งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอุมาพร    ยางเดี่ยว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พลับน้อย
3. เด็กหญิงวาสนา    นุ่มวงษ์
4. เด็กหญิงวิภาวี    กิตติวิริยะการ
5. เด็กหญิงจินทิมา    สิทธิการ
6. เด็กหญิงวันวิสา    จันทา
7. เด็กหญิงกรพินธ์ุ    ช่างกลึงเหมาะ
8. เด็กหญิงกุสุมา    ทองยอดเกรื่อง
1. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ
2. นางอาภารัตน์    แป้นเขียว
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงบุษบา    โสละมัย
2. เด็กหญิงสิรินภา    กองลี่วัด
3. เด็กหญิงดวงจิต    ศรสำราญ
4. เด็กหญิงจิตราภร    มณีโชติ
5. เด็กหญิงศรุตยา    วรรณศิริ
6. เด็กหญิงวราภรณ์    แย้มสำรวล
1. นางชวัลกร    เกตุประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
3. นายเดชา    ศรัทธาผล
4. นายเอกลักษณ์    ศรีเนตร
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงเบญจพร    วรรณชาติ
2. เด็กหญิงเบญญาภา    วงษ์ทน
3. เด็กหญิงณัฐชยา    จอมเจือ
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ตันตระกูล
5. เด็กหญิงดวงพร    ไชยสถาน
6. เด็กหญิงปณิดา    ชุณหกมลรักษ์
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ซ่อนกลิ่น
8. เด็กหญิงธิภาพร    บารมี
1. นางสาววิภาวัน    จานทอง
2. นางสุเนตรา    เทศทอง
4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงทิชากรณ์    บึงล้อม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    กษิตินทร์
3. เด็กหญิงอุษณีย์    บู่สามสาย
4. เด็กหญิงอวัสดา    เทศสมบูรณ์
5. เด็กหญิงปรมาศ    คำเมือง
6. เด็กหญิงวันวิษา    ศีลมั่น
1. นางสาวสุภาวดี    ปรกแก้ว
5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงพิชญา    มณฑิราช
2. เด็กหญิงวิภาวดี    พันธ์แก้ว
3. เด็กหญิงชนากานต์    ณ บางช้าง
4. เด็กหญิงกรพินธ์    เพชรเกอร์
5. เด็กหญิงมานิตา    โดยศรีเอี่ยม
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์    สายสล้าง
7. เด็กหญิงอัจจิมา    เนตรสว่าง
8. เด็กหญิงจิรนันท์    ชีพนุรัตน์
1. นางสาวประกายวรรณ    บุญอยู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................