งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 259
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวเปมิกา    ยิ้มน้อย
2. นางสาวสายพิณ    ศรีเจริญ
3. นางสาวพัชรภรณ์    คงหมวก
4. นางสาวปิยมาภรณ์    ทองกล่ำ
5. นางสาวรัตติกาล    ญานะมงคล
6. นางสาววิชญารัตน์    ลาภฐิติเศรษฐ์
7. นางสาวธวัลรัตน์    เงาแก้ว
8. นางสาววรยา    ศิริถาวร
9. นางสาวชนาขวัญ    พัฒนเกษตร
10. นางสาวภาพพิมพ์    เอื้อมสวรรค์
11. นางสาวณัฐริกา    เกิดรื่น
12. นางสาวภัสจิรา    สว่างอารมณ์
13. นางสาวอรนิภา    ค้าทวี
14. นางสาวชญาณี    จินต์เจริญ
15. นางสาวปัณฑารีย์    วงษ์ดาว
16. นางสาวนฤมล    คงแจ่ม
17. นางสาวสุกัญญา    วังน้อย
18. นางสาวอภัสนันท์    ลลิตเจริญวงศ์
19. นางสาวปานชีวา    แสงเพลิง
20. นางสาวณัฐฐิญา    ไกรวชิรสิทธิ์์
21. นางสาวธันย์นิชา    กิตติวงศ์ภักดี
22. นางสาวธัญญลักษณ์    พุทธรักษา
23. นางสาววราภรณ์    เกตุแดง
24. นางสาวพัฒน์นรี    พันธ์จินดา
25. นางสาวณฐมน    บุญพยุง
26. นางสาวพัชราภา    ชื่นชอบ
27. นางสาวสุพิชฌาย์    วงษ์ดาว
28. นางสาวปพิชญา    ธนาบุญฤทธิ์
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................