งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวินัฏฐา    เศรษฐสุข
2. เด็กหญิงณัฐชา    จอมเจือ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    พันธุลาภ
4. เด็กหญิงจตุพร    ทิพย์สุมณฑา
5. เด็กหญิงจิดาภา    สันติพนากุล
6. เด็กหญิงพิชยา    สินอ่วม
1. นางสาววิภาวัน    จานทอง
2. นางสุเนตรา    เทศทอง
2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอัญชิสา    วิเชียรโชติ
2. เด็กหญิงนนทวรรณ    เปี่ยมขำดี
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย    ไชยจันทร์
4. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์    หอฉอย
5. เด็กหญิงเกศแก้ว    แก้วบ่อ
6. เด็กหญิงวริศรา    วงศ์ใหญ่
1. นางสาวประกายวรรณ    บุญอยู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................