งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 161
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวัชรพล    คงหมวก
1. นายดำรงศักดิ์    ทับทิมโต
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสมพร    แช่มทรัพย์
1. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายพชรกร    เกียรติกฤษฎากร
1. นางสาวจิตติมา    จรัสกุล
4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายพัชรพล    ชัยชววุฒิ
1. นางสาวธิดา    วรรณรัตน์
5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายภูเมศวร์    อุ่นแก้ว
1. นางสาวสุภาภรณ์    จิระศิริโชติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายศวพงษ์    ภิรมย์สังข์
1. นายถาวร    หวานชะเอม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................