งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 159
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวจีรวัณฏ์    โฆษิตชัยมงคล
1. นายดำรงศักดิ์    ทับทิมโต
4
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวอังคณา    นิเรียงรัมย์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร    แย้มนิยม
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวอรชา    ศรีบุญมา
1. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวดุริยา    ธัญญกิตติกุล
1. นางฐิตธัญญ์    มานิตกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศตพร    บรรเทิง
1. นางสาวธิดา    วรรณรัตน์
6 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธันย์นิชา    กิตติวงศ์ภักดี
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธณัฐฐา    โพธิ์ทอง
1. นายถาวร    สุขสมัย
5
8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสิรีธร    จิตรเพริศธาตรี
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................