งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธรรญธร    พุกสุริวงศ์
1. นายดำรงศักดิ์    ทับทิมโต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวฐิติรัตน์    จิตต์ประสงค์
1. นายสุรศักดิ์    คำปูน
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวณีระนาถ    หุ่นสิน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร    แย้มนิยม
5
4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวเบญจพรรณ    ยี่ชวน
1. นายสุชาติ    เข็มเจริญ
5 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพิมชนก    ยงยืน
1. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
4
6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพัชรี    คงดี
1. นางสาวจิตติมา    จรัสกุล
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศตพร    บรรเทิง
1. นางสาวธิดา    วรรณรัตน์
8 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวชนาขวัญ    พัฒนเกษตร
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปฐมพร    เกณชัยภูมิ
1. นายถาวร    สุขสมัย
6
10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธัญชนก    เรืองจุ้ย
1. นายถาวร    หวานชะเอม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................