งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศันสนีย์    แซ่ลิ้ม
2. นางสาวณัฏฐา    จุ้ยหมื่นไว
3. นางสาวสิรินทิพย์    ศาลารักษ์
4. นางสาวปุณยาพร    สนประเสริฐ
5. นางสาวมนัสนันท์    เซี่ยงว่อง
6. นางสาวอรทิพา    มิ่งสงค์
1. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ
2. นางอาภารัตน์    แป้นเขียว
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกาญจนา    โพธิ์นิยม
2. นางสาวสุปราณี    พลจันทร์
3. นางสาวสุมิตตา    จินดาวงศ์
4. นางสาวณัฐรินธร    พรหมสมบัติ
5. นางสาวเกศแก้ว    เกิดน้อย
6. นางสาวหัตถพร    สิมโรง
1. นางสาวพรศิริ    มูลบรรจง
2. นางสาวอทิตา    กิรติรูปครุฑ
3. นางอมรา    พงษ์เจริญ
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนิรชา    ศรยิงไกล
2. นางสาวณัฏฐ์กชพร    สกุลศิริบวรทัต
3. นางสาวโสรัจจ์    ทัพกรุง
4. นางสาวเกศรัตนาภรณ์    แก้วภักดี
5. นางสาวมณีรัตน์    เพิ่มอิ่ม
6. นางสาวนวพรรษ    ลิจ้วน
7. นางสาวกัลยาพร    โพธิ์ชุ่ม
8. นางสาวธัญวรัตม์    จินดานิล
1. นางสาววิภาวัน    จานทอง
2. นางสุเนตรา    เทศทอง
4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวฐานิต    ทฤาชัย
2. นางสาวดลยา    ฮั่วจั่น
3. นางสาวณิชารัศม์    ไสวจิรวัฒน์
4. นางสาววนิดา    หลำเหมือน
5. นางสาวกรธน    นาคศรีสุข
6. นางสาวประภาพรรณ    หนูเลิศ
1. นางสาวสุภาวดี    ปรกแก้ว
5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวยศวดี    สังข์ศิริ
2. นางสาววรางคณา    พูลศิริวิทย์
3. นางสาวณัฐนิชา    จงชาญสิทโธ
4. นางสาวเบญจวรรณ    ตรีเดชา
5. นางสาวสิริยากร    เสลาหลัก
6. นางสาวพรพิชชา    เลิศฤทธิ์ธา
7. นางสาวอิสรีย์ญรดา    ยศศรัณญู
8. นางสาวพิมพิศา    สิริกุลวัฒนานนท์
1. นางสาวประกายวรรณ    บุญอยู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................