งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงเตือนตา    วงษ์ชมพู
2. เด็กหญิงสุนีพร    เสาวคนธ์
3. เด็กหญิงกุลิสรา    ปฐมลิขิตกาญจน์
4. เด็กหญิงอาทิตญา    แก้วจีน
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    มโนธรรมภัท
6. เด็กหญิงอนัญญา    เข็มทอง
7. เด็กหญิงสุทธิชา    สายทอง
8. เด็กหญิงณัฐมน    อุปาดา
1. นางสาวณัฐธิดา    พิพัฒน์สิริยานันท์
2. นางประจงจิต    อมโร
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เรื่องฤทธิ์
2. เด็กชายโชติวิทย์    ประนมพนธ์
3. เด็กชายเปรมศักดิ์    พันธุ์รู้ดี
4. เด็กชายอาทิตย์    ใจบุญ
5. เด็กชายพลกฤษณ์    วัฒนกาญจน์
6. เด็กหญิงดวงดาว    ใจรู้รอบ
7. เด็กหญิงนิชดา    แซ่คู
8. เด็กหญิงจินตนา    เกียรติศักดิ์กำธร
9. เด็กหญิงกัญญาภัค    ยี่สุ่นเกตุ
10. เด็กหญิงนิภาวรรณ    สุวรรณคาม
1. นางสาวพรศิริ    มูลบรรจง
2. นางสาวอทิตา    กิรติรูปครุฑ
3. นางอมรา    พงษ์เจริญ
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสิริวิภา    พรมภาโส
2. เด็กหญิงยุพาภร    มุริจันทร์
3. เด็กหญิงสิริมาภรณ์    บุญมารุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงสิริรัสสา    บุญมารุ่งโรจน์
5. เด็กชายธนดล    ขำสุวรรณ์
6. เด็กชายชาคริสต์    สิงห์พัฒน์
7. เด็กชายธนาธิป    ไกรธิราช
8. เด็กชายศิริโชค    เอี่ยมอ่อง
1. นางสาวชวัลกร    เกตุประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
3. นายเดชา    ศรัทธาผล
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายจตุรงค์    คชศิลา
2. เด็กชายนิติภูมิ    ศรีนวล
3. เด็กชายวัชรากร    ชิณวงษ์รอด
4. เด็กหญิงเพชรปวีณ    เลิศคณารัตน์
5. เด็กหญิงอธิชา    ลื่นอ้น
6. เด็กหญิงศุภวรรณ    ฮงษ์ชัย
7. เด็กหญิงพณิชา    ชัยวิชยานันท์
8. เด็กหญิงกวิสรา    ยิ้มมงคล
1. นายรณกร    เอี่ยมเจริญ
5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายชีวานนท์    เพชรอำ
2. เด็กชายปฐม    จันทรา
3. เด็กชายพงศธร    รัชตธนกุล
4. เด็กชายพีรณัฐ    เอกสินิทธ์กุล
5. เด็กหญิงอริสรา    สิทธิสินทรัพย์
6. เด็กหญิงอภิญญา    สิทธิสินทรัพย์
7. เด็กหญิงสุพรรษา    แซ่อึ้ง
8. เด็กหญิงพิชญ์ยา    เทพมาลาพันธ์ศิริ
1. นางสาวสุภาวดี    ปรกแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................