชา    ดอนไพรเพ็ชร์
4. นางสาวอรอุมา    หมื่นเอ
5. นายวันเฉลิม    ยินมะเริง
6. นางสาวทิพานัน    มะลังกา
7. นางสาววสุนธรา    หนูแดง
8. นางสาวกัญญาภัค    เมฆปั้น
9. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณม่วง
10. นางสาวธันย์ชนก    ทองดอนจุย
11. นางสาววรรณนิสา    บุญทองเนียม
12. นางสาวอาภัสรา    อ่อนสมกิจ
13. นางสาวชฎาพร    สุดใจ
14. นางสาวสุพัตรา    ตาตะ
15. เด็กหญิงน้ำฝน    พรมแสง
16. เด็กหญิงอรพรรณ    แสงขำ
17. นางสาวผุสดี    บุญชอบ
18. นางสาวกัญญารัตน์    สระทองคต
19. นายจิราเจตน์    แก่อก
20. เด็กชายอาทิตย์ธวัช    สีโชติ
21. เด็กชายปรเมศ    ศรีทา
22. เด็กหญิงรสริน    ยอดเพชร
23. นายพนากรณ์    ยังอยู่
24. นายวิทวัส    ชัยมาลา
25. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์    เพิ่มสาย
26. เด็กหญิงทักษิณา    สระทองเทียน
27. เด็กชายไชยวัฒน์    ทองชมบาง
28. เด็กชายพีรฉัตร    ดอนมูลไพร
29. เด็กหญิงณฑิตา    เปียหลิ่ม
30. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ดวงแก้ว
31. นายอภิวัฒน์    ยอดเพชร
32. เด็กหญิงอุรวี    ม่านสุวรรณ
33. นางสาวฐิติรัตน์    จิตต์ประสงค์
34. เด็กชายธนิสร    ธรรมเจริญวงศ์
35. นายชฎาธาร    ไพรสงบ
36. นายพงศกร    ทองแดง
37. นายวิศรุธ    โทพรมมา
38. นายวีรศิลป์    หาญกล้า
39. นายอดิสร    บุญสม
40. นายอนุชา    หมื่นราษฎร์
1. นางสาวชลภัท    นิติพันธ์
2. นายพิเชษฐ์    ประกอบพร
3. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ
4. นางสุดารัตน์    พสกภักดี
5. นายสุรศักดิ์    คำปูน
6. นางอาภารัตน์    แป้นเขียว
6
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิฌา    วงค์สุวรรณ
2. นายวรากร    กอบกาญจนา
3. เด็กหญิงชุตินันท์    เกตุรัตน์
4. นางสาวตรีรัตน์    แย้มบุญไทร
5. นายธณาวุฒิ    สระทองแอ
6. นายจีรศักดิ์    ทองดอนเหมือน
7. นางสาวตุลยา    กนกทอง
8. นายกมลชัย    วงษ์วันดี
9. นายจักรวาล    ยามาอุจิ
10. นายพีรศักดิ์    พุ่มไม้
11. นายณพงษ์    ยังอยู่
12. นายณัฐพล    นามคุณ
13. นายอนุรัตน์    ล่ำสัน
14. เด็กหญิงศุภานัน    มีกลิ่นหอม
15. นางสาวหนึ่งฤทัย    พิศสวัสดิ์
16. นางสาวอังคณา    นิเรียงรัมย์
17. นางสาวณัฐนันท์    แซ่ตัน
18. นางสาววิชุดา    วัดพุ่มพวง
19. นางสาวณัฐกานต์    บุญกะยะ
20. นางสาวเกษราภรณ์    กาเพ็ง
21. เด็กหญิงจิราภา    ทองแพง
22. เด็กชายชัชพงศ์    ทองเชื้อ
23. นายปัณณธร    ดอนวัดไพร
24. นางสาววิชญ์สุภา    มาตรศรี
25. นางสาวสายวรุณ    สุขจาด
26. นายสุนทร    สระทองอุ่น
27. นายพัฒนะ    เจตพุก
28. นางสาวพิชญานิน    สว่างเมฆ
29. นางสาววรวารี    สังข์ทอง
30. นางสาวชนิตา    ดอนไพรเล้า
31. นางสาวพุทธชาติ    สระทองเวียน
32. เด็กหญิงฐิติมา    ปรีทอง
33. นางสาวพิไลโฉม    งาผักแว่น
34. นายปรัชญา    หินเพชร
35. เด็กชายศุภกิจ    ทิวาลัย
36. เด็กหญิงพลอยพิชชา    ตันประทุมวงษ์
37. นางสาวสโรชา    แย้มบุญไทร
38. นายธิติวุฒิ    ตันประทุมวงศ์
39. เด็กหญิงธันยมัย    ตันประทุมวงษ์
1. นางสาวคนึง    อ่อนนาน
2. จ.อ.ณัฐพงศ์    แก้วกำเนิด
3. นายดรันทร    ศศิวัชรางกูร
4. นายประณิธาน    จรัญญา
5. นายปุรินทร์    คล้ายสาคร
6. นางวัลย์ธนา    สมุทรักษ์
7. นางสายพิน    ทองจุลย์
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร    แย้มนิยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    วุ่นดอนไพร
2. นางสาววรดา    ดำรงประเสริฐ
3. นางสาวสริตา    ไพพอน
4. เด็กหญิงประภัสสร    อู่ตะเภา
5. เด็กหญิงอารีย์ยาภรณ์    ปุปะมุมะ
6. เด็กหญิงชญาน์ทิพย์    วัชรพงศ์ชินธนา
7. เด็กหญิงรามวดี    เกษก้าน
8. เด็กหญิงกนิษฐา    อุ้มวารี
9. เด็กหญิงสิรินทรา    ทองจิตติ
10. นางสาวพัชรี    คงดี
11. เด็กหญิงเจสสิก้า    ริกเตอร์
12. นายณัฐพล    ศิริมณฑากุล
13. นายกัมพล    คล้ายลี
14. นายอัยการ    ตันประเสริฐ
15. นายศิลป์ศุภา    ศรีเมือง
16. นายปารมี    รูปสูง
17. นายปุณมนัส    คำมี
18. นายบุญเกียรติ    รวงผึ้ง
19. นายกนกกร    มิโตยะ
20. นายธีรศักดิ์    ขวัญเล็ก
21. เด็กชายศุภกร    รัชชนะธรรม
22. เด็กชายพงศกร    ร่มโพธิ์ธารทอง
23. เด็กชายสหรัฐ    เทียนทอง
24. เด็กหญิงพัชรพร    ศิริเฑียรทอง
25. นางสาววารีรัตน์    อ่อนพันธ์
26. นางสาวกัญญาณัฐ    พิมพ์เสน
27. เด็กชายณภัทร    กฤษณะกลิน
28. นางสาวจิรภิญญา    ภู่แก้ว
29. นางสาวจรัญญา    อินทร์บำรุง
30. เด็กชายออมทรัพย์    ยังอุ่น
1. นางสาวจิตติมา    จรัสกุล
2. นายธันวา    อางนานนท์
3. นายปรุฬห์    นราเที่ยง
4. นายสมชาย    บุญนิยม
5. นางสมพิศ    สังขภิญโญ
6. นายสุทธิพงษ์    สุขกุมภาพันธ์
7. นายอานันท์    เจริญสุข
5
4 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปนัดดา    ภุมมาลา
2. นางสาวภาพพิมพ์    เอื้อมสวรรค์
3. นางสาวรัตติกาล    ญานะมงคล
4. นางสาววิชญารัตน์    ลาภฐิติเศรษฐ์
5. นางสาวปานชีวา    แสงเพลิง
6. นางสาวธวัลรัตน์    เงาแก้ว
7. นางสาวธัญญลักษณ์    พุทธรักษา
8. นางสาววรยา    ศิริถาวร
9. นางสาวปิยมาภรณ์    ทองกล่ำ
10. นางสาววราภรณ์    เกตุแดง
11. นางสาวสายพิณ    ศรีเจริญ
12. นางสาวภัสจิรา    สว่างอารมณ์
13. นางสาวอรนิภา    ค้าทวี
14. เด็กหญิงชลิตา    เอี่ยมสอาด
15. นางสาวชนาขวัญ    พัฒนเกษตร
16. เด็กหญิงวริศรา    เอกพัชราพันธ์
17. เด็กหญิงจิราภา    ปฐมพรสุริยะ
18. เด็กหญิงปรีชญา    อุดลยธรรม
19. นางสาวชญาณี    จินต์เจริญ
20. นางสาวปัณฑารีย์    วงษ์ดาว
21. นางสาวนฤมล    คงแจ่ม
22. นางสาวเปมิกา    ยิ้มน้อย
23. เด็กหญิงภิชญาดา    ปกรณันทน์
24. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    วงษ์ดาว
25. นางสาวสุกัญญา    วังน้อย
26. เด็กหญิงสุวิภา    กิจบำรุง
27. เด็กหญิงจุรีรัตน์    พิมพา
28. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    บังคมเนตร
29. เด็กหญิงสมปรารถนา    ทองคงหาญ
30. นางสาวพัชราภา    ชื่นชอบ
31. นางสาวณฐมน    บุญพยุง
32. เด็กหญิงโพธิ์สุวรรณ    สุวรรณโพธิ์
33. นางสาวพัชรภรณ์    คงหมวก
34. เด็กหญิงสิริธร    ศรีทิพย์
35. นางสาวณัฐริกา    เกิดรื่น
36. นางสาวพัฒน์นรี    พันธ์จินดา
37. เด็กหญิงณิชาภา    แสนแสนล้าน
38. เด็กหญิงฐิติพร    บุญนิยม
39. เด็กหญิงวิชุดา    ตระกูลเชี่ยวชาญ
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนิตยา    เชื้อรามัญ
2. นายเศกสรร    แตงเที่ยง
3. นายตระการ    แสงศิริวุฒิ
4. นายปฏิภาณ    รัชตะบริรักษ์
5. นายธนวัฒน์    ขำเปีย
6. นายพงศกร    วงศ์ประเสริฐ
7. นายอนุพงษ์    สายมัน
8. นายชนกชลณ์    ถมยา
9. นายนพวัฒน์    คล้ายแดงคล้ำ
10. นายศุภกฤษฎิ์    ตุ้มอู๋
11. เด็กชายเขตตะวัน    ปัตตาระตัง
12. นายพนาวัน    เรืองวอน
13. นายณัฐวุฒิ    พจน์วิจิตร์
14. นายโสภณ    สุทธวาวรรณ
15. เด็กชายปณัฐพล    ตอกกระโทก
16. นายนุกูล    ตีไชยรัมย์
17. นายปฐมพร    สร้อยเสนา
18. เด็กหญิงปณยา    เกิดประดับ
19. นายพัชรดนัย    ดวงคำจันทร์
20. เด็กหญิงปรีญาดา    จันทร์ดา
21. เด็กหญิงพรชิตา    พ่ำรุ่ง
22. เด็กหญิงอภิญญา    สินลม
23. นางสาวเกวลิน    อ่อนจันทร์
24. นางสาววนุชศรา    รักเจริญนาวิน
25. นางสาวชุติภา    นาคทรัพย์ฺ
26. เด็กหญิงศศิธร    เหลาพรหม
27. นางสาวกมลวรรณ    สุขพันธ์
28. เด็กหญิงมลุลี    มาสี
29. นายธีระพัฒน์    ดักขุนทด
30. นายวริทธิ์    สุวรรณพิทักษ์
31. นางสาวกฤษณา    คล้ามสมุทร
32. เด็กชายสหัสวรรษ    พรสุดาชัย
33. เด็กชายชนาธิป    ฉิมโต
34. เด็กชายสดุฎี    นครจันทร์
35. นายสหชัย    เมตติกานนท์
36. เด็กชายสดุฏี    นครจันทร์
37. นางสาวยุวากร    ชิวปรีชา
38. นางสาวรจณี    เนตรสว่าง
1. นายนรินทร์    นครจันทร์
2. นายนิทสัน    แก้วสระแสน
3. นางภควรรณ    ภัทรพงศ์กร
4. นายวิทยา    เกิดช่วง
5. นางสาวศิริพร    ชัยประเสริฐสุข
6. นายสมศักดิ์    ศรีจารุพฤกษ์
7. นายสุชีพ    เอี่ยมทองคำ
8. นางอำภาพันธุ์    ธานินทร์ธราธาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพิชชามญช์    กฤตวงศ์วิมาน
2. นางสาวจิรภิญญา    พัฒนทรัพย์
3. นางสาววิชิตา    แขกวันวงศ์
4. นายศุภกร    วงศาโรจน์
5. เด็กหญิงสิริณลภัส    สุรรัตน์
6. เด็กหญิงกัลยกร    ภุมมารักษ์
7. นางสาวธีรารัตน์    ศุภเรืองรัศมิ์
8. นางสาวภัทริยา    พันธ์ประภา
9. นายจุฬเชษฐ์    วุฒิวโรภาส
10. นายรณชัย    แสงสงวน
11. นายธนโชติ    สุวรรณนิกขะ
12. นายณัฐสิทธิ์    พิราณรัมย์
13. นายศุภมิต    รัตนเสถียร
14. นางสาวจุฑามาศ    อรพินท์พิศุทธิ์
15. นางสาวอภิสรา    คงทับทิม
16. เด็กหญิงณัฐธิดา    คุรุเสถียรกิจ
17. นางสาวธัญชนก    เรืองจุ้ย
18. นายธรรมสรณ์    อ่องบางน้อย
19. นายธนาธร    โกมลสิงห์
20. นายธนากร    อางนานนท์
21. นายวิศรุต    ขาวมานิตย์
22. นางสาววาราดา    ศรีสำราญ
23. นางสาวพิมพ์ลดา    ทองประทีป
24. นางสาวธัญญสิริ    เจริญสุข
25. นางสาวกมลชนก    เทศปลื้ม
26. นางสาวรังสิมา    ขาวดอกบัว
27. นางสาวชญาดา    กุนสุนทรธรรม
28. เด็กหญิงชุติมา    สำเภาวมาลย์
29. เด็กหญิงพลอยไพลิน    วังมะนาว
30. เด็กหญิงฉัตรแก้ว    เอี่ยมน้อย
31. เด็กหญิงนพวรรณ    ฟักอ่อน
32. นางสาวฐานิตา    วสุนันท์
33. เด็กหญิงชนิกานต์    แก้วคูณ
34. เด็กหญิงกมลทิพย์    พุ่มตาก้อง
35. เด็กหญิงสุจารี    ขุนคำ
36. นางสาวณิชาพร    หะยาจันทา
37. นางสาวชวิศา    ทองปัญญา
1. นายถาวร    หวานชะเอม
2. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
3. นางสาวประกายวรรณ    บุญอยู่
4. นายอนวัช    พวงสมบัติ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................