งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 139
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายอธิรัตน์    วงคำผุย
1. นายดำรงศักดิ์    ทับทิมโต
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวิศรุธ    โทพรมมา
1. นายสุรศักดิ์    คำปูน
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวิทยา    คงหมวก
1. นายเดชา    ศรัทธาผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐพล    อวยชัย
1. นายนิทสัน    แก้วสระแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายศวพงษ์    ภิรมย์สังข์
1. นายอนวัช    พวงสมบัติ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................