งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายพัฒนะ    เจตพุก
2. นายนราวิชญ์    จูวงส์
3. นายเทพรัตน์    สนศิริ
4. นายภูษิต    รัตนกิตติสกุล
5. นายศุภพล    ป้อมพิมพ์
6. นางสาวธวัลรัตน์    วรวงษ์
7. นางสาวอินทิรา    สระทองพรม
8. นางสาวอนันตพร    ธันรัตนศรีสกุล
9. นางสาวสมหญิง    นาคะปฏิยุทธ
10. นางสาวธิดารัตน์    เงียบสงัด
1. นางสาวพรศิริ    มูลบรรจง
2. นางสาวอทิตา    กิรติรูปครุฑ
3. นางอมรา    พงษ์เจริญ
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาววรรณกานต์    ภัทรมงคลกุล
2. นางสาวณัฐริกา    ยิดชัง
3. นางสาวบุปผา    มุ่งใฝ่ดี
4. นางสาวดวงกมล    แย้มสำรวล
5. นางสาวพนิดา    เหล่ากรุงเก่า
6. นายชยุตย์    หัสชู
7. นายอุดมศักดิ์    พรมจารี
8. นายเทิดศักดิ์    สามศรีโพธิ์แก้ว
9. นายกำธร    พุ่มเพชร์
10. นายธนพล    คูณสุวรรณ
1. นางชวัลกร    เกตุประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
3. นายเดชา    ศรัทธาผล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................