งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกชกานต์    นวลงาม
1. นายสมาน    แตงวงศ์
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสุภาพร    ทองเมืองหลวง
1. นายกัณฐภษ    พาทยโฆษิต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ราชพลีสิงห์
1. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
4
4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงภษร    จันทรัฐ
1. นายอดิเทพ    สีช้าง
5 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวราตรี    ยามาล
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    กลางแท่น
1. นายถาวร    สุขสมัย
5
7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ว่องประเสริฐ
1. นายอนวัช    พวงสมบัติ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................