งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 258
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสมปรารถนา    ทองคงหาญ
2. เด็กหญิงจิราภา    ปฐมพรสุริยะ
3. เด็กหญิงสิริธร    ศรีทิพย์
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    บังคมเนตร
5. เด็กหญิงโพธิ์สุวรรณ    สุวรรณโพธิ์
6. เด็กหญิงณิชาภา    แสนแสนล้าน
7. เด็กหญิงฐิติพร    บุญนิยม
8. เด็กหญิงปนัดดา    ภุมมาลา
9. เด็กหญิงวิชุดา    ตระกูลเชี่ยวชาญ
10. เด็กหญิงจุรีรัตน์    พิมพา
11. เด็กหญิงชลิตา    เอี่ยมสอาด
12. เด็กหญิงภาวินี    นาคสิทธิ์
13. เด็กหญิงภาสินี    ดิลกวรโชติ
14. เด็กหญิงกวินทิพย์    แซ่จึ๊ง
15. เด็กหญิงภิชญาดา    ปกรณันทน์
16. เด็กหญิงวรดีณัฏฐ์    กุนทรฐิติสวัสดิ์
17. เด็กหญิงสุวลักษณ์    ปานขำ
18. เด็กหญิงสโรชา    เย็นเจริญ
19. เด็กหญิงอรวรรณ    ขันวิเศษ
20. เด็กหญิงวริศรา    เอกพัชราพันธ์
21. เด็กหญิงศิวัตรา    มุสิกุล
22. เด็กหญิงปรีชญา    อดุลยธรรม
23. เด็กหญิงสุวิภา    กิจบำรุง
24. เด็กหญิงณัชชา    พลเสน
25. เด็กหญิงรมย์ริน    ไทรไกรกระ
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................