งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 140
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงนัดดา    กุลกรรณ์
1. นายสมาน    แตงวงศ์
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงภาวินี    นิเรียงรัมย์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร    แย้มนิยม
5
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปรางทอง    เวียงชัย
1. นางสาวฐิวันกาญจณ์    วงษ์อำมาตร
4
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวันดี    พลายงาม
1. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
6
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ศรีประเสริฐ
1. นายอดิเทพ    สีช้าง
6 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปนัดดา    ภุมมาลา
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายกฤษฏาภรณ์    จันทราช
1. นายถาวร    สุขสมัย
6
8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปณยา    เกิดประดับ
1. นางอำภาพันธุ์    ธานินทร์ธราธาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ว่องประเสริฐ
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................